Redakcijos paštas. Emigrantas: LR pilietybė – atimti negalima išlaikyti. Kur dėsime kablelį?
Ti­krai keis­ta kai tiek po­li­ti­kai, tiek tei­si­nin­kai, tiek di­džio­ji vi­suo­me­nės in­for­ma­ci­jos prie­mo­nių da­lis ga­na sėk­min­gai ma­ni­pu­liuo­ja Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės te­ma iš­vy­ku­sių LR pi­lie­čiu at­žvil­giu.

Ar tai da­ro­ma spon­ta­niš­kai ar taip kryp­tin­gai ban­do­ma spe­ku­liuo­ti LR pi­lie­čių, gy­ve­nan­čių Lie­tu­vo­je nuo­tai­koms sa­vo iš­vy­ku­sių­jų ar­ti­mų­jų at­žvil­giu – čia jau ki­tas klau­si­mas. Ta­čiau se­kant Lie­tu­vos po­li­ti­kų, tei­si­nin­kų ir ga­na ryš­kių vals­ty­bės vei­kė­jų pa­si­sa­ky­mus da­ro­si aiš­ku, kad vyks­ta vi­di­nis Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­čių LR pi­lie­čių skal­dy­mas gąs­din­ti ga­na to­li­mais iš­ori­niais fak­to­riais. Bi­jom Iva­no ar Zbig­ne­vo, tad ati­mi­nė­jam LR pi­lie­ty­bę iš gre­ta esan­čio Jo­no.

1.Dar 2011 tuo­me­ti­nė LR Sei­mo pir­mi­nin­kė Ire­na De­gu­tie­nė vie­šė­da­ma Či­ka­go­je (JAV) la­bai aiš­kai iš­reiš­kė min­tį, kad es­mi­nis LR pi­lie­ty­bės drau­di­mas kar­tu esant ir ki­tos ša­lies pi­lie­čiu LR kons­ti­tu­ci­jo­je (1992) at­si­ra­do bi­jant Ru­si­jos ir Len­ki­jos pi­lie­čių ak­ty­vu­mo įgy­jant LR pi­lie­ty­bę. Šis LR Kons­ti­tu­ci­jo­je esan­tis drau­di­mas bu­vo tai­ko­mas ne sa­viems LR pi­lie­čiams, o ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čiams sie­kiant įgy­ti LR pi­lie­ty­bę. Ka­sėm duo­bę jiems...o fi­na­li­ne įkri­tom pa­tys.

2. LR pi­lie­čiai gy­ve­nan­tys sve­tur ir įgi­ję gy­ve­nan­čios ša­lies pi­lie­ty­bę ne­rei­ka­lau­ja nei tru­pu­čio dau­giau sau tei­sių ar ki­tų pri­vi­le­gi­jų nei Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis LR pi­lie­tis. Emig­ra­vęs LR pi­lie­tis sie­kia kad iš jo ne­bū­tų ati­mta tai, ką jis jau tu­ri – LR pi­lie­ty­bė.

3. Re­mian­tis bai­mės fi­lo­so­fi­ja ban­do­ma tei­sin­ti LR pi­lie­ty­bės AT­ĖMI­MĄ, nes ki­taip at­si­vers du­rys bet ko­kios ki­tos ša­lies pi­lie­čiui įsi­gy­ti LR pi­lie­ty­bę.

4. Jei iš ti­kro taip bi­jo­ma, kad LR pi­lie­ty­bė taps gei­džia­ma Lie­tu­vai ne­drau­giš­kų vals­ty­bių – tad ir ne­su­tei­ki­me jos šių vals­ty­bių pi­lie­čiams. Ta­čiau ko­dėl rei­kia ATI­MTI LR pi­lie­ty­bę iš sa­vų LR pi­lie­čių – gi­mu­sių – au­gu­sių – dir­bu­sių Lie­tu­vo­je, ku­rių ir tė­vai ir se­ne­liai ir pro­se­ne­liai bu­vo ir ir yra LR pi­lie­čiai?

5. LR pi­lie­ty­bė la­biau­siai svar­bi tiems, ku­rie gy­ven­da­mi sve­tur vis dar tu­ri be­tar­piš­ką ry­šį su Lie­tu­va: tai jo gim­ti­nė, li­kę ar­ti­mie­ji, drau­gai ir t.t.

6. Kal­ba­ma gi apie LR pi­lie­čio tei­sę iš­lai­ky­ti LR pi­lie­ty­bę įgi­jus ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę, o ne apie tar­kim Ru­si­jos pi­lie­čio no­rą tap­ti kar­tu ir LR pi­lie­čiu.

7. Sie­kiant iš­lai­ky­ti LR pi­lie­ty­bę po 1990m. Ko­vo 11d. iš­vy­ku­siems ir ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę pri­ėmu­siems LR pi­lie­čiams – dau­giau­sia ak­cen­tuo­ja­ma ne jie pa­tys, bet ta ki­ta ša­lis ir bū­tent tie jos pi­lie­čiai, ku­rie su Lie­tu­va ne­tu­ri nie­ko bend­ro. Ko­dėl tiek daug dė­me­sio jiems – ki­tiems, o ne sa­viems?

8. Keis­ta kai po­li­ti­kai vis tei­si­na­si LR Kons­ti­tu­ci­ja, nes pa­sak jų – jie vi­siš­kai su­pran­ta emig­ra­vu­sių­jų no­rą iš­lai­ky­ti LR pi­lie­ty­bę, ta­čiau to ne­lei­džia LR Kons­ti­tu­ci­ja. Tad toks jaus­mas, kad LR Kons­ti­tu­ci­ja at­sto­vau­ja ir gi­na ki­tų vals­ty­bių pi­lie­čių tei­ses, bet ne LR pi­lie­čių. Pa­dė­ti ir siųs­ti ka­ri­nę, eko­no­mi­nę ir ki­tą vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą ki­toms vals­ty­bėms ir jų pi­lie­čiams, taip kaip ir juos vež­ti į Lie­tu­vą prieš jų pa­čių va­lią (kaip tai da­ro­ma su pa­bė­gė­liais) – LR Kons­ti­tu­ci­ja tam ne­truk­do, bet pa­dė­ti ir at­sto­vau­ti LR pi­lie­čius ir jų tei­ses – LR Kons­ti­tu­ci­ja lyg ras­tas sker­sai ke­lio?!

9. Bet ko­kio įsta­ty­mo es­mė yra tos ša­lies Žmo­gus – pi­lie­tis. Ne­sant Žmo­gaus – pi­lie­čio net ir ge­riau­sia Kons­ti­tu­ci­ja liks tik žo­džių rin­ki­nys.

10. Va­ka­rykš­čiai įsta­ty­mai ne­ati­tin­kan­tys šian­die­nos žmo­nių lū­keš­čių ir in­te­re­sų tam­pa be­ver­čiais ir net ža­lin­gais pa­čiai vals­ty­bei.

Pa­gar­biai, Alek­sandr Vilkas