Redakcijos paštas. Skriaudžiami išankstinės senatvės pensijos gavėjai
Vals­ty­bei, „Sod­rai“ už daug ką ga­li­ma pa­sa­ky­ti ačiū. At­si­ti­kus ne­lai­mei, žmo­gui pa­de­da įvai­rios iš­mo­kos, pa­šal­pos (skai­čiau, kad jų yra net 42), ku­rių grą­žin­ti ne­rei­kia. Kaip ge­rai! Ačiū! Vi­sai ki­taip jau­čia­si iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos ga­vė­jai. Ne­ga­na to, kad jie grą­žins vi­są iš­mo­kė­tą su­mą, jiems iš se­nat­vės pen­si­jos ir to­liau iki mir­ties bus at­skai­čiuo­ja­ma vis di­des­nė su­ma (nes pen­si­jos, ti­kė­ki­mės, di­dės).

Siek­da­mas tei­sin­gu­mo, pra­šau se­nat­vės pen­si­ją ma­žin­ti ne vi­są lai­ką, o kol bus su­grą­žin­ta vi­sa iš­mo­kė­ta iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos su­ma. T.y. ini­ci­juo­ti „kos­me­ti­nę“ pa­tai­są ir lai­ku su­stab­dy­ti at­skai­ty­mus.

Da­bar „Sod­ra“ nei iš­mo­kė­tos, nei at­skai­čiuo­tos su­mos ne­fik­suo­ja, o at­skai­čiuo­tą ma­ži­ni­mo pro­cen­tą (pa­žeis­da­ma iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos įsta­ty­mą) tai­ko nau­joms pa­di­din­toms pen­si­joms. Taip skai­čiuo­jant, 2004 m. iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos ga­vė­jams at­skai­ty­mai pa­di­dė­ja 2,32 kar­to. Su­lau­kę 70 me­tų bū­sim at­sis­kai­tę, t.y. grą­ži­nę vi­są iš­mo­kė­tą iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos su­mą. Ta­čiau „Sod­ra“ ir to­liau at­skai­ti­nės iki mir­ties, o di­dė­jant pen­si­joms ir vis di­des­nę su­mą.

At­ro­do, kad vi­siems tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, kad pa­keis­ti są­ly­gas (per­kel­ti at­skai­ty­mo pro­cen­tus į nau­jas pa­di­din­tas pen­si­jas) ir at­skai­ty­ti dau­giau ne­gu ga­vo yra nu­si­kal­ti­mas.

Bet val­džios po­nai ste­bi­na. Eu­ro­par­la­men­ta­rė V. Blin­ke­vi­čiū­tė: „Aš jus už­jau­čiu. Bet yra kaip yra.“ Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas A. Sy­sas at­sa­ko: „Nei­ni­ci­juo­si­me, nes pa­tys pa­si­rin­ko­te (nors pa­si­rin­ki­mas vir­to ap­gau­le)“. Vi­ce­mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė du kar­tus vi­siš­kai ne­pag­rįs­tai tvir­ti­na: „su­ma­žin­tos pen­si­jos mo­kė­ji­mas ri­bo­tą lai­ką bū­tų ne­tei­sin­gas vi­sų ki­tų įmo­kų mo­kė­to­jų at­žvil­giu“ (tai ne­tie­sa, toks at­sa­ky­mas – pa­si­ty­čio­ji­mas).

Pa­dė­ki­te įti­kin­ti val­džią! Pra­šau tei­sin­gu­mo vi­sų iš­anks­ti­nės se­nat­vės pen­si­jos ga­vė­jų var­du.

Zig­man­tas Paliliūnas