Reakcija į skandalus – šmaikštūs siūlymai
Pa­sta­ruo­ju me­tu į Lie­tu­vo­je ky­lan­čius skan­da­lus dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tos vei­kos su hu­mo­ru rea­guo­ja kom­pa­ni­jos, teik­da­mos šmaikš­čius siū­ly­mus.

An­tra­die­nį so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ DNB ban­kas pa­skel­bė siū­ly­mą dėl būs­to pa­sko­los. Įra­še skel­bia­ma: „Pas­ko­los be gra­žaus įpa­ka­vi­mo!“ Pri­dė­tas ir vaiz­das – bu­te­lio dė­žu­tės su už­ra­šu: „Pas­ko­la, ku­rios ne­rei­kės slėp­ti bu­te­lio dė­žu­tė­je!“

Siū­ly­mas pa­si­ro­dė po bu­vu­sio Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio pa­skelb­to pri­si­pa­ži­ni­mo esą iš „MG Bal­tic“ vi­cep­re­zi­den­to Rai­mon­do Kur­lians­kio jis ėmė ne ky­šį, bet pa­sko­lą ne­kil­no­ja­mam tur­tui Ni­do­je įsi­gy­ti. Įta­ria­mas ky­šio ėmi­mu po­li­ti­kas tei­gė gau­tus pi­ni­gus įsi­dė­jęs į al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo dė­žu­tę, ku­ri bu­vo jo au­to­mo­bi­ly­je.

So­cia­li­nio tink­lo nau­do­to­jams toks DNB ban­ko hu­mo­ras pa­si­ro­dė ver­tas dė­me­sio. Jie spau­dė „pa­tin­ka“, „šyp­se­nė­lė“, „šir­du­tė“, links­mai ko­men­ta­vo. Per tris va­lan­das dau­giau kaip sep­ty­ni šim­tai „Fa­ce­book“ nau­do­to­jų tei­gia­mai rea­ga­vo į šmaikš­tų skel­bi­mą.

Rugp­jū­čio pa­bai­go­je, kai vi­suo­me­nę šo­ki­ra­vo Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės su­tar­tis su bend­ro­ve „No­ta Be­ne“ dėl bran­gių vir­tu­vės reik­me­nų įsi­gi­ji­mo, su hu­mo­ru rea­ga­vo pre­ky­bos tink­las „Lidl Lie­tu­va“. So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ pa­si­ro­dė siū­ly­mas vir­tu­vės įran­kius pirk­ti 20 kar­tų pi­giau ir ati­tin­ka­ma ilius­tra­ci­ja, įdė­ta gro­te­lė­mis pa­žy­mė­ta fra­zė „Ne­Ka­ro­Me­tai“.

Šis šmaikš­tus skel­bi­mas su­lau­kė dau­giau kaip tūks­tan­čio pa­spau­di­mų „pa­tin­ka“, „šyp­se­nė­lių“ ir „šir­du­čių“. Ko­men­ta­to­riai ge­rai ver­ti­no ori­gi­na­lią ko­mu­ni­ka­ci­ją, grei­tą reak­ci­ją į įvy­kį, ra­šė apie „KAM tro­li­ni­mą“ ir ki­tas rep­li­kas.

Kaip daž­nai bū­na, ir vie­nu, ir ki­tu at­ve­ju so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­ro­dė daug hu­mo­ris­ti­nių me­mų to­mis te­mo­mis.