Redakcijos paštas. Kam dirbti, jei galima pasigirti
Vie­ša­me gy­ve­ni­me, ypač po­li­ti­nė­je jo da­ly­je, daž­nai grie­bia­ma­si įvai­rių gud­ry­bių sie­kiant at­ro­dy­ti ge­riau, nei bū­tų ma­to­ma ne­ša­liš­ka­me veid­ro­džio at­spin­dy­je. Ga­li­ma "pa­si­pud­ruo­ti" pa­čiam, bet dar veiks­min­giau – pri­pa­sa­ko­ti bū­tų ir ne vi­sai bū­tų da­ly­kų apie ki­tus to­se pa­čio­se erd­vė­se esan­čius žmo­nes ar ko­kias nors jų są­jun­gas.

Vie­na to­kių nuo­lat at­si­nau­ji­nan­čių te­mų – elek­tros kai­na ir da­lies po­li­ti­kų bei jiems ar­ti­mų as­me­nų ban­dy­mai pa­si­šil­dy­ti ran­kas ar pa­si­kel­ti rei­tin­gus.

Vi­suo­me­nei sie­kia­ma įteig­ti pa­pras­tą min­tį – da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė pri­ori­te­tu lai­ko elek­tros kai­nos ma­ži­ni­mą, ir nuo­lat ją ma­ži­no. Tuo me­tu anks­tes­nė bea­to­dai­riš­kai elek­trą bran­gi­no, o Ar­vy­das Sek­mo­kas as­me­niš­kai dė­jo pa­stan­gas, kad VIAP biu­dže­tas di­dė­tų, ir taip apip­lė­ši­nė­jo gy­ven­to­jus. Pa­si­tel­kia­mi iš pir­mo žvilgs­nio ne­nu­gin­či­ja­mi ar­gu­men­tai: iki 2010 me­tų elek­tros kai­na bu­vo ne­di­de­lė, ta­da stai­ga pa­ki­lo ir di­dė­jo iki 2014 me­tų, o pa­skui po tru­pu­tį ėmė ma­žė­ti. Tai su­tam­pa su skir­tin­gų vy­riau­sy­bių įga­lio­ji­mų lai­ko­tar­piais, tad są­moks­lo teo­ri­ja apie blo­gą­ją And­riaus Ku­bi­liaus ir ge­rą­ją Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bę, re­gis, vi­siš­kai įro­dy­ta ir kuo pla­čiau­siai skleis­ti­na.

Bet dėl vi­so pik­to pa­ban­dy­ki­me ap­si­dai­ry­ti pla­čiau ir pri­si­min­ti ki­tas svar­bias dar vi­sai ne­se­nos pra­ei­ties ap­lin­ky­bes. 2010 me­tų sau­sio 1 die­ną tu­rė­jo­me ga­lu­ti­nai už­da­ry­ti Ig­na­li­nos at­omi­nę elek­tri­nę (IAE). Tai bu­vo svar­biau­sias lū­žio taš­kas ša­lies ener­ge­ti­ko­je. Per vi­są ne­prik­lau­so­my­bės lai­ko­tar­pį jė­gai­nė už­ti­kri­no pi­gios elek­tros pa­siū­lą, vi­są lai­ką bu­vo­me elek­trą eks­por­tuo­jan­ti vals­ty­bė.

Nors elek­tri­nės už­da­ry­mo da­ta bu­vo ži­no­ma ge­rą de­šimt­me­tį, šiam įvy­kiui ne­bu­vo pa­si­reng­ta. Eu­ro­pos Są­jun­ga sky­rė pi­ni­gų ją pa­kei­čian­tiems ge­ne­ra­vi­mo pa­jė­gu­mams sta­ty­ti, ta­čiau iki A. Ku­bi­liaus Vy­riau­sy­bės dar­bo pra­džios jo­kių ap­čiuo­pia­mų dar­bų ne­bu­vo nu­veik­ta. Tai ma­ty­da­mi įta­kin­gi vers­li­nin­kai prog­no­za­vo, kad elek­tros kai­na kils dvi­gu­bai ar­ba dar dau­giau.

Jė­gai­nės už­da­ry­mas vy­ko sklan­džiai, elek­tra pa­bran­go penk­ta­da­liu, o dar po dve­jų me­tų Elek­trė­nuo­se pra­dė­jo veik­ti nau­jas di­de­lio efek­ty­vu­mo elek­tros ge­ne­ra­vi­mo blo­kas. Tai bu­vo pir­mas rim­tas ener­ge­ti­kos ob­jek­tas, pa­sta­ty­tas ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos lai­ko­tar­piu.

Ver­ta pa­žy­mė­ti, kad bū­tent dėl šios jė­gai­nės sta­ty­bos iš­lai­dų įtrau­ki­mo į 2013-ųjų VIAP biu­dže­tą smar­kiai (apie 3 ct/kWh) pa­ki­lo tų me­tų elek­tros kai­na. Keis­ta, bet nau­jo­ji Vy­riau­sy­bė pa­skui, 2014 me­tais, na­tū­ra­liai su­ma­žė­ju­sią elek­tros kai­ną ka­žin ko­dėl pri­sky­rė sau kaip vie­ną di­džiau­sių jos nu­veik­tų dar­bų.

Grįž­tant prie pla­nuo­to 2010 me­tų VIAP biu­dže­to su­da­ry­mo svar­biau­sias bu­vo klau­si­mas, kiek elek­tros ener­gi­jos už­da­rius IAE rei­kės pa­si­ga­min­ti Lie­tu­vo­je ir kiek jos bū­tų ga­li­ma im­por­tuo­ti. Rem­ta­si tuo­me­ti­nės elek­tros ener­gi­jos sis­te­mos ope­ra­to­rės „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ eks­per­ti­niu ver­ti­ni­mu, ku­ris bu­vo pa­teik­tas 2009 me­tų an­tro­je pu­sė­je. Tuo ir va­do­vau­ta­si nu­sta­tant "Lie­tu­vos ener­gi­jai" skir­tą elek­tros ga­my­bos kvo­tą ir ją ati­tin­kan­čią VIAP (vie­šuo­sius in­te­re­sus ati­tin­kan­ti pa­slau­ga) apim­tį.

Elek­tros ener­gi­jos ga­my­bos apim­tį le­mia trys da­ly­kai:

- elek­tros ga­my­bos ir im­por­to kai­nų skir­tu­mas (kas pi­giau),

- tink­lo pa­ti­ki­mu­mui už­ti­krin­ti bū­ti­na sa­va elek­tros ga­my­ba,

- tie­ki­mo sau­gu­mui už­ti­krin­ti bū­ti­na sa­va elek­tros ga­my­ba.

Be abe­jo, sie­kiant pi­gu­mo ga­li­ma im­por­tuo­ti kuo dau­giau elek­tros. Ta­čiau Elek­trė­nuo­se tech­no­lo­giš­kai bū­ti­nas ga­my­bos mi­ni­mu­mas, rei­ka­lin­gas elek­tros per­da­vi­mo sis­te­mos sta­bi­lu­mui pa­lai­ky­ti, - jis ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis nei 0,7 TWh. Koks ga­li bū­ti pro­tin­gas sa­vos elek­tros ga­my­bos kie­kis tuo me­tu, su­nkiau at­sa­ky­ti, nes tie­ki­mo sau­gu­mui ga­li at­si­liep­ti ne­ti­kė­ti elek­tros per­da­vi­mo li­ni­jų ge­di­mai ar­ba elek­tros tie­ki­mo ri­bo­ji­mai po­li­ti­niais tiks­lais. Bū­tent tai ma­tė­me 2013 me­tų va­sa­ros pa­bai­go­je ir ru­de­nį, kai Elek­trė­nams ku­rį lai­ką te­ko veik­ti di­de­liu pa­jė­gu­mu.

Pa­dė­tis šiuo at­ve­ju tu­ri pa­na­šu­mų su au­to­mo­bi­lio drau­di­mu – pi­giau­sia yra ne­sid­raus­ti. Ta­čiau įvy­kus ava­ri­jai tai kai­nuo­tų la­bai bran­giai. Il­ges­nis elek­tros tie­ki­mo su­tri­ki­mas ne­tu­rint sa­vos ga­my­bos su­kel­tų elek­tros sis­te­mos už­te­mi­mą, ku­rio kai­na ga­lė­tų siek­ti 300 mln. eu­rų, o gal ir dau­giau. Ar rei­kia ga­my­bos, ku­ri ati­tik­tų tik ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą, ar dar ap­sid­raus­ti ir kas­ko drau­di­mu?

Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se ma­no­ma, kad tie­ki­mo sau­gu­mas yra už­ti­krin­tas, kai pa­si­ga­mi­na­ma ne ma­žiau kaip 90 proc. elek­tros ener­gi­jos. Mes Lie­tu­vo­je, kaip ma­to­me, ne­ga­mi­na­me nė 50 proc. elek­tros.

Bu­vo įver­tin­ta, kad vie­toj vi­siš­ko ap­si­rū­pi­ni­mo elek­tros ener­gi­ja, tu­rė­to vei­kiant IAE, ga­li­ma iš­si­vers­ti su ge­ro­kai ma­žes­niu sa­vos elek­tros, įskai­tant ir ga­mi­na­mos ter­mo­fi­ka­ci­nė­se bei vi­so­se ki­to­se elek­tri­nė­se, kie­kiu. To­kį pa­si­rin­ki­mą lė­mė tai, kad elek­tros im­por­tas bu­vo pi­ges­nis nei sa­va ga­my­ba. Že­miau esan­čio­je len­te­lė­je nu­ro­dy­ta elek­tros ga­my­bos apim­tis:

Elek­tros ener­gi­jos ba­lan­sas 2009–2013 me­tais (TWh)
Metai20092010201120122013
Elek­tros ener­gi­jos gamyba15,325,74,4534,7064,398
Ši­lu­mi­nės elektrinės1,681,612,7833,0362,356
Lie­tu­vos elektrinė0,962,021,0991,4231,099
Ig­na­li­nos AE10,850000
Bend­ras elek­tros ener­gi­jos po­rei­kis Lietuvoje10,1810,2811,1911,3211,34
Bend­ras elek­tros ener­gi­jos suvartojimas9,169,2210,3910,6110,57

Jau 2010 me­tais elek­tros ga­my­ba Elek­trė­nuo­se bu­vo su­ma­žin­ta - vie­toj kvo­to­je nu­ma­ty­tų 2,5 TWh pa­ga­min­ta tik 2 TWh elek­tros. Taip siek­ta su­ma­žin­ti VIAP apim­tį ir at­pi­gin­ti elek­trą var­to­to­jams. 2012 me­tais pa­di­dė­ju­sią elek­tros ga­my­bą Elek­trė­nuo­se lė­mė nau­jo 9-ojo blo­ko de­ri­ni­mo ir ban­dy­mo dar­bais pa­ga­min­ta elek­tra.

Vi­siš­kai ki­tas klau­si­mas, rei­ka­lau­jan­tis la­bai iš­sa­maus nag­ri­nė­ji­mo, yra pa­sta­ruo­ju me­tu Vals­ty­bi­nės kai­nų ir ener­ge­ti­kos kon­tro­lės ko­mi­si­jos bea­to­dai­riš­kai kar­po­mos lė­šos ener­ge­ti­kos įmo­nėms, re­gis, sie­kiant po­li­ti­kų iš­kel­to už­da­vi­nio, – bet ko­kia kai­na ir to­liau pi­gin­ti elek­trą. Įmo­nės skun­džia šiuos nu­ta­ri­mus teis­mui, nes ky­la pa­grįs­tų abe­jo­nių, ar joms už­teks lė­šų pra­dė­tiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Jei­gu taip yra iš tie­sų, ki­tais me­tais elek­tros kai­nas vėl teks di­din­ti. Gal tuo­met su­bliūkš no­ras re­gu­liuo­ti jas po­li­tiš­kai, o ne re­mian­tis rin­kos dės­niais.