Ramutė Vaičaitienė: pagalbos skambučių pagausėja, į dalinį atvykus šauktiniams
Ka­riai yra ska­ti­na­mi kal­bė­ti apie psi­cho­lo­gi­nes prob­le­mas ir jas spręs­ti, tei­gia Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Dr. Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­ba.

Kaip BNS sa­kė tar­ny­bos ka­ro psi­cho­lo­gi­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė Ra­mu­tė Vai­čai­tie­nė, pa­gal­bą tar­ny­ba tei­kia ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to (AOTD) ka­riams, at­lie­kan­tiems ka­ri­nę žval­gy­bą. Šia­me de­par­ta­men­te dir­ban­tis ka­ri­nin­kas tre­čia­die­nį, kaip įta­ria­ma, nu­si­žu­dė dar­bo vie­to­je.

„AOTD ka­riams pa­gal jų pa­teik­tą po­rei­kį ve­da­mi už­siė­mi­mai ar pa­skai­tos, po­kal­biuo­se re­ko­men­duo­ja­me at­kreip­ti dė­me­sį į įtam­pą ma­ži­nan­čius spor­to, kū­ry­bi­nius ar ki­tus re­lak­sa­ci­nius už­siė­mi­mus, vyk­ti į Ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jos cen­trą. Pa­gal­ba tei­kia­ma ne­at­siž­vel­giant į par­ei­gas, laips­nius ar tar­ny­bos spe­ci­fiš­ku­mą, nes ga­na daž­nai bū­na spren­džia­mos prob­le­mos, ne­su­si­ju­sios su par­ei­gų at­li­ki­mu“, – tei­gė psi­cho­lo­gi­jos sky­riaus vir­ši­nin­kė.

Pa­sak jos, tar­nau­jan­čių pro­fe­sio­na­lio­sios tar­ny­bos ka­rių svei­ka­ta ti­kri­na­ma kas ket­ve­rius me­tus, tuo pa­čiu ti­kri­na­ma ir psi­cho­lo­gi­nė sa­vi­jau­ta, juos kon­sul­tuo­ja gy­dy­to­jas psi­chia­tras, ku­ris esant in­di­ka­ci­joms ga­li skir­ti at­lik­ti gi­les­nius diag­nos­ti­nius tes­tus. Taip pat ka­riai kas­met svei­ka­tą ti­kri­na­si pro­fi­lak­tiš­kai ir šio pa­ti­kri­ni­mo me­tu taip pat yra do­mi­ma­si jų psi­cho­lo­gi­ne sa­vi­jau­ta, esant nu­sis­kun­di­mams, ka­rys siun­čia­mas po­kal­bio pas ar­ti­miau­sią įgu­los psi­cho­lo­gą.

Taip pat vei­kia ano­ni­mi­nis pa­gal­bos psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ka­riams te­le­fo­nas. Pa­sak R.Vai­čai­tie­nės, juo su­lau­kia­ma nuo dvie­jų iki aš­tuo­nių skam­bu­čių per mė­ne­sį, jų pa­gau­sė­ja į da­li­nį at­vy­kus šauk­ti­niams.

Ka­ro psi­cho­lo­gės tei­gi­mu, da­li­niuo­se lan­ky­da­mie­si psi­cho­lo­gai ska­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į ko­le­gų el­ge­sį ir pa­tar­ti kreip­tis pa­gal­bos iš­ki­lus su­nku­mams.

„Jei ka­rys pa­ti­ria psi­cho­lo­gi­nių su­nku­mų tar­ny­bo­je ar na­muo­se, jis ga­li kon­sul­tuo­tis bet ku­riuo jam pa­to­giu me­tu ir pa­to­gio­je vie­to­je, su­si­ta­ręs su da­li­nį ku­ruo­jan­čiu psi­cho­lo­gu. Da­li­nio va­dai iš­lei­džia ir at­ve­ža šauk­ti­nį kon­sul­tuo­tis, o pro­fe­si­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rys at­vyks­ta pats. Jei­gu ka­rys ven­gia vie­šu­mo, jo la­bui ski­ria­ma kon­sul­ta­ci­ja už da­li­nio ri­bų jam pa­to­giu me­tu“, – sa­kė ji.

Ka­riai kreip­tis psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos ska­ti­na­mi lanks­ti­nu­kais, se­mi­na­rų ir mo­ky­mų me­tu, ka­riams ir jų va­dams skai­to­mos pa­skai­tos apie bai­mę kreip­tis ir jos prie­žas­tis, aiš­ki­na­mos ga­li­mos to­kio el­ge­sio pa­sek­mės, pa­brė­žiant, kad in­for­ma­ci­ja apie ka­rio pa­ti­ria­mus su­nku­mus ne­bus vie­ši­na­ma.

Ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bo­je, įgu­lo­se ir eks­per­ti­zės ko­mi­si­jo­se dir­ba dvi­de­šimt pen­ki psi­cho­lo­gai. Pa­sak R.Vai­čai­tie­nės, il­giau dir­bę psi­cho­lo­gai yra ap­mo­ky­ti teik­ti pa­gal­bą su­ici­di­nių min­čių tu­rin­tiems as­me­nims.

„E­sa­me iš­klau­sę spe­cia­lų kur­są ves­ti gru­pi­nes kon­sul­ta­ci­jas– deb­ri­fin­gą po sa­vi­žu­dy­bės, ir tai at­lie­ka­me jau dau­giau kaip de­šimt me­tų, nes sa­vi­žu­dy­bės įvyks­ta be­veik kas­met. Ne­se­niai at­ėju­sius dirb­ti ko­le­gas nuo­sek­liai įtrau­kia­me į veik­lą, per­duo­da­me sa­vo pa­tir­tį, kon­sul­tuo­ja­mės su trau­mų psi­cho­lo­gi­jos spe­cia­lis­tais, esant in­di­ka­ci­joms ar grės­mei siun­čia­me sta­cio­na­ri­nio iš­ty­ri­mo ar gy­dy­mo“, – sa­kė ji.

Tre­čia­die­nį dar­bo vie­to­je ras­tas ne­gy­vas An­tra­ja­me ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­te tar­nau­jan­tis ka­pi­to­nas R.R., įta­ria­ma, kad jis nu­si­žu­dė. Dėl įvy­kio ty­ri­mą at­lie­ka po­li­ci­ja.

Po ži­nios apie ka­ri­nės žval­gy­bos par­ei­gū­no sa­vi­žu­dy­bę, Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas tei­gė, kad ne­lai­mė tu­rė­tų bū­ti iš­tir­ta ir pa­da­ry­tos iš­va­dos, kaip už­kirs­ti to­kiems at­ve­jams ke­lią bei už­ti­kri­na­ma, kad ka­riai lai­ku su­lauk­tų psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos.