Reforma pradedama viena koja
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM), ra­gi­na­ma sku­bin­ti glo­bos sis­te­mos re­for­mą, de­mons­truo­ja nuo kal­bų pe­rei­nan­ti prie dar­bų. Ta­čiau mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų, jau už­si­mo­ju­sių reor­ga­ni­zuo­ti Ma­ri­jam­po­lės vai­kų glo­bos na­mus „Pu­ti­nas“, su­ma­ny­mas glo­bo­ti­nius per­kel­ti į... ne­eg­zis­tuo­jan­čius mies­to bend­ruo­me­ni­nius glo­bos na­mus už­mi­nė mįs­lę vie­tos val­džios at­sto­vams ir spe­cia­lis­tams.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ma­to­ma SADM pa­val­džius Ma­ri­jam­po­lės vai­kų glo­bos na­mus „Pu­ti­nas“ pri­jung­ti prie Ma­ri­jam­po­lė­je vei­kian­čių spe­cia­lių­jų glo­bos na­mų, ku­riuo­se glo­bo­ja­mi dau­giau­sia gar­baus am­žiaus su­lau­kę dva­si­nin­kai ir baž­ny­čios pa­tar­nau­to­jai. Ta­čiau de­vy­nio­li­ka 12-18 me­tų šiuo me­tu vai­kų glo­bos na­muo­se „Pu­ti­nas“ be­sig­lau­džian­čių pa­aug­lių ta­me pa­čia­me pa­sta­te ne­bus ap­gy­ven­din­ti.

Pa­gal SADM su­ma­ny­mą, esą jie bus iš­skirs­ty­ti ir ap­gy­ven­din­ti dvie­juo­se bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se Ma­ri­jam­po­lė­je, o sep­ty­ni ne­ga­lią tu­rin­tys vai­kai - gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se ne­įga­liems vai­kams Kaz­lų Rū­do­je. Ta­čiau nei Ma­ri­jam­po­lės, nei Kaz­lų Rū­dos me­ri­jų at­sa­kin­gi val­di­nin­kai LŽ tei­gė nie­ko ne­gir­dė­ję apie įstai­gų, į ku­rias pla­nuo­ja­ma per­kel­ti vai­kus, eg­zis­ta­vi­mą.

Skai­čiuo­ja eko­no­mi­nę naudą

Reor­ga­ni­za­vus vai­kų glo­bos na­mus „Pu­ti­nas“, ke­tu­rių aukš­tų pa­sta­tą – bend­ra­bu­tį, ku­rio plo­tas dau­giau kaip 4,7 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų, nu­ma­to­ma per­duo­ti vals­ty­bės įmo­nei Tur­to ban­kui, o ša­lia esan­čią gim­nas­ti­kos sa­lę - Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai.

SADM So­cia­li­nės ap­rėp­ties de­par­ta­men­to So­cia­li­nės glo­bos įstai­gų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Jur­gi­ta Jo­ku­baus­kie­nė ir SADM Šei­mos ir bend­ruo­me­nių de­par­ta­men­to Vai­kų sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Do­vi­lė Or­liu­kai­tė nu­ma­to­mo tei­si­nio re­gu­lia­vi­mo po­vei­kio ver­ti­ni­mo pa­žy­mo­je pa­brė­žia, kad reor­ga­ni­za­vus vai­kų glo­bos na­mus „Pu­ti­nas“ „jun­gi­mo bū­du“ bei ap­gy­ven­di­nus vai­kus bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos ir gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­muo­se jiems bus tei­kia­mos ko­ky­biš­kes­nės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gos už ma­žes­nę kai­ną. Per­nai vie­no vai­ko so­cia­li­nei glo­bai vai­kų glo­bos na­muo­se per mė­ne­sį iš­leis­ta apie 4911 li­tų (1422 eu­rai). O po reor­ga­ni­za­ci­jos vie­no vai­ko so­cia­li­nė glo­ba tu­rė­tų at­siei­ti apie 900 eu­rų per mė­ne­sį.

Tai­gi, tei­kiant il­ga­lai­kės ar trum­pa­lai­kės so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gas vai­kams ir se­ny­vo am­žiaus as­me­nims bei iš­lai­kant šiuo me­tu tei­kia­mų pa­slau­gų apim­tį Ma­ri­jam­po­lės spe­cia­lių­jų so­cia­li­nės glo­bos na­mų me­ti­nis biu­dže­tas su­ma­žė­tų apie 119 tūkst. eu­rų, pa­ly­gin­ti su abie­jų įstai­gų fak­ti­nė­mis iš­lai­do­mis pra­ėju­siais me­tais.

Nie­kas negirdėjo

Nors SADM spe­cia­lis­tai reor­ga­ni­zuo­ja­mų vai­kų glo­bos na­mų „Pu­ti­nas“ glo­bo­ti­nius nu­ma­to ap­gy­ven­din­ti bend­ruo­me­ni­niuo­se glo­bos na­muo­se Ma­ri­jam­po­lė­je, ta­čiau šio mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dai­va Pa­nkaus­kie­nė LŽ tei­gė apie juos nie­ko ne­ži­nan­ti. Ji pa­brė­žė, kad, be „Pu­ti­no“ glo­bos na­mų, il­ga­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą vai­kams mies­te tei­kia tik Ma­ri­jam­po­lės so­cia­li­nės pa­gal­bos cen­tras "Kar­tų na­mai", taip pat - ne­to­li Ma­ri­jam­po­lės mies­to Avi­ki­lų kai­me įsi­kū­rę Vai­ko tė­viš­kės na­mai.

Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos So­cia­li­nės par­amos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­ja Ju­di­ta Si­mo­na­vi­čie­nė taip pat tei­gė nie­ko ne­gir­dė­ju­si apie SADM val­di­nin­kų mi­ni­mus gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus ne­įga­liems vai­kams Kaz­lų Rū­do­je. „Gal juos dar tik ža­da­ma kur­ti“, - spė­lio­jo ji.

Kur iš ti­krų­jų gy­vens vai­kai reor­ga­ni­za­vus „Pu­ti­no“ vai­kų glo­bos na­mus, ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti ir Ma­ri­jam­po­lės spe­cia­lių­jų glo­bos na­mų, prie ku­rių nu­ma­ty­ta pri­jung­ti vai­kų glo­bos na­mus, di­rek­to­rė Vi­du­ta Bač­kie­rie­nė.

Dainius Pūras. / Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Tik re­for­mos imitacija

Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chia­tro, pro­fe­so­riaus me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ro Dai­niaus Pū­ro įsi­ti­ki­ni­mu, vai­kų per­kė­li­mas iš vie­nų vai­kų glo­bos na­mų į ki­tus ti­krai ne­išsp­ręs pa­čios di­džiau­sios prob­le­mos, dėl ku­rios pra­de­da­ma re­for­ma. „Vai­kų per­kė­li­mas iš vie­nų vai­kų glo­bos na­mų į ki­tus - ne to­kia re­for­ma, ko­kios šian­dien rei­kia. Dau­giau­sia dė­me­sio tu­ri bū­ti ski­ria­ma vai­kų glo­bai šei­mo­se ir šei­my­no­se, t. y. ten, kur jie jaus­tų­si sau­gūs“, - kal­bė­jo D. Pū­ras.

To­dėl, anot psi­chia­tro, pir­miau­sia rei­kė­tų nu­sta­ty­ti re­for­mos sau­gik­lius, kad vai­kai ne­bū­tų mė­to­mi iš vie­nos vie­tos į ki­tą, kad tiek jiems, tiek ir šei­moms, ku­rio­se jie at­si­durs, bū­tų prie­ina­ma psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba, orien­tuo­ta bū­tent į šei­mų ir jos glo­bo­ti­nių po­rei­kius. „Kiek­vie­nam glo­bo­ja­mam vai­kui tu­rė­tų bū­ti par­en­gia­mi in­di­vi­dua­lūs pla­nai, nu­ma­tant, ko­kio­je šei­mo­je jis at­si­du­ria, ko­kios pa­gal­bos rei­kia tiek pa­čiam vai­kui, tiek ir šei­mai. Tik tuo­met ga­lė­si­me teig­ti, kad re­for­ma ti­krai vyk­do­ma“, - tvir­ti­no D. Pū­ras.

Ini­ci­juos ir ki­tas įsta­ty­mo pataisas

Va­kar pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė pra­bi­lo apie tai, kad vai­kai tam­pa glo­bos na­mų „į­kai­tais“ – glo­bo­ti­nių sąs­kai­ta iš­lai­ko­mas di­de­lis biu­ro­kra­ti­nis šių įstai­gų apa­ra­tas. Ša­lies va­do­vė ža­dė­jo teik­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios ska­tin­tų vai­kų glo­bą šei­mo­se ir šei­my­no­se.

„Sis­te­ma vei­kia sau, gy­ve­na dėl sa­vęs, vi­siš­kai ne­gal­vo­da­ma apie vai­ką, jo sa­vi­jau­tą ir vai­ko li­ki­mą, – sa­kė D. Gry­baus­kai­tė. - Ne­ma­tau jo­kių rea­lių veiks­mų, kad bū­tų mė­gi­na­ma ma­žin­ti vai­kų kie­kį glo­bos na­muo­se, kad vai­kai pa­tek­tų į šei­mas. To­dėl tu­ri­me iš es­mės keis­ti po­žiū­rį į vai­kų glo­bą ir jos fi­nan­sa­vi­mą. Glo­bos įstai­ga šiems vai­kams tu­rė­tų bū­ti tik tar­pi­nė ir trum­pa­lai­kė sto­te­lė." Sei­mo ru­dens se­si­jo­je jau bu­vo įre­gis­truo­tos pre­zi­den­tės Ci­vi­li­nio ko­dek­so pa­tai­sos, įtvir­ti­nan­čios pri­nci­pą, kad vai­kai tu­ri aug­ti šei­mo­se, ir ri­bo­jan­čios lai­ki­nos glo­bos truk­mę. Jo­se nu­ma­ty­ta, kad vai­kai iki tre­jų me­tų glo­bos įstai­go­se bū­tų ne il­giau kaip 3 mė­ne­sius, o vy­res­ni – ne il­giau kaip 12 mė­ne­sių.

Pert­var­ka – po skandalų

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis bei Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas ir Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Na­vic­kas pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė Ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­kos me­mo­ran­du­mą, ku­riuo sie­kia­ma iki 2020-ųjų kuo di­des­nę da­lį glo­bos įstai­go­se esan­čių vai­kų per­duo­ti glo­bo­ti šei­moms ir šei­my­noms.

Pert­var­ka pa­lies 27 įstai­gas, ku­rias val­do SADM, sa­vi­val­dy­bės ir Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM). Ti­ki­ma­si, kad iki 2020 me­tų glo­bos įstai­go­se vai­kų ne­liks, jie gy­vens šei­mo­se, šei­my­no­se, bend­ruo­me­nė­se.

Vai­kų glo­bos sis­te­mos pert­var­kos grieb­ta­si, kai ku­rias vai­kų glo­bos įstai­gas su­dre­bi­nus skan­da­lams. Pra­ėju­sią sa­vai­tę SAM pa­val­di Akre­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­ba su­stab­dė da­lies svei­ka­tos pa­slau­gų tei­ki­mą Švėkš­nos spe­cia­lio­jo ug­dy­mo cen­tre, nu­sta­čiu­si įvai­rių pa­žei­di­mų, tarp jų ir tai, kad cen­tre vai­kai per daž­nai ir ne­pag­rįs­tai slo­pin­ti me­di­ka­men­tais, ne­iš­nau­do­jant gy­dy­mo ne me­di­ka­men­tais ga­li­my­bių. Pro­ku­ro­rai čia taip pat at­lie­ka ke­lis at­ski­rus iki­teis­mi­nius ty­ri­mus dėl są­va­da­vi­mo ir pel­ny­mo­si iš ne­pil­na­me­čio as­mens pros­ti­tu­ci­jos. Tuo me­tu Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Vieš­vi­lės vai­kų glo­bos na­muo­se gal­būt tvir­kin­to ne­pil­na­me­čio, įta­ri­mai pa­teik­ti 57-erių įstai­gos di­rek­to­riui Al­gi­man­tui Liau­dai­čiui.