Registrų centro vadovo konkursą laimėjo advokatas Gintautas Bartkus
Re­gis­trų cen­tro va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo ad­vo­ka­tas Gin­tau­tas Bart­kus, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja.

Jo kan­di­da­tū­ra dar bus pa­teik­ta spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­ti­krai.

Kon­kur­se iš vi­so da­ly­va­vo 14 pre­ten­den­tų, jie lai­kė tes­tą žo­džiu ir raš­tu.

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, va­do­vau­ja­ma tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tro Jus­to Pa­nkaus­ko, kon­kur­so re­zul­ta­tų pro­to­ko­lą per­da­vė tei­sin­gu­mo mi­nis­trei Mil­dai Vai­niu­tei.

Kaip nu­ma­to­ma Ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos įsta­ty­me, kon­kur­są lai­mė­ju­sio as­mens kan­di­da­tū­ra bus pa­teik­ta spe­cia­lių­jų tar­ny­bų pa­ti­krai.