Rasti Šilutės rajone dingusios merginos daiktai
Ras­ti sek­ma­die­nio va­ka­rą iš Ši­lu­tės ra­jo­no Sau­gų kai­mo į uos­ta­mies­tį iš­vy­ku­sios ir pra­din­gu­sios dvi­de­šimt­me­tės Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stu­den­tės daik­tai.

Daik­tai an­tra­die­nio po­pie­tę ras­ti Mi­ni­jos upė­je.

Din­gus mer­gi­nai, ga­vę jos ma­mos par­eiš­ki­mą, Klai­pė­dos aps­kri­ties po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir pa­skel­bė jos pa­ieš­ką. Jos ieš­ko gau­sios Klai­pė­dos bei Tau­ra­gės aps­kri­čių vy­riau­sių­jų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tų par­ei­gū­nų pa­jė­gos.

So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ be ži­nios din­gu­sios ir, įta­ria­ma, nu­žu­dy­tos 20-me­tės Jus­ti­nos Šikš­niū­tės bi­čiu­liai su­ra­do kaip at­ro­do ją ve­žęs vai­ki­nas. Pro­ku­ra­tū­ra ne­bes­le­pia, kad įta­ria­ma­sis – Val­das J., gi­męs 1991 me­tais.

Anks­čiau an­tra­die­nio po­pie­tę gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ras­tas mer­gi­nos kū­nas, ta­čiau kiek vė­liau par­ei­gū­nai pa­nei­gė šią in­for­ma­ci­ją. Vyk­dant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą su­lai­ky­tas vie­nas įta­ria­ma­sis.