Regioninei plėtrai stinga valdžios dėmesio
Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) vi­cep­re­zi­den­tas Ge­di­mi­nas Rai­nys įsi­ti­ki­nęs: jei­gu re­gio­ni­ne plė­tra rū­pin­tų­si ne Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, o Ūkio mi­nis­te­ri­ja, re­gio­nai su­lauk­tų dau­giau val­džios dė­me­sio. Val­di­nin­kai ti­ki­na, jog to­kie už­mo­jai ne­rea­lūs, o sa­vi­val­dy­bi­nin­kai aiš­ki­na, kad rei­kia rim­tes­nės re­for­mos.

LPK vi­cep­re­zi­den­tas ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius G. Rai­nys ma­no, kad prieš be­veik 15 me­tų, nai­ki­nant tuo­me­tę Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo ir sa­vi­val­dy­bių rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ją, pa­da­ry­ta klai­da, kai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM) bu­vo per­duo­ti re­gio­ni­nės plė­tros rei­ka­lai. „Vi­sa­da at­si­me­nu aka­de­mi­ko Eduar­do Vil­ko žo­džius, kad pri­ori­te­tas, par­em­tas vie­nu li­tu, yra ne pri­ori­te­tas. Bū­tent šie žo­džiai ge­riau­siai api­bū­di­na mū­sų re­gio­ni­nę plė­trą“, - sa­kė jis.

Ra­gi­na žvelg­ti plačiau

Anot G. Rai­nio, pra­ėju­siu Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­si­niu lai­ko­tar­piu daug dė­me­sio skir­ta re­gio­nų cen­trų vys­ty­mo­si ska­ti­ni­mui, prob­le­mi­nių te­ri­to­ri­jų plė­trai. Ta­čiau fi­nan­sa­vi­mo su­lau­kė pro­jek­tai, su­si­ję su cen­tri­nių aikš­čių, skve­rų, par­kų tvar­ky­mu. Tai, G. Rai­nio ma­ny­mu, nė­ra ti­kra re­gio­nų plė­tra. „Re­gio­ni­nė plė­tra - kur kas pla­tes­nė są­vo­ka, api­man­ti ir ki­tas sri­tis - ino­va­ci­jas, tech­no­lo­gi­jas, ga­my­bos ir moks­lo ry­šį. To­dėl di­džio­sios lė­šos šių sri­čių plė­trai te­ko di­die­siems mies­tams - Vil­niui, Klai­pė­dai, Kau­nui“, - tvir­ti­no jis ir aiš­ki­no, kad Ūkio mi­nis­te­ri­ja, jei bū­tų at­sa­kin­ga už re­gio­nų plė­trą, ga­lė­tų skir­ti dau­giau dė­me­sio vers­lui juo­se ska­tin­ti.

Pri­ta­ri­mą to­kiam siū­ly­mui jau iš­reiš­kė Lie­tu­vos pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų aso­cia­ci­ja.

Ne­ma­to pa­grin­do keisti

Siū­ly­mų dėl re­gio­ni­nės po­li­ti­kos koor­di­na­vi­mo pert­var­kos šį ru­de­nį ne kar­tą skam­bė­jo įvai­rio­se kon­fe­ren­ci­jo­se. Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius LŽ ti­ki­no, kad jie yra tei­kia­mi ne­įsi­gi­li­nus į pa­tį na­cio­na­li­nės re­gio­ni­nės po­li­ti­kos tiks­lą - ma­žin­ti so­cia­li­nius ir eko­no­mi­nius skir­tu­mus tarp re­gio­nų ir pa­čiuo­se re­gio­nuo­se, ska­tin­ti to­ly­gią ir tva­rią plė­trą. „Skir­tu­mų ma­ži­ni­mas yra komp­lek­si­nis, ir tai nė­ra tik vie­no­dų vers­lo są­ly­gų su­da­ry­mas re­gio­nuo­se", - sa­kė jis.

E. Jan­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, už to­ly­gią ir tva­rią plė­trą at­sa­ko vi­sos mi­nis­te­ri­jos pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją, o VRM ne­tu­ri „ša­ki­nių“ mi­nis­te­ri­jų in­te­re­sų ir ge­riau­siai ga­li koor­di­nuo­ti šią po­li­ti­ką.

Vi­ce­mi­nis­tro aiš­ki­ni­mu, ki­tas ne ma­žiau svar­bus ar­gu­men­tas yra tas, kad re­gio­ni­nės po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mas yra de­cen­tra­li­zuo­tas ir vyks­ta per re­gio­nų plė­tros ta­ry­bas. Jos su­da­ro re­gio­ni­nių pro­jek­tų są­ra­šus, o pro­jek­tus vyk­do sa­vi­val­dy­bės.

E. Jan­ke­vi­čius tvir­ti­no, jog no­rint keis­ti esa­mą tvar­ką rei­kia ne tik ko­re­guo­ti vi­są tei­si­nę ba­zę, su­de­rin­ti ją su Sei­mu, Vy­riau­sy­be ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, bet ir griau­ti esą veiks­min­gą sis­te­mą, kai in­ten­sy­viai bai­gia­mas pla­nuo­ti 2014-2020 me­tų ES struk­tū­ri­nių fon­dų in­ves­ti­ci­jų įgy­ven­di­ni­mas. „Ren­gi­mas ir de­ri­ni­mas įvai­riais ly­giais vy­ko dau­giau kaip dve­jus me­tus, to­dėl to­kia „re­for­ma“ šiuo me­tu yra vals­ty­biš­kai ne­tiks­lin­ga, juo­lab kad da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ji ne­nu­ma­ty­ta“, - pa­žy­mė­jo jis.

Ūkio mi­nis­te­ri­ja, anot jos kanc­le­rio Ge­di­mi­no Miš­ki­nio, mi­nė­tą siū­ly­mą dar tik nag­ri­nė­ja, to­dėl nuo iš­sa­mes­nių ko­men­ta­rų su­si­lai­ko.

No­ri es­mi­nių permainų

Anot Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) di­rek­to­rės Ro­mos Ža­kai­tie­nės, į prob­le­mą rei­kė­tų žiū­rė­ti kiek pla­čiau, nei siū­lo aso­ci­juo­tos vers­lo struk­tū­ros, nes ne­pa­kan­ka vien pa­keis­ti už re­gio­nų plė­trą at­sa­kin­gą mi­nis­te­ri­ją. „Rei­kia, kad re­gio­ni­nė po­li­ti­ka iš tie­sų bū­tų įgy­ven­di­na­ma pa­čiuo­se re­gio­nuo­se, kad re­gio­nų plė­tros ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta dau­giau tei­sių“, - LŽ sa­kė ji.

R. Ža­kai­tie­nė mi­nė­jo, kad pa­nai­ki­nus aps­kri­čių vir­ši­nin­kų ad­mi­nis­tra­ci­jas vie­nin­te­lės re­gio­nams at­sto­vau­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos li­ko re­gio­nų plė­tros ta­ry­bos, ku­rios net ne­tu­ri ju­ri­di­nio as­mens tei­sių. Sa­vi­val­dy­bės pa­gei­da­vo, kad šioms ta­ry­boms bū­tų su­teik­ta dau­giau tei­sių ir jos ga­lė­tų įgy­ven­din­ti struk­tū­ri­nius eu­ro­pi­nius pro­jek­tus ne vien sa­vi­val­dy­bė­se at­ski­rai, bet ir vi­sa­me kon­kre­čia­me re­gio­ne.

„Jei bū­tų įgy­ven­din­ti to­kie siū­ly­mai, re­gio­nų plė­tra ti­krai tap­tų rea­les­nė. Jei tik pa­kei­si­me vie­ną mi­nis­te­ri­ją ki­ta, es­mi­nio lū­žio ti­kė­tis ne­ver­ta“, - ti­ki­no LSA di­rek­to­rė.

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas mi­nė­jo, kad šia­me ko­mi­te­te pra­mo­ni­nin­kų pa­siū­ly­mas dar ne­ap­tar­tas. Vis dėl­to ra­cio­na­lų „grū­dą“ dėl siū­ly­mų re­gio­ni­nę plė­trą iš VRM per­duo­ti Ūkio mi­nis­te­ri­jai po­li­ti­kas įžvel­gia. „Re­gio­nų plė­tra yra tie­sio­giai su­si­ju­si su pra­mo­nės, vers­lo, ki­tų sri­čių plė­tra. To­dėl toks spren­di­mas bū­tų lo­giš­kas“, - svars­tė jis.

Sei­mo na­rio tei­gi­mu, re­gio­nai ne­tu­rė­tų bū­ti val­do­mi VRM, to­dėl iš tie­sų rei­kė­tų grįž­ti prie su­ma­ny­mo iš­plės­ti re­gio­nų plė­tros ta­ry­bų funk­ci­jas, su­tei­kiant joms kur kas dau­giau sa­va­ran­kiš­ku­mo. Pir­ma­sis žings­nis jau bu­vo jau ženg­tas - siū­ly­tos Re­gio­ni­nės plė­tros įsta­ty­mo pa­tai­sos, ta­čiau pa­sip­rie­ši­nus VRM joms ne­bu­vo pri­tar­ta.