Redakcijos paštas. Žlugusios verslo viltys – atviras laiškas premjerui
Gerb. Al­gir­dai But­ke­vi­čiau, esu Kęs­tu­tis Ma­tu­liaus­kas, prieš du mė­ne­sius įkū­riau ma­žą­ją bend­ri­ją (MB) – in­ter­ne­to star­tuo­lį. 

Iki tol tre­jus me­tus dir­bau prog­ra­muo­to­ju Si­li­cio Slė­ny­je, JAV. Taip pat tu­rė­jau ga­li­my­bę pu­sę me­tų su­si­pa­žin­ti su Aus­tra­li­jos star­tuo­lių eko­sis­te­ma. Per tą lai­ką drau­gai, „Vers­li Lie­tu­va“ at­sto­vai, „Back­To.LT“ pro­jek­to, glo­bo­to Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, skir­to grą­žin­ti iš­ei­viams į Lie­tu­vą, or­ga­ni­za­to­riai ir ki­tos vers­lu­mą Lie­tu­vo­je ska­ti­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos įti­ki­nė­jo, kad grįž­čiau, teig­da­mi, kad ta­po pa­pras­ta pra­dė­ti vers­lą Lie­tu­vo­je. Tad šią va­sa­rą grį­žau. Taip pat esu Lie­tu­vos Php prog­ra­muo­to­jų bend­ruo­me­nės, vie­ni­jan­čios 25 tūkst. na­rių, įkū­rė­jas.

Prieš stei­giant MB, vers­lu­mo or­ga­ni­za­ci­jos, straips­niai in­ter­ne­to por­ta­luo­se tei­gė, kad bent iki 2017-ųjų ne­bū­siu ap­krau­tas PSD ir VSD mo­kes­čiais ir sa­vo ir drau­gų įneš­tus pi­ni­gus ga­lė­siu pa­nau­do­ti kur­ti pro­duk­tui (tink­la­piui), t.y. ne­rei­kės už kiek­vie­ną MB na­rį mo­kė­ti po 367 Lt/mėn (26,5% + 9% nuo 1035 Lt).

Prieš du mė­ne­sius įkū­riau MB in­ter­ne­tu – kai­na­vo vos 350 Lt. O prieš sa­vai­tę ga­liau­siai įkal­bi­nau dar 7 drau­gus pri­si­dė­ti prie vers­lo. Dau­gu­ma jų stu­di­juo­ja Vil­niaus uni­ver­si­te­to Ma­te­ma­ti­kos ir infr­ma­ti­kos fa­kul­te­to in­for­ma­ti­kos ma­gis­tra­tū­ro­je ar­ba dir­ba pu­se eta­to ki­to­se Lie­tu­vos IT įmo­nė­se.

Su­ta­rė­me kiek­vie­nas įneš­ti po 1000 Lt vers­lo pra­džiai – vi­so 8000 Lt. Už juos – per me­tus su­kur­ti ko­ky­biš­ką tink­la­pį, in­ves­tuo­ti į rek­la­mą ir į esa­mų klien­tų iš­lai­ky­mą – tink­la­pis jau ge­ne­ruo­ja 250 Lt pa­ja­mų per mė­ne­sį.

Pa­si­nau­do­jau ir „Vers­lo krep­še­lio“ prog­ra­ma bei prog­ra­ma „Star­tas“ – ga­vau ban­kų pa­tvir­ti­ni­mą, kad jau po me­tų lai­ko jie svars­tys klau­si­mą dėl pa­sko­los su­tei­ki­mo ma­no įmo­nės plė­trai (apy­var­ti­nėms lė­šoms). Pla­na­vau po dve­jų me­tų iš­aug­ti su įmo­ne iki už­da­ro­sios ak­ci­nės bend­ro­vės (UAB) dy­džio, ir tuo­met pa­keis­ti įmo­nės for­mą į UAB. O ta­da vyk­ti plės­ti vers­lo į JAV, jau kaip įmo­nės va­do­vui ieš­kan­čiam vers­lo par­tne­rių.

Ir štai už­va­kar vil­tys žlu­go – ga­vau laiš­ką iš Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­dė­jė­jos, kad pla­nuo­ta PSD+VSD mo­kes­čio leng­va­ta iki 2017 me­tų MB įmo­nėms ne­beeg­zis­tuos – ji bu­vo iš­brauk­ta iš dar­bot­var­kės. Tad vi­si ma­no su­nkiai su­rink­ti 8000 Lt bei ti­kė­ji­mas, kad iš tie­sų jau­ni žmo­nės ga­li pra­dė­ti vers­lą Lie­tu­vo­je, žlun­ga.

Nes leng­va­tos pa­nai­ki­ni­mas reiš­kia, kad tuos pi­ni­gus tu­rė­siu su­mo­kė­ti PSD+VSD įmo­koms:

8 na­riai x 367 Lt ~= 3000 Lt/mėn

Va­di­na­si, vos per du mė­ne­sius ne­be­tek­siu vi­sų įneš­tų į vers­lą pi­ni­gų. O vos po 3 mė­ne­sių lik­siu vals­ty­bei dar ir 1000 Lt sko­lin­gas.

Tad jei­gu ne­be­liks šios leng­va­tos, ga­lio­ju­sios iki šių me­tų pa­bai­gos, vie­nin­te­lė man li­ku­si iš­ei­tis bus iš­im­ti pi­ni­gus iš įmo­nės ir grą­žin­ti juos drau­gams, už­da­ry­ti įmo­nę, ir iš­vyk­ti at­gal į JAV dirb­ti prog­ra­muo­to­ju. Ar tai yra vie­nin­te­lė iš­ei­tis?

Esu la­bai ak­ty­vus žmo­gus in­ter­ne­te, ir vien per va­kar die­ną pa­ma­čiau apie 50 MB va­do­vų in­ter­ne­to fo­ru­muo­se, „Lin­ked.in“ ir „Fa­ce­book“ gru­pė­se klau­sian­čių, kiek jiems kai­nuos už­da­ry­ti MB ir ko­kia yra MB pa­nai­ki­ni­mo pro­ce­dū­ra. Šiuo me­tu yra 5 500 įsteig­tų MB. Tad dau­gy­bė jų tie­siog už­si­da­rys, ga­vu­sios to­kią mo­kes­ti­nę naš­tą nuo ki­tų me­tų. Nes juk MB tiks­las bu­vo pa­dė­ti žmo­nėms kur­ti vers­lą, o ne stab­dy­ti jau­ną vers­lą Lie­tu­vo­je ir jau­nuo­sius vers­li­nin­kus. Ir koks įvaiz­dis bus for­muo­ja­mas Si­li­cio slė­ny­je apie vers­lo ga­li­my­bes Lie­tu­vo­je? Iki šiol bu­vo už ką pa­gir­ti, kaip bus ki­tą­met?