Redakcijos paštas. Jubiliejinis akibrokštas
Šių, 2015-ųjų, me­tų pa­va­sa­rį mi­nė­jo­me svar­biau­sio Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo įvy­kio - Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo - 25-me­tį. Tu­rė­jo­me pro­gų su­grįž­ti į tą lai­ką ir jį ap­mąs­ty­ti, įver­tin­ti, koks tai bu­vo drą­sus žings­nis - su­plė­šy­ti oku­pa­ci­nio „kons­ti­tu­cin­gu­mo“ pa­nčius ir iš­ei­ti į lais­vę. 

Ta­po­me Jung­ti­nių Tau­tų, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir NA­TO na­riais. Dar ne­pa­mir­šo­me, kad šių lem­tin­gų Lie­tu­vai žings­nių pa­grin­di­nis kons­truk­to­rius bu­vo Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo Pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Lands­ber­gis. To me­to fak­ti­nis Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vas iš­vai­ra­vo Ne­prik­lau­so­my­bės lai­vą per Mask­vos pa­skelb­tą blo­ka­dą ir ne­pas­kelb­tą kru­vi­ną­ją 1991 me­tų sau­sio 13-osios ag­re­si­ją.

Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-me­čiui skir­to iš­kil­min­go Sei­mo po­sė­džio da­ly­viai de­ra­mai pa­ger­bė V. Lands­ber­gio nuo­pel­nus, sto­vė­da­mi plo­jo jam ir jo iš­sa­ky­toms min­tims.

Ir štai to­je pa­čio­je sa­lė­je Sei­mo na­riai ne­su­ge­bė­jo veiks­mu pa­tvir­tin­ti šios pa­gar­bos. 51 bal­so dau­gu­ma (iš 91 po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sio Sei­mo na­rio) at­mes­ta Vy­riau­sy­bės teik­to įsta­ty­mo for­mu­luo­tė, kad prie Lie­tu­vos Res­pub­li­kos va­do­vy­bės „taip pat pri­ski­ria­mas 1990-1992 me­tais dir­bu­sios Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kas“. To­kia bal­sa­vu­sių Sei­mo na­rių ne­kom­pe­ten­ci­ja dis­kre­di­tuo­ja pa­tį Sei­mą ir Lie­tu­vos vals­ty­bę.