Redakcijos paštas. Atviras laiškas dėl pagalbos N. Savčenko ir E. Kohverui
Žy­mūs Lie­tu­vos vi­suo­me­nės vei­kė­jai krei­pė­si į pre­zi­den­tę, Sei­mo pir­mi­nin­kę ir vy­riau­sy­bę, dėl Ru­si­jos ne­lais­vė­je lai­ko­mų Ukrai­nos pi­lo­tės Na­di­jos Sav­čen­ko ir Es­ti­jos Sau­gu­mo po­li­ci­jos par­ei­gū­no Es­to­no Koh­ve­ro. 

Da­liai Grybauskaitei

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos prezidentei

Lo­re­tai Graužinienei

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pirmininkei

Al­gir­dui Butkevičiui

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės mi­nis­trui pirmininkui

Ger­bia­mie­ji Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­te, Sei­mo pir­mi­nin­ke, prem­je­re,

kaip as­me­nys, dėl pa­trio­ti­nės veik­los so­viet­me­čiu pa­ty­rę to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo rep­re­si­jas ir ge­rai su­vo­kian­tys, ką reiš­kia įka­li­ni­mas ne­de­mo­kra­ti­nės Ru­si­jos ka­lė­ji­muo­se, krei­pia­mės į Jus ir kvie­čia­me im­tis vi­sų rei­ka­lin­gų veiks­mų, kad bū­tų iš­lais­vin­ti Ru­si­jos pa­grob­ti Ukrai­nos ka­ri­nių oro pa­jė­gų la­kū­nė Na­di­ja Sav­čen­ko ir Es­ti­jos sau­gu­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nas Es­to­nas Koh­ve­ras.

Ra­gi­na­me Jus aukš­čiau­siu vals­ty­bės ly­giu pa­siū­ly­ti Ru­si­jos val­džiai tarp­tau­ti­nių san­ty­kių pra­kti­ko­je ži­no­mą spren­di­mo bū­dą, kai vals­ty­bės ap­si­kei­čia dėl įvai­rių mo­ty­vų su­lai­ky­tais as­me­ni­mis.

Lie­tu­vos Res­pub­li­ka ga­lė­tų pa­siū­ly­ti Ru­si­jai iš­lais­vin­ti abu ne­tei­sė­tai įka­lin­tus mums drau­giš­kų vals­ty­bių, są­jun­gi­nin­kių pi­lie­čius mai­nais į Lie­tu­vo­je su­lai­ky­to Sau­sio 13-osios by­los įta­ria­mo­jo Ru­si­jos pi­lie­čio Ju­ri­jaus Me­lo per­da­vi­mą Ru­si­jai. To­kie mai­nai, mū­sų po­žiū­riu, bū­tų mo­ra­liš­kai pri­im­ti­ni, juo la­biau kad mi­nė­tas įta­ria­ma­sis nė­ra svar­bi by­los fi­gū­ra, jam ne­pa­lan­kiau­siu at­ve­ju - nu­si­kals­ta­mų vei­kų vyk­dy­to­jas, ne su­ma­ny­to­jas ar or­ga­ni­za­to­rius.

Ne­svar­bu, ko­kia bū­tų Ru­si­jos reak­ci­ja į to­kį pa­siū­ly­mą, jį tin­ka­mai pa­sklei­du­si, Lie­tu­va pri­sta­ty­tų sa­ve tarp­tau­ti­nės bend­ri­jos aki­vaiz­do­je (kaip krikš­čio­nys pri­dur­tu­me – ir Am­ži­ny­bės aki­vaiz­do­je) kaip ša­lis ir tau­ta, ne­šan­ti į vis bru­ta­lė­jan­tį po­li­ti­kos pa­sau­lį žmo­niš­ku­mo ir at­jau­tos ver­ty­bes.

Rei­kė­tų spręs­ti ir veik­ti ne­ati­dė­lio­jant, nes įka­lin­tų­jų, ypač Na­di­jos Sav­čen­ko, dėl ne­tei­sė­to su­lai­ky­mo pa­skel­bu­sios ba­do strei­ką ir ba­dau­jan­čios jau apie 70 die­nų, gy­vy­bei iš­ki­lęs rea­lus pa­vo­jus.

Pa­si­ti­kė­da­mi Jū­sų ge­ra va­lia -

se­suo Ni­jo­lė Sadūnaitė

ku­ni­gas Ro­ber­tas Grigas

An­ta­nas Terleckas

And­rius Tučkus

Vy­čio Kry­žiaus or­di­no ka­va­lie­riai

Kau­nas-Vil­nius,

2015 02 20