Rasa Juknevičienė atsiprašo dėl galimai rasistinio „Facebook“ įrašo
Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rės Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė at­sip­ra­šė už so­cia­li­nia­me tink­le par­ašy­tą ko­men­ta­rą apie juo­dao­džius be­na­mius Jung­ti­nių Vals­ti­jų gy­ven­to­jus. Ta­čiau ji tei­gia, kad po­lit­ko­rek­tiš­ku­mas nė­ra jos sa­vy­bė, o apie so­cia­li­nę at­skir­tį bū­ti­na kal­bė­ti.

„Ma­no įra­šui „Fa­ce­book“ apie anks­ty­vą ry­tą Va­šing­to­ne ti­krai pri­trū­ko po­lit­ko­rek­tiš­ku­mo. Dėl to ne­si­gin­či­ju. At­virkš­čiai, jei ma­no žo­džiai su­kė­lė tiek ne­ma­lo­nių jaus­mų, dis­ku­si­jų, su­sip­rie­ši­ni­mo, tai ti­krai at­sip­ra­šau. To ne­sie­kiau ir net min­čių ne­bu­vo ki­lę“, – sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je pa­skel­bė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Anot jos, kal­ti­ni­mai ra­siz­mu dėl jos anks­tes­nio įra­šo yra ne­pag­rįs­ti, par­la­men­ta­rė ti­ki­na ke­lian­ti so­cia­li­nės at­skir­ties klau­si­mus.

„Ta­čiau nie­ka­da ne­bu­vau, ne­su ir ne­bū­siu ra­sis­te. Toks kal­ti­ni­mas yra ne­tei­sin­gas ir, be­je, jam taip pat to­li iki po­lit­ko­rek­tiš­ku­mo. So­cia­li­nė at­skir­tis yra di­de­lė pa­sau­lio bė­da. Ji ne tik pas mus. So­cia­li­nė at­skir­tis ir JAV yra di­de­lė, tai jo­kia pa­slap­tis. Apie tai yra dau­gy­bė moks­li­nin­kų ty­ri­mų, spren­di­mų ieš­ko vi­sos vy­riau­sy­bės“, – tei­gė R. Juk­ne­vi­čie­nė.

Anot jos, nors ne­dir­ban­čių tė­vų už­kre­čian­tis pa­vyz­dys yra „vi­sų ra­sių, vi­sų ly­čių bė­da“, juo­dao­džių po­pu­lia­ci­jo­je at­skir­tis yra ge­ro­kai di­des­nė.

Moks­li­nin­kai sa­ko, kad nie­kur ne­dir­ban­čių tė­vų pa­vyz­dys per­duo­da­mas iš kar­tos į kar­tą. Su­tin­ku, kad tai vi­sų ra­sių, vi­sų ly­čių bė­da. Ta­čiau po jo­kiu po­li­ti­niu ko­rek­tiš­ku­mu ne­pas­lėp­si, kad tarp „black po­pu­la­tion“ (juo­dao­džių po­pu­lia­ci­ja – BNS), kaip pa­tys ame­ri­kie­čiai, be­je, va­di­na, at­skir­tis yra di­džiau­sia. De­šim­ti­mis pro­cen­tų di­des­nė, nei tarp vi­sų ame­ri­kie­čių“, – ra­šo Sei­mo na­rė.

R.Juk­ne­vi­čie­nė, skelb­da­ma įspū­džius iš vi­zi­to Va­šing­to­ne tei­gė, kad be­na­miai yra vien juo­dao­džiai.

„At­si­kė­liau anks­čiau ir už tuos, ku­rie mie­ga tie­siog gat­vė­je. Vėl kas nors ap­kal­tins, bet, de­ja, tik juo­di. At­ro­do, kad jiems toks gy­ve­ni­mo bū­das vi­sai pa­tin­ka. Bun­da links­mi“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė R.Juk­ne­vi­čie­nė.

Prieš tre­jus me­tus lan­ky­da­ma­si Va­šing­to­ne R.Juk­ne­vi­čie­nė su­lau­kė kri­ti­kos dėl sa­vo pa­si­sa­ky­mo apie oro uos­te be­si­mel­du­sį mu­sul­mo­ną.

Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­to pro­jek­tų koor­di­na­to­rė Kris­ti­na Nor­man­tai­tė BNS sa­kė, kad R.Juk­ne­vi­čie­nė at­krei­pė dė­me­sį į dvi svar­bias prob­le­mas JAV – be­na­mys­tę ir ra­si­nę at­skir­tį, ta­čiau ko­men­ta­re pri­trū­ko įsi­gi­li­ni­mo į so­cia­li­nių prob­le­mų prie­žas­tis ir at­sa­kin­go po­žiū­rio į ko­mu­ni­ka­ci­ją.

Šie­met vie­tos val­džios at­sto­vų pa­skelb­ta sta­tis­ti­ka ro­do, kad juo­dao­džiai JAV sos­ti­nė­je Va­šing­to­ne su­da­ro 71 proc. be­na­mių, 23 proc. yra bal­tie­ji.

K.Nor­man­tai­tės tu­ri­mais ty­ri­mų duo­me­ni­mis, JAV 45 proc. be­na­mių yra juo­dao­džiai ar is­pa­nų kil­mės as­me­nys.

Prieš tre­jus me­tus lan­ky­da­ma­si Va­šing­to­ne R.Juk­ne­vi­čie­nė su­lau­kė kri­ti­kos dėl sa­vo pa­si­sa­ky­mo apie oro uos­te be­si­mel­du­sį mu­sul­mo­ną.

„Lau­kiu so­di­ni­mo į lėk­tu­vą Va­šing­to­nas – Frank­fur­tas. Prieš­ais ma­ne jau­nas vai­ki­nas mel­džia­si at­si­su­kęs į Me­ką. Vis­kas ge­rai tur­būt, bet min­tys ky­lą įvai­rios“, – ta­da ra­šė par­la­men­ta­rė.

Kai ku­rie žmo­gaus tei­sių eks­per­tai to­kį pa­si­sa­ky­mą įver­ti­no kaip re­li­gi­nę dis­kri­mi­na­ci­ją ir par­agi­no po­li­ti­kę at­sip­ra­šy­ti mu­sul­mo­nų bend­ruo­me­nės.

Dar vie­nos kri­ti­kos ban­gos R.Juk­ne­vi­čie­nė su­lau­kė so­cia­li­nia­me tink­le par­eiš­ku­si, kad ne­ti­ki, kad kli­ma­tas šy­la dėl žmo­gaus veik­los.