Ramzio netekusiam pasieniečiui bus patikėta dresuoti jauną aviganį Marsą
Per­nai rug­sė­jį tar­ny­bos me­tu Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bė­je nu­šau­tą bel­gų avi­ga­nį Ram­zį pa­keis jau­nas bel­gų avi­ga­nis Mar­sas, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT).

Pir­ma­die­nį pa­sie­nie­čių va­das Re­na­tas Po­žė­la VSAT Ram­zio ne­te­ku­siam Pa­gė­gių rink­ti­nės Vieš­vi­lės už­kar­dos ki­no­lo­gui Val­dui Stan­ci­kui per­duos 3 mė­ne­sių bel­gų avi­ga­nį Mar­są. Jį V.Stan­ci­kas pra­dės dre­suo­ti tar­ny­bai sie­nos ap­sau­go­je.

Mar­sas pa­keis V. Stan­ci­ko nuo ma­žens au­gin­tą ir dre­suo­tą vie­ną ge­riau­sių tar­ny­bi­nių pa­sie­nie­čių šu­nų Ram­zį, per­nai rug­sė­jį ki­no­lo­go aki­vaiz­do­je nu­šau­tą kon­tra­ban­di­nin­kų per­se­kio­ji­mo ope­ra­ci­jos me­tu.

Ta­me pa­čia­me ren­gi­ny­je R. Po­žė­la per­duos ir Mar­so se­sę La­rą – nuo tol ji taps VSAT Pa­gė­gių rink­ti­nės Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties už­kar­dos ki­no­lo­go Vi­do Bu­kaus­ko au­gin­ti­ne.

Mar­są ir La­rą VSAT įsi­gi­jo iš Lie­tu­vos vei­sė­jų. Mar­sas kai­na­vo 750 eu­rų, La­ra – 800 eu­rų. Ren­kan­tis šu­niu­kus dau­giau­siai dė­me­sio yra krei­pia­ma į dar­bui sie­nos ap­sau­go­je bū­ti­nas fi­zi­nes ir psi­chi­nes ke­tur­ko­jų sa­vy­bes – mo­ty­va­ci­ja pa­ieš­kai, so­cia­lu­mas, at­spa­ru­mas stre­sui, bai­mei ir kt.

Tre­jų me­tų bel­gų avi­ga­nis Ram­zis per­nai rug­sė­jį bu­vo nu­šau­tas me­džio­to­jo. Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės Še­reit­lau­kio kai­mo prie­igo­se, prie Ne­mu­no, vyk­dy­ta kon­tra­ban­di­nin­kų per­se­kio­ji­mo ope­ra­ci­ja. Par­ei­gū­nams su­ren­gus pa­sa­lą, su­lai­ky­tas kro­vi­nio at­siim­ti at­va­žia­vęs 31-erių Pa­gė­gių gy­ven­to­jas, dar trys vy­rai spru­ko į miš­ką.

Bar­di­nų už­kar­dos ki­no­lo­gas su tre­jų me­tų bel­gų avi­ga­niu Ram­ziu apie tris ki­lo­me­trus se­kė bėg­lių pėd­sa­kais, ne­tru­kus ir bu­vo pa­leis­tas šū­vis – šuo nu­gai­šo vie­to­je. In­ci­den­tas įvy­ko die­nos me­tu, šuo bu­vo su spe­cia­lia švie­są at­spin­din­čia lie­me­ne su VSAT ski­ria­mai­siais ženk­lais.

Tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vė Ar­vy­das Koms­kis – tuo­me­ti­nio Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko „tvar­kie­čio“ Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Vir­gi­ni­jaus Koms­kio bro­lis. Koms­kiai tei­gė, kad įvy­kis bu­vo ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas.

Bel­gų avi­ga­nio pa­lai­kai bu­vo kre­muo­ti. Ur­na su ke­tur­ko­jo pe­le­nais sau­go­ma Pa­gė­gių rink­ti­nės, ku­rio­je šuo tar­na­vo, mu­zie­ju­je.