Rastas negyvas V. Martišauskas
Vil­niu­je ras­tas, kaip įta­ria­ma, nu­si­žu­dęs bu­vęs Sei­mo na­rys ir žur­na­lis­tas 68 me­tų Vir­gi­ni­jus Mar­ti­šaus­kas.

Pir­mi­niais po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, vy­ras pa­si­ko­rė Pi­lai­tės pros­pek­te esan­čia­me vieš­bu­ty­je „Green Ho­tel“.

Vy­ro kū­nas bu­vo ras­tas tre­čia­die­nį 11.40 val., BNS sa­kė Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to at­sto­vas spau­dai Ra­mū­nas Ma­to­nis.

Žur­na­lis­tas 1996 ir 2000-siais bu­vo iš­rink­tas Sei­mo na­riu. Dėl įta­ri­mų pa­ėmus ky­šį V.Mar­ti­šaus­kas 2004-ųjų ru­de­nį, bai­gian­tis tuo­me­ti­nei Sei­mo ka­den­ci­jai, at­si­sa­kė par­la­men­ta­ro man­da­to. Vė­liau jis lyg­ti­ne lais­vės at­ėmi­mo baus­me bu­vo nu­teis­tas dėl ky­šio rei­ka­la­vi­mo.

V.Mar­ti­šaus­kas il­gą lai­ką dir­bo Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dos „Ke­liai.Ma­ši­nos.Žmo­nės“ ve­dė­ju.

Emo­ci­nės par­amos te­le­fo­nai (skam­bu­čiai ne­mo­ka­mi):

Jau­ni­mo li­ni­ja

Bu­di sa­va­no­riai kon­sul­tan­tai - 8 800 28888 I-VII, vi­są parą

Vai­kų li­ni­ja

Bu­di sa­va­no­riai kon­sul­tan­tai, pro­fe­sio­na­lai -116 111 I-VII, 11:00 - 21:00

Li­ni­ja Do­ve­ri­ja (par­ama tei­kia­ma ru­sų kal­ba)

Bu­di sa­va­no­riai kon­sul­tan­tai. Pa­gal­ba skir­ta pa­aug­liams ir jau­ni­mui - 8 800 77277 I-V, 16.00 - 20.00

Pa­gal­bos mo­te­rims li­ni­ja

Bu­di pro­fe­sio­na­lai, sa­va­no­riai kon­sul­tan­tai - 8 800 66366 I-VII, 10:00 - 21:00

Vil­ties li­ni­ja

Bu­di pro­fe­sio­na­lai, sa­va­no­riai kon­sul­tan­tai - 116 123 I-VII, vi­są parą

Emo­ci­nė par­ama in­ter­ne­tu:

„Vai­kų li­ni­ja“ (Re­gis­truo­tis ir ra­šy­ti sve­tai­nė­je: http://www.vai­ku­li­ni­ja.lt) - At­sa­ko per dvi dienas

„Jau­ni­mo li­ni­ja“ (Re­gis­truo­tis ir ra­šy­ti sve­tai­nė­je: http://www.jau­ni­mo­li­ni­ja.lt/in­ter­ne­tas) - At­sa­ko per dvi dienas

„Vil­ties li­ni­ja“ (Ra­šy­ti sve­tai­nė­je: http://pak­lausk.kpsc.lt/con­tact.php ar­ba vil­ties.li­ni­ja@g­mail.com) - At­sa­ko per tris dar­bo dienas

„Pa­gal­bos mo­te­rims li­ni­ja“ (Ra­šy­ti el. pa­štu: pa­gal­ba@­mo­te­riai.lt) At­sa­ko per tris dienas

Vi­sa pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja – pus­la­py­je www.klau­sau.lt