Rastas Jono Miliaus įpėdinis
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) di­rek­to­riu­mi ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­jai siū­lo­ma skir­ti že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trą Da­rių Re­mei­ką. Jo pirm­ta­kas Jo­nas Mi­lius šiuo me­tu tei­sy­bės ieš­ko teis­muo­se.

„Taip, ga­liu pa­tvir­tin­ti“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas, pa­pra­šy­tas pa­tvir­tin­ti šią in­for­ma­ci­ją.

45-erių D. Re­mei­ka yra bai­gęs tuo­me­ti­nę Lie­tu­vos ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­ją, įgi­jo ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jo kva­li­fi­ka­ci­ją. Yra dir­bęs VMVT di­rek­to­riaus – vy­riau­sio­jo ve­te­ri­na­ri­jos ins­pek­to­riaus pa­va­duo­to­ju, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos Svei­ka­tos ir Var­to­to­jų Ge­ne­ra­li­nio Di­rek­to­ra­to Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos biu­re, bu­vo prem­je­ro vi­suo­me­ni­nis kon­sul­tan­tas ve­te­ri­na­ri­jos ir mais­to sau­gos klau­si­mais. Nuo 2016 pa­bai­gos – že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras.

VMVT va­do­vo vie­ta li­ko lais­va per­nai spa­lį, kai iš par­ei­gų bu­vo at­leis­tas Jo­nas Mi­lius. Ne­pa­ten­kin­tas to­kiu Vy­riau­sy­bės spren­di­mu bu­vęs va­do­vas jį aps­kun­dė teis­mui. Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas sa­vo žo­dį ke­ti­na skelb­ti ba­lan­džio 20 die­ną. J.Mi­lius bu­vo at­leis­tas po to, kai Vy­riau­sy­bė per­nai rug­sė­jį ne­pri­ta­rė jo veik­los at­as­kai­tai. Tar­ny­bai jis va­do­va­vo nuo 2010 me­tų spa­lio, po ket­ve­rių me­tų jis pa­skir­tas an­trai ka­den­ci­jai, ku­ri tu­rė­jo baig­tis 2018 me­tų spa­lio 4 die­ną. Klau­si­mas dėl ga­li­my­bės J.Mi­liui to­liau ei­ti par­ei­gas iš­ki­lo, tei­sė­sau­gai par­eiš­kus jam įta­ri­mus pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu. Tei­sė­sau­ga at­lie­ka iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir ti­ria įta­ri­mus, jog šal­dy­tus mais­to pro­duk­tus ga­mi­nan­ti Kau­no bend­ro­vė „Ju­dex“ per par­la­men­ta­rą „tvar­kie­tį“ Pe­trą Gra­žu­lį sie­kė pa­veik­ti Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą, kad ši ne­skir­tų nuo­bau­dų už pa­žei­di­mus. J.Mi­lius kar­tu su že­mės ūkio mi­nis­tre Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­ne prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų su­lau­kė ir dėl da­ly­va­vi­mo va­ka­rie­nė­je ir me­džiok­lė­je su vers­li­nin­kais.

J. Mi­lius pra­šo teis­mo pa­nai­kin­ti Vy­riau­sy­bės pri­im­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo jis bu­vo at­leis­tas iš VMVT di­rek­to­riaus par­ei­gų. Jis taip pat pra­šo teis­mo grą­žin­ti jį bu­vu­sias par­ei­gas ir iš­mo­kė­ti dar­bo už­mo­kes­tį už vi­są pri­vers­ti­nės pra­vaikš­tos lai­ką. Par­eiš­kė­jas taip pat pra­šo teis­mo kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą su pra­šy­mu nu­spręs­ti, ar Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas ir jo pa­grin­du bu­vęs Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo pro­to­ko­li­nis nu­ta­ri­mas ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jos nuo­sta­toms.