Rastas Šilutės rajone dingusios merginos kūnas
Ši­lu­tės ra­jo­ne ras­tas sek­ma­die­nio va­ka­rą iš Sau­gų kai­mo į uos­ta­mies­tį iš­vy­ku­sios ir pra­din­gu­sios dvi­de­šimt­me­tės Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to stu­den­tės Jus­ti­nos Šikš­nū­tės kū­nas.

Pir­mi­nė įta­ria­mo­jo pa­teik­ta ver­si­ja apie tai, jog mer­gi­ną jis įme­tė į Mi­ni­jos upę, ne­pa­sit­vir­ti­no. Apie 10.30 val. Jus­ti­nos Šikš­niū­tės kū­nas ap­tik­tas Ši­lu­tės ra­jo­no Ma­ci­kų kai­me, ne­to­li įta­ria­mo­jo 23 me­tų V. J. na­mų, pra­ne­šė Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Šiuo me­tu nu­žu­dy­tos mer­gi­nos kū­ną ap­žiū­ri teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tas. Po pie­tų bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl su­lai­ky­to vai­ki­no areš­to.

Dėl J. Šikš­niū­tės nu­žu­dy­mo pra­dė­tam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui va­do­vau­ja Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.