Redakcijos paštas. Elitinė darbo vieta iki gyvos galvos
Siek­da­ma už­ti­krin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiams ga­li­my­bę vi­siems ly­giai, tie­sio­giai šių me­tų ru­de­nį rink­ti par­la­men­to na­rius, Sei­mo val­dy­ba bu­vo įpa­rei­go­ju­si dar­bo gru­pę iki 2015 me­tų spa­lio mė­ne­sio par­eng­ti Rin­ki­mų ko­dek­są, įver­tin­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių siū­lo­mas pa­tai­sas.

Kons­ti­tu­ci­jos 55 straips­nis, nu­sta­ty­da­mas Sei­mo na­rių pa­sy­vio­sios rin­ki­mų tei­sės ga­ran­ti­jas, įtvir­ti­na vi­suo­ti­nę, ly­gią ir tie­sio­gi­nę rin­ki­mų tei­sę, įgy­ven­di­na­mą per slap­tą bal­sa­vi­mą. Ly­gi rin­ki­mų tei­sė ne­ga­li reikš­ti ko nors ki­to, kaip tik kiek­vie­no pi­lie­čio vie­no­das są­ly­gas pre­ten­duo­ti į tau­tos at­sto­vo sta­tu­są. Kons­ti­tu­ci­jos 29 straips­nis, ku­ria­me įtvir­tin­ta, jog prieš įsta­ty­mą vi­si as­me­nys yra ly­gūs, ga­ran­tuo­ja, kad jo­kiu įsta­ty­mu ne­ga­li bū­ti su­tei­kia­ma pri­vi­le­gi­jų ko­kiai nors pi­lie­čių gru­pei ar at­ski­riems as­me­nims ne tik pa­si­rink­ti dar­bą bei vers­lą (Kons­ti­tu­ci­jos 48 straips­nis), bet ir da­ly­vau­ti val­dant sa­vo ša­lį (Kons­ti­tu­ci­jos 33 straips­nis).

De­ja, Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas pa­žei­džia kons­ti­tu­ci­nį ly­gy­bės pri­nci­pą pi­lie­čiams kan­di­da­tuo­jant į tau­tos at­sto­vy­bę. Par­ti­jų re­mia­mi as­me­nys ga­li dve­jo­pai (tas pats as­muo ga­li fi­gū­ruo­ti par­ti­jos są­ra­še ir kan­di­da­tuo­ti vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je) pre­ten­duo­ti į par­la­men­to na­rius, kai ki­ti pi­lie­čiai to­kios dve­jo­pos įsta­ty­mu pa­grįs­tos tei­sės tap­ti Sei­mo na­riais ne­tu­ri.

Rin­kė­jai siū­lo par­la­men­te ini­ci­juo­ti Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo įsta­ty­mą, kad bū­tų anu­liuo­tos nuo­sta­tos, pa­žei­džian­čios as­me­nų ly­gy­bės prieš įsta­ty­mą pri­nci­pą – vi­siems ly­giai, tei­sin­gai. Da­bar kan­di­da­tas į Sei­mo na­rius vie­nu me­tu įra­šo­mas dvie­juo­se bal­sa­vi­mo biu­le­te­niuo­se: vien­man­da­tės ir dau­gia­man­da­tės apy­gar­dų. Dau­gia­man­da­ti­nin­kus (pen­ke­tą as­me­nų) ga­li­ma rei­tin­guo­ti, ta­čiau pir­mas są­ra­šo de­šim­tu­kas pa­pras­tai lie­ka ne­kin­ta­mas, taip kai ku­riems as­me­nims vie­ta Sei­me už­ti­kri­na­ma iki gy­vos gal­vos. Be to, so­li­daus am­žiaus rin­kė­jai daž­niau­siai ne­da­ly­vau­ja ta­me rei­tin­ga­vi­mo „žai­di­me“... As­muo, iš­rink­tas pa­gal abu są­ra­šus, Sei­me ne­ga­li sė­dė­ti ant dvie­jų kė­džių, to­dėl vie­na jų ten­ka ki­tam dau­gia­man­da­ti­nin­kui. Įsi­dė­mė­ti­na, kad par­ti­jų iš­kel­ti kan­di­da­tai, esan­tys abie­jo­se są­ra­šuo­se, rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je da­ly­vau­ja pri­vi­le­gi­juo­tai, esa­ma net dis­kri­mi­nuo­jan­čio fi­nan­sa­vi­mo.

Bū­ti­na to­bu­lin­ti vals­ty­bės val­dy­mą ir su­da­ry­ti pi­lie­čiams ga­li­my­bę ja­me da­ly­vau­ti, t. y. pa­nai­kin­ti nuo­sta­tą, įtvir­ti­nan­čią rin­ki­mus dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pa­lie­kant tik vien­man­da­tes apy­gar­das. Pri­va­lu, kad Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos ga­lio­tų jau 2016 me­tų ru­de­nį, kai vyks par­la­men­to rin­ki­mai.

Rin­ki­mų ko­dek­sui par­eng­ti pi­lie­čių-rin­kė­jų siū­lo­mi pa­tai­sy­mai pa­teik­ti Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tui jau prieš aš­tuo­ne­rius me­tus, jie bu­vo teik­ti ir vė­liau. Dau­ge­liu pa­tai­sų siū­lo­ma 70-yje vien­man­da­čių apy­gar­dų rink­ti po du dau­giau­sia bal­sų ga­vu­sius kan­di­da­tus į Sei­mo na­rius ir ma­žiau­sio­je 71-oje apy­gar­do­je rink­ti tik vie­ną Sei­mo na­rį. Bū­tų su­da­ro­mas kiek­vie­nos apy­gar­dos bend­ras są­ra­šas lie­tu­viš­kos abė­cė­lės tvar­ka. Ja­me ga­lė­tų bū­ti įra­šo­mi par­ti­jų, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, sa­ve iš­si­kė­lę as­me­nys. Rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je jie da­ly­vau­tų ly­gio­mis są­ly­go­mis. Tai ati­tik­tų Kons­ti­tu­ci­jos 55 straips­nio nuo­sta­tą.

Sei­mo na­riams ne­pa­reiš­kus va­lios pa­nai­kin­ti mi­nė­tą nuo­sta­tą, Lie­tu­vos pi­lie­čiai-rin­kė­jai ga­lė­tų pa­tys tai spręs­ti „tau­tos ty­liuo­ju re­fe­ren­du­mu“, iš­rink­da­mi tik 71 par­la­men­ta­rą vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se, o dėl dau­gia­man­da­ti­nin­kų ne­bal­suo­ti. Ma­žes­nis nau­jai iš­rink­tų Sei­mo na­rių skai­čius ati­tik­tų ge­ro­kai su­ma­žė­ju­sį Lie­tu­vos gy­ven­to­jų at­sto­va­vi­mą Sei­me.

Ne­bū­ki­me abe­jin­gi, ak­ty­viai da­ly­vau­ki­me ru­de­nį vyk­sian­čiuo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se, iš­spręs­ki­me Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mo prieš­ta­ra­vi­mus. Są­mo­nin­gų ir pi­lie­tiš­kų rin­kė­jų par­ei­ga – są­ži­nin­gai par­ink­ti „dar­bi­nin­kus“ į Sei­mą.

Už­sie­ny­je gy­ve­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se pa­ska­tin­tų elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo ga­li­my­bė. Taip iš­rink­tas Sei­mas im­tų­si es­mi­nės vals­ty­bės val­dy­mo pert­var­kos, Lie­tu­vos ge­ro­vės kū­ri­mas bū­tų sėk­min­ges­nis. Ug­dy­tu­me Lie­tu­vos po­li­ti­nio eli­to bend­ra­vi­mo su Lie­tu­vos vi­suo­me­ne, rin­kė­jais įgū­džius. Pa­klaus­ki­me sa­vęs, ką aš pa­da­riau, kad Lie­tu­vo­je bū­tų ge­riau? Pra­dė­ki­me kiek­vie­nas nuo sa­vęs – keis­ki­mės.