Rasa Juknevičienė: „Kildišienę stumdo lyg šaškę lentoje“
Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė pik­ti­na­si, kad apie bu­vu­sios par­la­men­ta­rės Gre­tos Kil­di­šie­nės po­li­ti­nius pla­nus in­for­muo­ja ne ji pa­ti, o Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Sei­mo na­rė ma­no, kad dėl su­si­da­riu­sios si­tua­ci­jos at­sa­ko­my­bę tu­rė­tų pri­siim­ti ir pats R. Kar­baus­kis.

„Man tai vaiz­das po šių Ra­mū­no Kar­baus­kio par­eiš­ki­mų yra dvi­gu­bai ap­gai­lė­ti­nas. Ko­dėl jis kal­ba už Gre­tą Kil­di­šie­nę apie jos at­ei­tį? Ko­kia ji be­bū­tų, ta­čiau spręs­ti tu­ri ji. Ir pa­sa­ky­ti tu­ri ji. Man čia žiau­riai at­ro­do. Lyg koks su­te­ne­ris, sor­ry, spren­džia už ki­tą žmo­gų. Tik to­dėl, kad ji mo­te­ris, o jis al­fa vy­ras? Maž­daug, aš ją at­ve­džiau į po­li­ti­ką, tai aš ir nu­spren­džiu. Eik į Sei­mą, iš­eik iš Sei­mo, duok sa­vo pa­var­dę par­ašy­tai kny­gai, o da­bar iš­eik iš par­ti­jos...“, – as­me­ni­nė­je pa­sky­ro­je so­cia­li­nia­me tink­le Fa­ce­book ra­šo R. Juk­ne­vi­čie­nė. Jos nuo­mo­ne, R. Kar­baus­kis tu­ri ir pats pa­ga­liau pri­siim­ti ko­kią nors at­sa­ko­my­bę, „o ne stum­dy­ti mo­te­rį lyg ko­kią šaš­kę len­to­je“. „Taip, ji lei­džia­si stum­do­ma, ta­čiau tai nie­ko ne­reiš­kia, jo at­sa­ko­my­bė to­kia pa­ti šio­je is­to­ri­jo­je, o gal net di­des­nė. R. Kar­baus­kis tu­ri iš­ei­ti. Abu vie­no­dai“, – ma­no kon­ser­va­to­rė.

LVŽS va­do­vai va­do­vai va­kar rin­ko­si ap­tar­ti, kaip rea­guo­ti į vie­šo­je erd­vė­je ki­lu­sias dis­ku­si­jas dėl par­ti­jos ly­de­rio R.Kar­baus­kio ir bu­vu­sios par­la­men­ta­rės G.Kil­di­šie­nės su­si­ti­ki­mo su vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais. Su­si­ti­ki­mas su­reng­tas ne­tru­kus po to, kai bu­vo iš­leis­ta G.Kil­di­šie­nės kny­ga.Po va­ka­rykš­čio LVŽS va­do­vų pa­si­ta­ri­mo R.Kar­baus­kis pra­ne­šė, kad G. Kil­di­šie­nė trau­kia­si iš po­li­ti­kos, iš par­ti­jos ir kad tai esąs jos as­me­ni­nis spren­di­mas. „Mes par­eiš­ki­mo dar ne­tu­ri­me, tie­siog si­tua­ci­ja klos­to­si taip, kad tas par­eiš­ki­mas tu­ri bū­ti, ir jis su­si­jęs su tuo, kad ji ti­krai ne­tei­sin­gai kal­ti­na­ma tuo, kad tu­ri kaž­ko­kių po­li­ti­nių in­te­re­sų. Mes nie­ka­da jo­kiam kon­teks­te ne­šne­kė­jom nei apie Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­mus, nei apie ki­to­kius rin­ki­mus“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.