Redakcijos paštas. Keiskimės ir pakeiskime savo ateitį
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 

Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės, pra­dė­ki­me nuo sa­vęs, bus ge­ra gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. Bū­ki­me są­mo­nin­gi jaus­min­gi tė­vai ir se­ne­liai. 2016 me­tų ru­de­nį ak­ty­viai da­ly­vau­ki­me rin­ki­muo­se bent 70–80 pro­cen­tų ak­ty­vių rin­kė­jų ir są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą – par­ink­ti į Sei­mą „dar­bi­nin­kus“, pa­sam­dy­ti ir kar­tą per ket­vir­tį su­lauk­ti at­sis­kai­ty­mo už par­la­men­ta­ro veik­lą, tai yra, pa­žiū­rė­ti, ką vei­kia, kaip vyk­do įdar­bi­ni­mo su­tar­tį.

Pa­ban­dy­ki­me tai pa­da­ry­ti bent kar­tą. Da­bar rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja apie 40 proc., trys kar­tos se­no­sios no­menk­la­tū­ros, tai su­da­ro iki 3 proc. par­tie­čių, nuo vi­su­mos rin­kė­jų, ku­rie iš­ren­ka „am­ži­nus, ne­pa­kei­čia­mus at­sto­vus“. Pa­mirš­ki­me pa­sa­ky­mą „aš po­li­ti­ko­je ne­da­ly­vau­ju“, ne­tu­riu lai­ko.

Pa­sak švie­saus at­mi­ni­mo fi­nan­sų mi­nis­tro Ro­mual­do Si­kors­kio – ne­bū­ki­me ver­šiais, ga­no­mais ke­le­to gru­puo­čių. Da­ly­vau­ki­me vals­ty­bės val­dy­me, vie­tos sa­vi­val­dy­bių, vie­tos bend­ruo­me­nių gy­ve­ni­me. Rin­ki­me į LR Sei­mą ne bi­čiu­lius, drau­gus, gi­mi­nes, o kan­di­da­tus (-es), gy­ve­nan­čius to­je rin­ki­mų apy­gar­do­je ne­ma­žiau nei tre­jus me­tus, no­rin­čius įsta­ty­mais įtvir­tin­ti Lie­tu­vo­je at­vi­rą, tei­sin­gą, dar­nią pi­lie­ti­nę vi­suo­me­nę bei tei­si­nę vals­ty­bę; pa­nai­kin­ti tei­si­nes, po­li­ti­nes ir eko­no­mi­nes są­ly­gas ko­rup­ci­nio, oli­gar­chi­nio val­dy­mo eg­zis­ta­vi­mui; įtvir­tin­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jo­je nuo­sta­tą vi­siems lai­kams iš­sau­go­ti lie­tu­vių tau­tą, lie­tu­vių kal­bą, tra­di­ci­nę šei­mą, Lie­tu­vos kul­tū­rą ir ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vos vals­ty­bę, ne­si­jun­giant į jo­kias vals­ty­bių fe­de­ra­ci­jas. Kan­di­da­tams rin­kė­jų įpa­rei­go­ji­mai:

1. Lie­tu­vo­je Re­fe­ren­du­mo pra­ve­di­mo są­ly­gą pa­keis­ti: su­ma­žin­ti nuo 300 tūkst. iki 100 tūkst. pi­lie­čių par­ašų, tu­rin­čių bal­sa­vi­mo tei­sę. LR Kons­ti­tu­ci­jos 147 straips­nis.

2. Pri­im­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Rin­ki­mų ko­dek­so pa­tai­sas, Sei­me ini­ci­juo­ti ir pri­im­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą, ati­tin­kan­tį LR Kons­ti­tu­ci­jos (55 str. „Sei­mą su­da­ro Tau­tos at­sto­vai – 141 Sei­mo na­rys, ku­rie ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams, re­mian­tis vi­suo­ti­ne, ly­gia tie­sio­gi­ne rin­ki­mų tei­se ir slap­tu bal­sa­vi­mu“ vien­man­da­ti­nė­se rin­ki­mų apy­lin­kė­se, tai­kant ir elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą). LR Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas pri­va­lo įsi­ga­lio­ti 2017 me­tais.

3. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ge­ne­ra­li­nį pro­ku­ro­rą rink­ti tie­sio­giai vien­man­da­ti­nė­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kos apy­gar­do­je. LR Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas pri­va­lo įsi­ga­lio­ti 2017 me­tais.

4. 2017 me­tais pri­im­ti es­mi­nes įsta­ty­mų pa­tai­sas – tie­sio­giai rink­ti Vie­tos sa­vi­val­dos ta­ry­bos na­rius, me­rą su ve­to tei­se, bei se­niū­nus, Bend­ruo­me­nių stei­gi­mo­si ta­ry­bas. Už­ti­krin­ti se­niū­ni­jų pil­ną eko­no­mi­nę sa­vi­val­dą.

5. LR Sei­mo na­rius ne­skir­ti vyk­do­mo­sios val­džios par­ei­gū­nais – mi­nis­trais (in­te­re­sų konf­lik­tas – par­la­men­ti­nė prie­žiū­ra, sa­vi­kon­tro­lė? LR kons­ti­tu­ci­jos 60 str., ne­ga­li užim­ti ki­tų par­ei­gų, tik Sei­mo na­rio. Užė­męs ki­tas par­ei­gas, pri­va­lo grą­žin­ti Sei­mo na­rio man­da­tą).

Ati­tik­ties rei­ka­la­vi­mai, dar­bų są­ra­šas pa­teik­ta Rin­kė­jo at­min­ti­nė­je, ku­rią ga­li­ma pa­si­teik­ti iš Lie­tu­vos vie­tos bend­ruo­me­nių or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos, el. pa­štas: lvbo­sa­jun­ga@g­mail.com .

Ne­pra­leis­ki­me šan­so pa­si­keis­ti kiek­vie­nas ir par­ody­ti, ką ga­li­me pa­keis­ti, kad ne­iš­si­vaikš­čio­tų vi­sa Lie­tu­va. Juk jau vie­nas mi­li­jo­nas ge­riau­sių, pa­jė­giau­sių Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­rė­jų dėl vi­sa­pu­siš­ko ne­tei­sin­gu­mo iš­va­ry­ti iš Lie­tu­vos... Ne­rei­kia ti­kė­tis, kad pa­bė­gė­liai si­rai ar ki­ti už­dirbs sen­jo­rams pen­si­jas, su­kurs ge­ro­vę. Apie tai pri­va­lo pa­gal­vo­ti ir iš­vy­kė­liai vai­kai, vai­kai­čiai... Lie­tu­vo­je li­ko dau­giau­sia liūd­ni pen­si­nin­kai, be­lau­kian­tys ži­nių iš už­sie­ny­je dir­ban­čių vai­kų ir vai­kai­čių. Nė­ra kas ap­lan­ko, pa­ma­lo­ni­na.

Daž­niau­siai jau­ni­mas, stu­den­ti­jos pre­zi­den­tai (va­du­kai), švie­tė­jai, in­te­lek­tua­lai yra an­ga­žuo­ti par­ti­nių gru­puo­čių, daž­nai nu­si­ša­li­na nuo da­ly­va­vi­mo vals­ty­bės val­dy­mo rei­ka­luo­se. Pa­klaus­ki­me kiek­vie­nas sa­vęs, o ką aš pa­da­riau, kad taip ne­bū­tų nu­ti­kę ir taip ne­si­tęs­tų to­liau dėl mū­sų vi­sų. Tad 2016 me­tų ru­de­nį bū­ki­me pi­lie­tiš­ki, ak­ty­viai da­ly­vau­ki­me rin­ki­muo­se – Lie­tu­vos ty­lia­ja­me re­fe­ren­du­me. Iš­rin­ki­me tie­sio­giai 71 LR Sei­mo na­rį (po vie­ną rin­ki­mų apy­gar­do­je), o par­ti­jų Są­ra­šo biu­le­te­nį perb­rau­ki­me kryž­mai ir už­ra­šy­ki­me – „Rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ju, an­ti­kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas“, nes par­ti­jų są­ra­šai – tar­pi­nin­kas– ju­ri­di­nis as­muo – „UA­Bas“ , tai prieš­ta­rau­ja LR Kons­ti­tu­ci­jos 55 str. (ci­ta­ta: „Sei­mą su­da­ro Tau­tos 141 Sei­mo na­rys, ku­rie ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams re­mian­tis vi­suo­ti­ne, ly­gia, tie­sio­gi­ne rin­ki­mų tei­se ir slap­tu bal­sa­vi­mu. Sei­mas lai­ko­mas iš­rink­tu, kai yra iš­rink­ta ne ma­žiau kaip 3/5 Sei­mo na­rių. Sei­mo na­rių rin­ki­mų tvar­ką nu­sta­to įsta­ty­mas“).

Ly­gi rin­ki­mų tei­sė ne­ga­li reikš­ti ko nors ki­to, kaip tik kiek­vie­no pi­lie­čio vie­no­das są­ly­gas pre­ten­duo­ti į Tau­tos at­sto­vo sta­tu­są. LR Kons­ti­tu­ci­jos 29-asis straips­nis, nu­sta­ty­da­mas, jog įsta­ty­mui vi­si as­me­nys ly­gūs, ga­ran­tuo­ja, kad jo­kia­me įsta­ty­me ne­ga­li bū­ti pri­vi­le­gi­jų ko­kiai nors pi­lie­čių gru­pei ar at­ski­riems as­me­nims ne tik pa­si­rink­ti dar­bą bei vers­lą ( LR Kons­ti­tu­ci­jos 48 str.), bet ir da­ly­vau­ti val­dant sa­vo ša­lį (LR Kons­ti­tu­ci­jos 33 str.). Šiuo me­tu ga­lio­jan­čiu dau­giau nei 20-ies me­tų se­nu­mo LR Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mu kvai­li­na­mi rin­kė­jai – Lie­tu­vos pi­lie­čiai. Vie­nu me­tu kan­di­da­tas į LR Sei­mo na­rius įra­šy­tas dvie­juo­se bal­sa­vi­mo biu­le­te­niuo­se (vien­man­da­ti­nia­me apy­gar­dos ir dau­gia­man­da­ti­nia­me par­ti­jų sa­ra­šuo­se).

Dau­gia­man­da­ti­nia­me są­ra­še ga­li­ma rei­tin­guo­ti kan­di­da­tus – pen­ke­tą as­me­nų, ta­čiau vi­sa­da iš­lie­ka pir­mas są­ra­šo ne­kin­ta­mas de­šim­tu­kas, ku­riam už­ti­kri­na LR Sei­me pres­ti­ži­nę dar­bo vie­tą iki gy­vos gal­vos. Lie­tu­vo­je li­kę so­li­daus am­žiaus rin­kė­jai ne­da­ly­vau­ja ta­me „žai­di­me“... Sei­mo na­riui, iš­rink­tam abie­juo­se są­ra­šuo­se, Sei­me nė­ra dvie­jų kė­džių, tuo­met jis iš­brau­kia­mas iš dau­gia­man­da­ti­nio są­ra­šo, už­lei­džia sa­vo vie­tą se­kan­čiam iš ei­lės kan­di­da­tui.

Įsi­dė­mė­ti­na, par­ti­jų iš­kel­ti kan­di­da­tai vien­man­da­ti­niuo­se są­ra­šuo­se bei dau­gia­man­da­ti­niuo­se par­ti­jų są­ra­šuo­se rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­se da­ly­vau­ja ne­ly­gio­mis są­ly­go­mis – pri­vi­le­gi­juo­tai, ne­tgi yra dis­kri­mi­nuo­jan­tis fi­nan­sa­vi­mas. Liau­dies pa­tar­lė sa­ko: „Pa­žai­dė­te, už­ten­ka. Šu­nes lo­ja, ka­ra­va­nas ei­na sa­vo ke­liu“.

Bū­ti­na to­bu­lin­ti Vals­ty­bės val­dy­mą, su­da­ry­ti pi­lie­čiams ga­li­my­bę da­ly­vau­ti Vals­ty­bės val­dy­mo, sa­vi­val­dos rei­ka­luo­se, tai įvyk­dant aukš­čiau mi­nė­tus įsta­ty­mų pa­tai­sy­mus. LR Sei­mo na­riai ne­pa­reiš­kė va­lios pa­nai­kin­ti as­me­ni­niai nau­din­gą an­ti­kons­ti­tu­ci­nę LR Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo nuo­sta­tą. Lie­tu­vos rin­kė­jai – pi­lie­čiai ga­li pa­tys 2016 me­tų ru­de­nį, LR Sei­mo rin­ki­mų me­tu, tai iš­spręs­ti – įspė­ti „Tau­tos ty­liuo­ju re­fe­ren­du­mu“ iš­rink­da­mi 71 sei­mo na­rį tie­sio­giai – vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, o par­ti­jų są­ra­šų biu­le­te­nius perb­rauk­da­mi ir už­ra­šy­da­mi „Rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­ju – an­ti­kons­ti­tu­ci­nis įsta­ty­mas“.

Par­ti­jų na­riai ga­li­mai bal­suos už sa­vo są­ra­šų kan­di­da­tus, iš­rinks dar apie 30 Sei­mo na­rių. Pa­si­nau­do­ki­me rin­kė­jo at­min­ti­ne ir pa­da­ry­ki­me taip, kaip re­ko­men­duo­ja­ma at­si­rink­ti ko­ky­biš­kus LR Sei­mo na­rius. Iš­rink­ti „ko­ky­biš­ki“ Sei­mo na­riai su­da­rys Sei­mo dau­gu­mą (71 na­rys), for­muos vals­ty­bi­nių prob­le­mų, dar­bų są­ra­šus tiks­li­nių prog­ra­mų pa­grin­du, par­engs Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą vyk­dy­mui.

Tu­rė­ki­me vil­tį, kaip LR Kons­ti­tu­ci­jos vyk­dy­mo – lai­ky­mo­si ga­ran­tas, pri­si­dės ir Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ug­dy­ki­me Lie­tu­vos po­li­ti­nio eli­to bend­ra­vi­mo įgū­džius su Lie­tu­vos vi­suo­me­ne, rin­kė­jais, mo­ky­ki­mės vie­ny­bės, bend­ruo­me­niš­ku­mo, pi­lie­tiš­ku­mo. Kiek­vie­nas, jau­nas ir pa­gy­ve­nęs, pri­va­lo­me at­sa­ky­ti sau: „Ką pa­da­riau, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ge­riau gy­ven­ti?“ Rie­kia ap­gai­les­tau­ti, kad švie­tė­jai, ži­niask­lai­da, stu­den­tai, jau­ni­mas , pro­fe­sū­ra, dva­si­nin­ki­ja nu­si­ša­li­na nuo vals­ty­bės val­dy­mo rei­ka­lų. Sa­ko: ne­si­ki­šu į po­li­ti­ką, ne­lei­džia vi­suo­me­ni­nin­kų įsta­tai, ne­tu­riu lai­ko – lyg jiems, kaip pi­lie­čiams, ne­rei­kė­tų gy­ven­ti, dirb­ti Lie­tu­vo­je.

Laiš­ko au­to­rius yra Lie­tu­vai pa­gra­žin­ti drau­gi­jos na­rys, Val­dy­mo sis­te­mų ekspertas