Rebecca Harms: Seimo sprendimas dėl Astravo AE pavėluotas, bet labai svarbus
Sei­me pri­im­tas įsta­ty­mas, ri­bo­jan­tis elek­tros im­por­tą iš Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, pa­dės su­telk­ti di­des­nį dė­me­sį Briu­se­ly­je svars­tant As­tra­vo AE sau­gu­mo prob­le­mas, sa­ko Vo­kie­ti­jos ža­lių­jų par­ti­jos ly­de­rė Re­bec­ca Harms.

„Va­kar Sei­mo pri­im­tas spren­di­mas nu­trauk­ti jung­tis su Bal­ta­ru­si­ja ir Ru­si­ja – la­bai svar­bi eko­no­mi­nė prie­mo­nė prieš Mask­vos ir Mins­ko pla­nus par­duo­ti la­bai pi­gią elek­trą, pa­ga­min­tą ne­sau­gio­se bran­duo­li­nė­se jė­gai­nė­se, Eu­ro­pai. Ma­nau, kad va­ka­rykš­tis Sei­mo spren­di­mas tu­rės at­gar­sį Briu­se­ly­je ir par­odys, kad Lie­tu­vos žmo­nės daug rim­čiau im­asi spręs­ti ir dis­ku­tuo­ti šiuo klau­si­mu“, – penk­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Sei­mo pir­mi­nin­ku Vik­to­ru Pra­nckie­čiu sa­kė Lie­tu­vo­je vie­šin­ti Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė iš Vo­kie­ti­jos.

Anot jos, va­ka­rykš­tis Sei­mo spren­di­mas nors pa­vė­luo­tas, bet la­bai svar­bus ir tei­sin­gas, su­telk­sian­tis di­des­nį dė­me­sį As­tra­vo AE klau­si­mams Briu­se­ly­je. Ta­čiau po­li­ti­kė pa­žy­mė­jo, kad Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jų ga­li­my­bės da­ry­ti įta­ką Bal­ta­ru­si­jos spren­di­mams – ri­bo­tos.

„Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja dir­ba šia kryp­ti­mi, mes spau­si­me dau­giau, bet tie­są sa­kant, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ne­ga­li spręs­ti, kas vyks­ta Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­jo­je. Mes ban­do­me už­deg­ti švie­są šiam klau­si­mui“, – kal­bė­jo R.Harms.

As­tra­vo AE klau­si­mas, Vo­kie­ti­jos ža­lių­jų ly­de­rės tei­gi­mu, juo la­biau ak­tua­lus ar­tė­jant Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ka­tas­tro­fos mė­ti­nėms.

„Ma­nau, kad yra aiš­ku, jog Ig­na­li­nos at­omi­nė elek­tri­nė tu­rė­jo bū­ti už­da­ry­ta dėl sau­gu­mo prie­žas­čių, bet dėl tų pa­čių prie­žas­čių Eu­ro­pos Są­jun­ga tu­ri da­bar da­ry­ti dau­giau, kad ap­sau­go­tų Lie­tu­vos, Len­ki­jos pi­lie­čius ir vi­sų kai­my­ni­nių Bal­ti­jos ša­lių pi­lie­čius nuo di­de­lės ri­zi­kos, ke­lia­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės“, – pa­brė­žė eu­ro­par­la­men­ta­rė.

Sei­mas na­riai ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė Bū­ti­nų­jų prie­mo­nių, skir­tų ap­si­sau­go­ti nuo tre­čių­jų ša­lių ne­sau­gių bran­duo­li­nių elek­tri­nių ke­lia­mų grės­mių įsta­ty­mą. Už jį bal­sa­vo 87 par­la­men­ta­rai, vie­nas su­si­lai­kė. Įsta­ty­mu nu­ma­ty­ta ri­bo­ti elek­tros im­por­tą ne tik iš Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės, bet ir ki­tų ne­sau­gių tre­čių­jų ša­lių bran­duo­li­nių jė­gai­nių.

Ne­sau­gia bus va­di­na­ma kai­my­ni­nės ša­lies bran­duo­li­nė elek­tri­nė, ku­rią sta­tant ir jai vei­kiant ne­si­lai­ko­ma ap­lin­ko­sau­gos ar bran­duo­li­nės ir ra­dia­ci­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų, pa­žeis­ti tarp­tau­ti­niai su­si­ta­ri­mai bei kon­ven­ci­jos ir ku­ri dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ar tech­no­lo­gi­nių ypa­tu­mų ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

Sei­mo pir­mi­nin­ko V.Pra­nckie­čio tei­gi­mu, Lie­tu­va ti­ki­si di­des­nio Eu­ro­pos Par­la­men­to dė­me­sio ir sieks „par­duo­ti As­tra­vo AE sau­gu­mo prob­le­mą Eu­ro­pai“.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas anks­čiau tei­gė, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ir šiuo me­tu Ka­ra­liau­čiu­je su­stab­dy­tas AE pro­jek­tas ke­lia grės­mę Lie­tu­vai, pa­žei­džia Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią de­rin­ti aikš­te­lių par­in­ki­mą su kai­my­ni­nė­mis vals­ty­bė­mis ir įver­tin­ti jų po­vei­kį bei ga­li­mą ža­lą jų žmo­nėms, gam­tai ir ur­ba­nis­ti­nei ap­lin­kai.

Per­nai bir­že­lį Vy­riau­sy­bė pri­ta­rė elek­tros, pa­ga­min­tos As­tra­vo AE ir ki­to­se tre­čio­se ša­ly­se, em­bar­go pla­nui, pa­gal ku­rį jos im­por­tas į Lie­tu­vą, o kar­tu ir į ki­tas ES ša­lis, bus ri­bo­ja­mas per elek­tros bir­žos „Nord Pool“ Lie­tu­vos zo­ną. Ne­se­niai prie Lie­tu­vos ini­cia­ty­vos par­eiš­kė pri­si­de­dan­ti ir Len­ki­ja.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE nuo­lat įvyks­ta įvai­rūs in­ci­den­tai, jie Lie­tu­vai ke­lia abe­jo­nių dėl jė­gai­nės sau­gu­mo. Jė­gai­nė­je bus įreng­ti du reak­to­riai, kiek­vie­no jų ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ja­ma įjung­ti 2019-ai­siais, o an­trą­jį – 2020 me­tais.