Rasa Juknevičienė: „Pratybos Šalčininkuose – didžiausia klaida“
Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­kė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, at­si­sa­kiu­si teik­ti ko­men­ta­rus apie pra­ty­bas Šal­či­nin­kuo­se vie­nam iš ofi­cia­lio­sios Ru­si­jos val­džios te­le­vi­zi­jos ka­na­lui – NTV, ne­sle­pia ma­nan­ti, kad šis ren­gi­nys bu­vo ne­sėk­min­gas val­džios su­ma­ny­mas.

Pa­sak po­li­ti­kės, į Vil­nių at­vy­ku­si šio ka­na­lo fil­ma­vi­mo gru­pė, ku­ri da­ro re­por­ta­žą apie ne­se­niai Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) su­reng­tas pra­ty­bas Šal­či­nin­kų ra­jo­ne, apie tai pra­šė jos iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę. „At­si­sa­kiau ko­men­tuo­ti, nes pui­kiai ži­nau, ko­kia­me kon­teks­te bus ma­no kal­bė­ji­mas. Aiš­ku, su­ras ki­tus, bet čia kiek­vie­no ap­sisp­ren­di­mas. Ge­riau pro­pa­gan­do­je ne­da­ly­vau­ti. Ne­bent tai yra tie­sio­gi­nė trans­lia­ci­ja, kur ga­li kaž­kiek kon­tro­liuo­ti si­tua­ci­ją“,– sa­vo pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Nors spau­da la­bai pa­lan­kiai nu­švie­tė „tas keis­tą­sias VRM pra­ty­bas“, anot po­li­ti­kės, „jos bu­vo di­de­lė klai­da“. „Klai­da iš pri­nci­po, nes to­kių pra­ty­bų, kai da­ly­viai ne­ži­no, jog tai pra­ty­bos, ne­ga­li bū­ti. Ko­dėl?

1. To­dėl, kad ga­lė­jo įvyk­ti ne­lai­mė, jei „už­pul­ti“ par­ei­gū­nai bū­tų rea­ga­vę gink­lu.

2. Mi­nis­tras man NSGK sa­kė, kad „už­puo­li­kai“ iš kar­to pra­ne­šė, jog tai pra­ty­bos. Tai yra dar blo­giau, nes jei ti­krie­ji už­puo­li­kai ki­tą­kart šūk­tels „Pra­ty­bos!“, par­ei­gū­nai ir vėl ga­li tin­ka­mai ne­su­rea­guo­ti.

3. Par­ei­gū­nų pra­ty­boms va­do­va­vo po­li­ti­kas, VRM vi­ce­mi­nis­tras. Taip bū­na tik Ru­si­jo­je. Po­li­ci­jai tu­ri va­do­vau­ti Po­li­ci­jos va­do­vas, o Pa­sie­nio tar­ny­bai – Pa­sie­nio va­do­vas. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad ku­rio­je nors NA­TO vals­ty­bė­je po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vi­ce­mi­nis­tras va­do­vau­tų par­ei­gū­nų ar ka­rių pra­ty­boms!

4. Apie vi­sas pra­ty­bas ne po­li­go­nuo­se bū­ti­na iš anks­to pra­neš­ti sa­vi­val­dy­bėms. Šal­či­nin­kai nie­ko apie tai ne­ži­no­jo, to­dėl vi­sai nor­ma­li ne­igia­ma jų reak­ci­ja ir įsi­žei­di­mas.

5. Pa­ti di­džiau­sia klai­da bu­vo to­kias pra­ty­bas reng­ti bū­tent Šal­či­nin­kuo­se. Ne­aiš­kin­siu, ko­dėl. Pa­tys su­pran­ta­te“,– ra­šo R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Ba­lan­džio 11 die­ną VRM su­reng­to­se pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­ta­si rea­guo­ti į uni­for­muo­tus ka­rius be ski­ria­mų­jų ženk­lų. Šis sce­na­ri­jus pri­me­na 2014 me­tų Kry­mo anek­si­ją, kai re­gio­ne ėmė veik­ti Ru­si­jos ka­riai uni­for­mo­mis be ski­ria­mų­jų ženk­lų ir ci­vi­liais dra­bu­žiais. Šios Ru­si­jos pa­jė­gos bu­vo pra­min­tos „ža­liai­siais žmo­ge­liu­kais“. Pa­gal vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro įsa­ky­mu su­reng­tų tak­ti­nių pra­ty­bų le­gen­dą, ne­drau­giš­kos Lie­tu­vai Udi­jos vals­ty­bės spe­cia­lio­sios pa­jė­gos ne­le­ga­liai kir­to sie­ną ir ren­gia­si užim­ti vie­ną iš pa­sie­nie­čių už­kar­dų bei Šal­či­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą.

Par­eiš­ki­mą , ku­riuo iš­sa­kė sa­vo pa­si­pik­ti­ni­mą, dėl pra­ty­bų, pa­skel­bė Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Ra­jo­no gy­ven­to­jų vė­liau at­sip­ra­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras, dėl kai ku­rių pra­ty­bų de­ta­lių ap­gai­les­ta­vo prem­je­ras.