Registrų centrui vadovaus buvęs STT direktorius – Saulius Urbanavičius
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­val­du­me esan­čio VĮ Re­gis­trų cen­tro va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo bu­vęs Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) di­rek­to­rius Sau­lius Ur­ba­na­vi­čius. Į par­ei­gas iš­rink­ta­sis va­do­vas bus pa­skir­tas mi­nis­tro įsa­ky­mu, tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka, ga­vus kom­pe­ten­tin­gų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų in­for­ma­ci­ją apie pre­ten­den­tą.

VĮ Registrų centro generalinio direktoriaus pareigoms buvo ieškoma nepriekaištingos reputacijos aukščiausio lygio vadovo, sukaupusio solidžią darbo patirtį.

Norą dalyvauti konkurse buvo pareiškę šeši asmenys.

Konkursas Registrų centro vadovo pareigoms užimti Susisiekimo ministerijoje buvo rengiamas du kartus. Š. m. vasario mėn. paskelbto pirmojo konkurso metu nepavyko pritraukti pretendentų. Siekiant pritraukti kuo daugiau kandidatų, pastarojo konkurso data buvo viešinama iš anksto. Teikti dokumentus kandidatai galėjo dvi savaites nuo iš anksto paskelbtos datos.

Registrų centras be nuolatinio vadovo liko 2017 metų pavasarį. Šiuo metu valstybės įmonei vadovauja Ieva Tarailienė, laikinai einanti direktoriaus pavaduotojo juridinių asmenų registrui ir rinkodarai pareigas.

Pernai lapkričio 15 d. Vyriausybė nusprendė įgalioti Susisiekimo ministeriją įgyvendinti Registrų centro savininko teises ir pareigas.

Registrų centras tvarko esminius valstybės informacinius išteklius – pagrindinius valstybės registrus ir informacines sistemas. Juose kaupiami mūsų šaliai svarbūs duomenys, kurių pagrindu kuriamos ir teikiamos elektroninės paslaugos.

Saulius Urbanavičius – buvęs Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius, teisininkas.

STT ypatingasis specialusis agentas, turintis ilgametę nuolatinio darbo patirtį teisėsaugos institucijose. Bendradarbiavo kuriant Muitinės kriminalinę tarnybą (2000), prisidėjo prie įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių kovą su kontrabanda, korupcija Lietuvoje, kūrimo. Pagrindinės vadovaujamos Tarnybos veiklos kryptys: korupcinių nusikaltimų tyrimas, korupcijos prevencija, visuomenės antikorupcinis švietimas ir informavimas.

STT vadovavimo metais Tarnyba perėjo prie sudėtingų, sisteminių korupcijos atvejų, kurie daro didžiausią žalą valstybei, tyrimų: sisteminės korupcijos eliminavimas iš politinės arenos, užkertant kelią tolimesnei korupcijos plėtrai, aukščiausio rango asmenų, sietinų su sudėtingomis korupcinėmis schemomis, identifikavimas, sustabdant ar panaikinant turėtus įgaliojimus veikti valstybės vardu. Sustiprinta ir toliau efektyviai plėtojama analitinė veikla.

Orientavimąsi į tyrimų kokybę patvirtina ir tai, kad 2016 metais STT pradėti: 34 aukščiausio sudėtingumo lygio ikiteisminiai tyrimai; 20 proc. daugiau ikiteisminių tyrimų dėl sunkių nusikalstamų veikų; 45 proc. daugiau ikiteisminių tyrimų dėl sunkių nusikalstamų veikų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams.

Ratifikavus Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Konvenciją dėl kovos su užsienio valstybių pareigūnų papirkinėjimu tarptautiniuose verslo sandoriuose ir siekiant, kad Lietuva prisijungtų prie EBPO, stiprinamas bendradarbiavimas su užsienio šalių antikorupcijos institucijomis, užkardomi ir išsiaiškinami tarptautinio kyšininkavimo atvejai.

Koordinuojama ir sėkmingai įgyvendinama Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa. Aukštas Korupcijos suvokimo indeksas, gerėjantys „Lietuvos korupcijos žemėlapio“ duomenys patvirtina teisingą antikorupcinės veiklos krypties pasirinkimą.