Reforma senamiesčio širdyje: KAM iš istorinio pastato guja biblioteką
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM) ren­gia­si pa­nai­kin­ti 60 me­tų vei­kian­čią vals­ty­bi­nės reikš­mės spe­cia­lią­ją Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­ką (LTB), o tuos jos fon­dus, ku­rių nie­kas ne­no­rės pri­glaus­ti, – tie­siog nu­ra­šy­ti. Bai­mi­na­ma­si, kad po to­kios pert­var­kos il­gai­niui bus už­ver­tas da­bar vi­suo­me­nei lais­vai prie­ina­mas re­ne­san­si­nis bu­vu­sio jė­zui­tų no­vi­cia­to an­samb­lio pa­sta­tas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis jau pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo per pus­me­tį tu­ri bū­ti pa­dė­tas taš­kas di­džiau­sios ša­lies spe­cia­lio­sios bib­lio­te­kos is­to­ri­jo­je. Nuo 1957 me­tų vei­kian­čią ir pa­ten­ti­nius do­ku­men­tus, stan­dar­tus, pro­fi­li­nius moks­lo, tech­ni­kos, eko­no­mi­kos, ar­chi­tek­tū­ros bei gre­tu­ti­nių sri­čių kny­gų, pe­rio­di­kos fon­dus kau­pian­čią LTB ke­ti­na­ma reor­ga­ni­zuo­ti – pri­jung­ti prie Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos bib­lio­te­kos (LKAB).

Pla­nuo­ja­ma iš­for­muo­ti dau­giau kaip pus­šim­tį me­tų rink­tus LTB fon­dus. Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai ne­tin­ka­mus iš­tek­lius ža­da­ma per­duo­ti ki­toms bib­lio­te­koms, o šioms at­si­sa­kius juos pri­im­ti – iš­mes­ti.

KAM aiš­ki­na, kad lan­ky­to­jų skai­čius Lie­tu­vos tech­ni­kos bib­lio­te­ko­je ir jos pa­da­li­niuo­se 2014–2016 me­tais su­si­trau­kė be­veik 46 pro­cen­tais.

Dėl pert­var­kos ga­li tek­ti at­leis­ti da­lį LTB dar­buo­to­jų. Taip pat ren­gia­ma­si pri­va­ti­zuo­ti bib­lio­te­kos fi­lia­lų Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je ir Klai­pė­do­je pa­sta­tus. Pa­grin­di­nį LTB pa­sta­tą sos­ti­nės se­na­mies­ty­je, Šv. Ig­no­to gat­vė­je, KAM ke­ti­na pe­rim­ti pa­ti pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį. Taip mi­nis­te­ri­ja ge­ro­kai iš­plės­tų sa­vo val­das.

To­kiems pla­nams prieš­ta­rau­jan­tys LTB dar­buo­to­jai krei­pė­si į pre­zi­den­tę, Sei­mo pir­mi­nin­ką, prem­je­rą, ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, ta­čiau jų bal­so vals­ty­bės va­do­vai, re­gis, ne­iš­gir­do.

KAM at­sto­vai aiš­ki­na, kad LTB in­for­ma­ci­jos iš­tek­lių ir pa­slau­gų ak­tua­lu­mas skai­ty­to­jams pa­sta­rai­siais me­tais smar­kiai su­ma­žė­jo, o bib­lio­te­kų su­jun­gi­mas ne tik su­kurs mo­der­nias są­ly­gas in­for­ma­ci­jos iš­tek­liams kaup­ti, var­to­ti, bet ir leis ra­cio­na­liau nau­do­ti vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas.

Įžvel­gia sie­kį už­val­dy­ti pastatus

LTB Dar­bo ko­lek­ty­vo ta­ry­ba raš­tu krei­pė­si į val­džios at­sto­vus, nes ma­no, jog leng­va ran­ka nai­ki­na­ma di­džiau­sia ša­lies spe­cia­lio­ji bib­lio­te­ka pra­ran­da ke­lias­de­šimt me­tų kaup­tus fon­dus ir uni­ka­lias tiks­li­nių in­for­ma­ci­jos var­to­to­jų gru­pes. „LTB ko­lek­ty­vas nuo­gąs­tau­ja, kad šie­met 60-me­tį šven­čian­ti bib­lio­te­ka yra lik­vi­duo­ja­ma. Ji pra­ran­da ne tik sa­vo sta­tu­są, bet ir il­gus me­tus komp­lek­tuo­ja­mus fon­dus“, – tei­gia­ma laiš­ke at­sa­kin­giems par­ei­gū­nams.

Iki 2015-ųjų bib­lio­te­ka pri­klau­sė Vals­ty­bi­niam pa­ten­tų biu­rui, o tais me­tais Vy­riau­sy­bė jos stei­gė­jo sta­tu­są su­tei­kė KAM. 2016 me­tų pra­džio­je, kaip ra­šo LTB ko­lek­ty­vas, pra­si­dė­jo di­dy­sis virs­mas: bu­vo reor­ga­ni­zuo­ti sky­riai, da­lis jų funk­ci­jų per­duo­ta mi­nis­te­ri­jai, at­leis­ta dar­buo­to­jų. „Vi­sa tai su­pra­to­me kaip lo­giš­ką veik­los op­ti­mi­za­vi­mo bū­ti­ny­bę. Ta­čiau no­ri­me pa­brėž­ti akis ba­dan­čią šio LTB per­da­vi­mo KAM ap­lin­ky­bę – LTB per­duo­ta šiai ži­ny­bai pa­gal te­ri­to­ri­nį pri­nci­pą, ži­ny­bai, su­in­te­re­suo­tai už­val­dy­ti LTB pa­sta­tus, su­da­ran­čius vien­ti­są se­na­mies­čio pa­sta­tų kvar­ta­lą su KAM“, – ra­šo­ma bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų krei­pi­me­si.

Ja­me sa­ko­ma, kad KAM va­do­vy­bė dar 2012 me­tais krei­pė­si į LTB siū­ly­da­ma par­ūpin­ti bib­lio­te­kai tin­ka­mas pa­tal­pas ir per­leis­ti esa­mas pa­ti­kė­ji­mo tei­se. Ta­čiau tą­syk to pa­da­ry­ti ne­pa­vy­ko.

Lie­pos pra­džio­je R. Ka­rob­lio par­ašu pa­tvir­tin­ta­me kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos bib­lio­te­kų pert­var­ky­mo prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta iki 2020 me­tų pa­sta­ty­ti nau­ją LKAB, į ku­rią bus įtrauk­ta ir nai­ki­na­ma LBT, pa­sta­tą. KAM pa­šo­nė­je, Šv. Ig­no­to gat­vė­je, esan­tis LTB na­mas at­si­durs mi­nis­te­ri­jos ži­nio­je. Tam taip pat prieš­ina­si reor­ga­ni­zuo­ja­mos bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai. „LTB ko­lek­ty­vas dė­jo daug pa­stan­gų, kad su­telk­tų in­for­ma­ci­nį tu­ri­nį ir per­kel­tų jį į bib­lio­te­kai pri­tai­ky­tą kul­tū­ros pa­vel­do pa­sta­tą. Ta­po­me pa­trauk­lūs vi­suo­me­nei. Yra su­da­ry­tos vi­suo­me­ni­nių ko­lek­ty­vų ir or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rios nau­do­ja­si bib­lio­te­kos erd­vė­mis, su­tar­tys su LTB. Čia vyks­ta dau­gy­bė vi­suo­me­nę trau­kian­čių ren­gi­nių. Ta­čiau sie­kia­ma vi­są šį se­na­mies­čio kvar­ta­lą pa­vers­ti už­da­ra ži­ny­bi­ne te­ri­to­ri­ja, o še­šis de­šimt­me­čius kaup­tą in­for­ma­ci­nį vals­ty­bės pa­vel­dą ruo­šia­ma­si su­nai­kin­ti“, – pik­ti­no­si LTB dar­buo­to­jai.

KAM aiškina, kad lankytojų skaičius Lietuvos technikos bibliotekoje ir jos padaliniuose 2014-2016 metais susitraukė beveik 46 procentais.

Su­jun­gi­mas ke­lia abejonių

LTB Dar­bo ko­lek­ty­vo ta­ry­ba pri­pa­ži­no, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos bib­lio­te­kų pert­var­ky­mo pro­jek­tas, ku­rio idė­ja – su­kur­ti mo­der­nią ir di­na­miš­ką Ka­ro moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų bib­lio­te­ką, iš pra­džių juos nu­tei­kė op­ti­mis­tiš­kai ir vil­tin­gai. Ta­čiau, kaip ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, jo­kių LTB pa­siū­ly­mų nie­kas ne­ke­ti­no svars­ty­ti. „Blo­giau­sia, kad esa­me ne­gir­di­mi. Nė­ra jo­kio dia­lo­go su LTB bend­ruo­me­ne, jo­kių dis­ku­si­jų ar bend­ra­dar­bia­vi­mo“, – ap­gai­les­ta­vo bib­lio­te­kos at­sto­vai.

Ko­lek­ty­vui abe­jo­nių ke­lia siū­lo­mas su­si­jun­gi­mas su LKAB, nes tai dvie­jų skir­tin­gų pa­skir­čių bib­lio­te­kos. „LKAB už­ti­kri­na kon­kre­čios aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės in­for­ma­ci­nius po­rei­kius (spau­di­nių fon­das – 250 tūkst. eg­zemp­lio­rių). LTB yra spe­cia­lio­ji vie­šo­jo nau­do­ji­mo bib­lio­te­ka, tu­rin­ti 53 mln. eg­zemp­lio­rių įvai­rių rū­šių spau­di­nių (kny­gų ir pe­rio­di­nių lei­di­nių – be­veik 1 mln.). Ji at­vi­ra vi­suo­me­nei ir už­ti­kri­na lais­vą in­for­ma­ci­nio tu­ri­nio prie­igą“, – aiš­ki­no bib­lio­te­ki­nin­kai.

Fon­dai – ki­toms bibliotekoms

LTB dar­buo­to­jai taip pat skun­džia­si, kad KAM su­da­ry­tai dar­bo gru­pei bu­vo for­mu­luo­ta už­duo­tis ne tik įver­tin­ti LTB in­for­ma­ci­nius fon­dus, bet ir juos a pri­ori iš­si­da­ly­ti. „Sie­kia­ma įro­dy­ti LTB in­for­ma­ci­nių fon­dų ne­efek­ty­vu­mą, mo­ty­vuo­jant tuo, jog di­de­lė fon­dų da­lis yra ru­sų kal­ba. Ta­čiau nu­ty­li­ma, kad tai iš­skir­ti­nai tech­ni­kos te­ma­ti­kos lei­di­niai, ir ga­na pa­klau­sūs“, – ti­ki­no jie.

Pa­gal KAM pla­ną LTB in­for­ma­ci­jos iš­tek­liai, ne­tin­ka­mi kraš­to ap­sau­gos sis­te­mai pa­gal nu­ma­to­mas fon­dų for­ma­vi­mo kryp­tis, bus per­duo­ti vie­šo­sioms, aps­kri­čių, aukš­tų­jų mo­kyk­lų ar ki­toms bib­lio­te­koms, o šioms at­si­sa­kius pri­im­ti – nu­ra­šy­ti. Na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kai ren­gia­ma­si per­duo­ti Lie­tu­vos stan­dar­tus ir nor­mi­nius do­ku­men­tus, kaip su­de­da­mą­ją na­cio­na­li­nio pub­li­kuo­tų do­ku­men­tų ar­chy­vo fon­do da­lį.

LTB su­kaup­tus už­sie­nio ša­lių stan­dar­tus ir nor­mi­nius do­ku­men­tus, ku­rie yra lais­vai prie­ina­mi duo­me­nų ba­zė­se, taip pat ne­ak­tua­lius, nu­si­dė­vė­ju­sius, var­to­to­jų su­ga­din­tus ir ki­toms bib­lio­te­koms ne­per­duo­tus pe­rio­di­nius lei­di­nius bei kny­gas, iš­lie­ka­mo­sios ver­tės ne­tu­rin­čius fir­mų ka­ta­lo­gus ke­ti­na­ma nu­ra­šy­ti.

Ne­klau­so dar­buo­to­jų nuomonės

LTB at­sto­vai rei­ka­lau­ja KAM ne­lik­vi­duo­ti per de­šimt­me­čius kaup­tų fon­dų, kad ku­ria­mo­je bib­lio­te­ko­je at­sis­pin­dė­tų ir tech­no­lo­gi­nis tu­rin­tys, ne­nu­ken­tė­tų vi­suo­me­ni­nis in­te­re­sas, LTB var­to­to­jai ne­bū­tų pa­lik­ti už du­rų, taip pat – iš­sau­go­ti dar­bo vie­tos ir už­ti­krin­ti dar­buo­to­jams so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

„Bib­lio­te­ka – tai žmo­nės, t. y. dar­buo­to­jai, ku­rie de­šimt­me­čius kū­rė, puo­se­lė­jo sa­vo ins­ti­tu­ci­ją, ir skai­ty­to­jai, ku­rie me­tų me­tus čia ras­da­vo moks­lui, dar­bui, sa­viš­vie­tai rei­ka­lin­gus lei­di­nius, bran­din­da­vo idė­jas, ska­ti­nan­čias tech­ni­nį bei eko­no­mi­nį ša­lies prog­re­są, to­dėl bū­tų etiš­ka at­siž­velg­ti ir į jų nuo­mo­nę“, – sa­ko­ma LTB Dar­bo ko­lek­ty­vo ta­ry­bos krei­pi­me­si.

LTB di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ar­vy­das Ka­žu­kaus­kas ne­slė­pė, kad KAM, pert­var­ky­da­ma jai pri­klau­san­čių bib­lio­te­kų tink­lą, ne­la­bai įsik­lau­so į LTB po­zi­ci­ją, pa­siū­ly­mus, pla­nuo­ja ge­ro­kai su­ma­žin­ti bib­lio­te­kos fon­dus. „Mi­nis­te­ri­ja orien­tuo­ja­si gry­nai į ka­ri­nę fon­do te­ma­ti­ką. Ta tech­ni­nė li­te­ra­tū­ra ne­la­bai ir rei­ka­lin­ga. Ti­kriau­siai op­ti­mi­za­vi­mo ir tau­py­mo tiks­lais no­ri­ma at­si­sa­ky­ti daug stan­dar­tų, pa­ten­ti­nių do­ku­men­tų, fir­mų ka­ta­lo­gų“, – svars­tė jis.

Pa­sak A. Ka­žu­kaus­ko, bib­lio­te­ka tu­ri iš­ti­ki­mų lan­ky­to­jų, ku­rie ne tik do­mi­si tech­ni­ne li­te­ra­tū­ra, bet ir da­ly­vau­ja par­odo­se, ren­gi­niuo­se.

Su­ma­žė­jo lankytojų

KAM Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­rius in­for­ma­vo, kad Vy­riau­sy­bė dar 2015 me­tų lap­kri­tį pri­ta­rė pa­siū­ly­mui su­kur­ti bend­rą kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos bib­lio­te­ką, ku­rio­je bū­tų kau­pia­ma me­džia­ga ka­ro moks­lo, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos, taip pat kraš­to ap­sau­gai svar­bio­mis moks­lo bei tech­no­lo­gi­jų te­mo­mis.

Aiš­ki­na­ma, jog LTB fon­dų ir pa­slau­gų ak­tua­lu­mas ge­ro­kai su­ma­žė­jęs. Pa­vyz­džiui, lan­ky­to­jų skai­čius bib­lio­te­ko­je ir jos pa­da­li­niuo­se 2014–2016 me­tais su­si­trau­kė be­veik 46 pro­cen­tais. To­kio ma­žė­ji­mo ne­už­fik­suo­ta jo­kio­je ša­lies bib­lio­te­ko­je. „Taip pat at­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad LTB su­kaup­tų fon­dų pa­nau­do­ji­mas la­bai men­kas, te­sie­kia 0,3 proc. per me­tus“, – pa­brė­žė KAM at­sto­vai. Be to, tarp LTB lan­ky­to­jų po­pu­lia­riau­si – dien­raš­čiai ir lais­va­lai­kio bei pra­mo­gų žur­na­lai, o ne tech­ni­nė li­te­ra­tū­ra.

Esą KAM su­da­ry­ta dar­bo gru­pė vi­sa­pu­siš­kai įver­ti­no bib­lio­te­kų veik­los op­ti­mi­za­vi­mo al­ter­na­ty­vas ir nu­sta­tė, kad ge­riau­sia al­ter­na­ty­va – LTB pri­jun­gi­mas prie LKAB. „Taip bū­tų įsteig­ta mo­der­ni, di­na­miš­ka Ka­ro moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų bib­lio­te­ka. Ji bū­tų spe­cia­li­zuo­ta, va­do­vau­ja­ma kva­li­fi­kuo­tų spe­cia­lis­tų, tu­rin­ti vie­ną veik­los kryp­tį ir spe­cia­li­zuo­tus ka­ry­bos bei ka­ro moks­lo, tech­no­lo­gi­jų, ka­ro is­to­ri­jos, pi­lie­tiš­ko ug­dy­mo, gy­ny­bos ir sau­gu­mo fon­dus, at­vi­ra vi­suo­me­nei, už­ti­kri­nan­ti mo­ky­mo­si vi­są gy­ve­ni­mą pri­nci­pą, ska­ti­nan­ti ci­vi­li­nių ins­ti­tu­ci­jų, aso­cia­ci­jų ir vie­šų­jų įstai­gų, pri­si­de­dan­čių prie kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos stip­ri­ni­mo, ir ka­riuo­me­nės bend­ra­dar­bia­vi­mą, tu­rin­ti pa­da­li­nius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vie­ne­tuo­se“, – dės­tė KAM at­sto­vai.

Dar­bo gru­pė re­ko­men­da­vo KAM bib­lio­te­ko­je kaup­ti li­te­ra­tū­rą, tin­ka­mą pa­gal nu­ma­to­mas fon­dų for­ma­vi­mo kryp­tis. Lei­di­nius, pri­ski­ria­mus na­cio­na­li­niam pub­li­kuo­tų do­ku­men­tų ar­chy­vi­niam fon­dui, – per­duo­ti sau­go­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nei Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­kai, o li­te­ra­tū­rą, ne­ati­tin­kan­čią KAM bib­lio­te­kos fon­dų for­ma­vi­mo kryp­čių, ati­duo­ti ki­toms bib­lio­te­koms ir taip pa­pil­dy­ti jų fon­dus.

Skai­tyk­lą per­leis nau­jai agentūrai

KAM tei­gi­mu, LTB fi­lia­lų Kau­ne, Klai­pė­do­je ir Pa­ne­vė­žy­je ža­da­ma at­si­sa­ky­ti. Jiems pri­klau­san­tys pa­sta­tai bus per­duo­ti Tur­to ban­kui. „Fi­lia­lų pa­sta­tai yra ne idea­lios būk­lės, nu­gy­ven­ti. Rei­kia daug in­ves­ti­ci­jų jiems at­nau­jin­ti. Pa­vyz­džiui, Klai­pė­dos fi­lia­lui pri­klau­san­tis na­mas (720 kv. m iš 915 kv. m pa­sta­to, ki­ta da­lis – pri­va­ti­zuo­ta) ne­re­mon­tuo­tas nuo 1988 me­tų. Yra di­de­lių pa­grin­di­nių kons­truk­ci­jų de­fek­tų, ma­tyt, dėl pa­ma­tų prob­le­mų. Tiek vi­daus in­ter­je­ras, tiek pa­grin­di­niai kons­truk­ci­jų ele­men­tai, vi­daus ko­mu­ni­ka­ci­jų įren­gi­niai su­si­dė­vė­ję, pa­sta­tas – ava­ri­nės būk­lės. Pa­ne­vė­žio fi­lia­lui pri­klau­so 230 kv. m iš 3235 kv. m, ki­tas pa­tal­pas val­do Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­ja. Kau­no fi­lia­las – 158 kv. m – pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį įsi­kū­ręs Tur­to ban­ko val­do­ma­me pa­sta­te“, – nu­ro­dė mi­nis­te­ri­ja.

LTB vei­kia kul­tū­ros pa­vel­do pa­sta­te, ku­ris nė­ra re­mon­tuo­tas nuo 1985 me­tų, to­dėl pa­tal­pų iš­lai­ky­mas ir at­nau­ji­ni­mas rei­ka­lau­ja di­de­lių są­nau­dų. „LTB pa­tal­pos nau­do­ja­mos ne efek­ty­viai ir ra­cio­na­liai. Pra­di­niu eta­pu da­lis jų bus skir­ta nau­jai įsteig­tos Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ros funk­ci­joms vyk­dy­ti. O ku­riant mo­der­nią, di­na­miš­ką, vi­suo­me­nei at­vi­rą Ka­ro moks­lų ir tech­no­lo­gi­jų bib­lio­te­ką, Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos te­ri­to­ri­jo­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti nau­ją bib­lio­te­kos pa­sta­tą, ku­ris ati­tik­tų šiuo­lai­kiš­kos bib­lio­te­kos vi­zi­ją ir jung­tų abi bib­lio­te­kas vie­no­je erd­vė­je“, – pra­ne­šė mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai. Kol bus pa­sta­ty­tas nau­jas pa­sta­tas, lik­vi­duo­ja­ma LTB dirbs Šv. Ig­no­to gat­vė­je. Ža­da­ma, kad is­to­ri­nis pa­sta­tas to­liau bus prie­ina­mas vi­suo­me­nei.

Tu­rė­tų ne­igia­mą atspalvį

Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis nė­ra su­si­pa­ži­nęs su pla­nais reor­ga­ni­zuo­ti LTB. Nors bib­lio­te­kos dar­buo­to­jai siun­tė raš­tą ir ko­mi­te­to pir­mi­nin­kui Ra­mū­nui Kar­baus­kiui, jo ko­le­gos apie su­sik­los­čiu­sią si­tua­ci­ją ne­bu­vo in­for­muo­ti. V. Juo­za­pai­tis pri­mi­nė „vals­tie­čių“ ly­de­rio pa­ža­dą vi­suo­se vai­kų dar­že­liuo­se įsteig­ti bib­lio­te­kas. „Tai, kad bus nai­ki­na­mos bib­lio­te­kos, nie­kas ne­ža­dė­jo. Apie tai ne­sa­me nei kal­bė­ję, nei ko­kia nors ofi­cia­li in­for­ma­ci­ja bu­vo mus pa­sie­ku­si. Iš jū­sų pir­mą­kart apie tai gir­džiu“, – pa­žy­mė­jo par­la­men­ta­ras.

Anot V. Juo­za­pai­čio, su­ži­no­jus apie ke­ti­ni­mus nai­kin­ti bib­lio­te­ką, „šiur­pas pe­rė­jo per kū­ną“. Jis no­ri iš­girs­ti aiš­kius ar­gu­men­tus, ko­dėl tai da­ro­ma. Sei­mo na­rys tei­gė su­pran­tan­tis no­rą tau­py­ti, bet pri­dū­rė, kad KAM – vie­na ins­ti­tu­ci­jų, ku­riai ne­tai­ko­mas dir­žų ver­ži­mo­si re­ži­mas. To­dėl to­kio kul­tū­ros ži­di­nio kaip bib­lio­te­ka nai­ki­ni­mas esą tu­rė­tų ne­igia­mą at­spal­vį. „Ta­čiau rei­kė­tų su­si­pa­žin­ti su ar­gu­men­tais, iš­klau­sy­ti mi­nis­tro nuo­mo­nę ir iš­siaiš­kin­ti, kie­no ini­cia­ty­va tai vyks­ta“, – kal­bė­jo jis.

Į klau­si­mus, ko­dėl nai­ki­na­ma LTB, ar esa­me pa­jė­gūs iš­spręs­ti bib­lio­te­ki­nin­kų, ku­rie ne­teks dar­bo, li­ki­mą, pa­sak V. Juo­za­pai­čio, tu­rė­tų at­sa­ky­ti ir kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son. „Be abe­jo, vi­sa­da jau­trus ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to klau­si­mas, ypač esan­čio to­kio­je vie­to­je: ar nė­ra ko­kių nors užs­lėp­tų ne­ge­ra­no­riš­kų ke­ti­ni­mų. Ti­kiuo­si, taip nė­ra, bet vis dėl­to tu­ri­me pa­klaus­ti tų žmo­nių ir jie pri­va­lo at­sa­ky­ti vi­suo­me­nei“, – įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Ar­gu­men­tas, jog pa­sta­ruo­ju me­tu ge­ro­kai su­si­trau­kė LTB lan­ky­to­jų skai­čius, jo ne­įti­ki­na. V. Juo­za­pai­čio nuo­mo­ne, nau­do­ji­mo­si bib­lio­te­kos fon­dais su­ma­žė­ji­mas ne­pa­ro­do, kad juo­se esan­čias kny­gas rei­kia nai­kin­ti ar­ba kur nors iš­kel­ti.