Ramūno Karbauskio „skeletai“ ispaniškose spintose
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis – vėl ži­niask­lai­dos tai­kik­ly­je. Tik iš­bri­dęs iš vie­no skan­da­lo, kuo­met pa­aiš­kė­jo, kad bu­vu­si Sei­mo na­rė Gre­ta Kil­di­šie­nė nuo­mo­jo­si vi­su­rei­gį iš jam pri­klau­san­čio „Ag­ro­kon­cer­no“, sa­vait­ga­lį R. Kar­baus­kis su­lau­kė nau­jų kal­ti­ni­mų dėl esą ne­dek­la­ruo­to tur­to ir pa­sko­lų Is­pa­ni­jo­je. 

Pa­sak „Lie­tu­vos ry­to“, R. Kar­baus­kis tu­ri dve­jus pra­ban­gius apar­ta­men­tus Ka­ta­lo­ni­jos re­gio­no sos­ti­nė­je Bar­se­lo­no­je, du erd­vius na­mus su ba­sei­nais Is­pa­ni­jos ku­ror­tuo­se (vie­nas jų – dau­giau kaip 1100 kv. m) ir dvie­jų aukš­tų bal­dų par­duo­tu­vę.

Ta­čiau kaip pa­žy­mi „Lie­tu­vos ry­tas“, Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai pa­teik­to­je tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­ci­jo­je R. Kar­baus­kis yra įra­šęs ne vi­sus jam pri­klau­san­čius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus Is­pa­ni­jo­je. O Li­nos Kar­baus­kie­nės dek­la­ra­ci­ja yra vi­siš­kai tuš­čia, tad tai dien­raš­čio tei­gi­mu, ga­li reikš­ti, kad lie­tu­vė mo­kes­čius mo­ka tik už­sie­ny­je.

Be to, „vals­tie­čių“ ly­de­ris esą už­sie­nio ban­ke yra pa­ėmęs so­li­džių pa­sko­lų, bet jo dek­la­ra­ci­jo­je tai ne­at­sis­pin­di.

Šiame įspūdingame Ljoret de Maro kurorte Ispanijoje, R.Karbauskis namą įsigijo 2008 m./Scanpix/AFP nuotrauka

Na­mai tri­juo­se skir­tin­guo­se miestuose

Bla­ne­sas. „Lie­tu­vos ry­to“ tei­gi­mu, na­mą ant kal­vos, nuo ku­rios at­si­ve­ria akį glos­tan­tis vaiz­das į jū­rą, Bla­ne­se su­tuok­ti­niai įsi­gi­jo 2002 m. bir­že­lio 4-ąją. Tai yra jų abie­jų nuo­sa­vy­bė ir jau ke­lio­li­ka me­tų čia gy­ve­na L. Kar­baus­kie­nė su vai­kais. Šį na­mą R. Kar­baus­kis ne­va įkei­tė im­da­mas 770 tūkst. eu­rų pa­sko­la iš Is­pa­ni­jos ban­ko „Po­pu­lar Es­pa­nol“.

Ljo­ret de Maro. Dien­raš­ty­je „Lie­tu­vos ry­tas“ taip pat ra­šo, kad an­trą­jį įspū­din­gą na­mą Is­pa­ni­jo­je, Ljo­ret de Ma­ro ku­ror­te, R.Kar­baus­kis įsi­gi­jo 2008 m. Ta­čiau pa­sak nau­jie­nų por­ta­lo 15min.lt, šį na­mą R. Kar­baus­kis įsi­gi­jo anks­čiau ir ja­me iki pat 2010 m., prieš per­si­kraus­ty­da­ma gy­ven­ti į pra­ban­gų na­mą Bla­ne­se, gy­ve­no L. Kar­baus­kie­nė su vai­kais. 15min.lt taip pat pra­ne­ša, kad Kar­baus­kių na­mas Ljo­ret de Ma­ro ku­ror­te sto­vi ap­leis­tas jau penk­me­tį ir šiuo me­tu yra par­duo­da­mas už 350 tūkst. eu­rų.

Bar­se­lo­na. R. Kar­baus­kiui ir jo žmo­nai taip pat ne­va pri­klau­so dve­ji apar­ta­men­tai įspū­din­ga­me, 16-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me na­me esan­čia­me gar­siau­sio­je Bar­se­lo­nos gat­vė­je Gra­si­jos bul­va­ras (Pa­sseig de Gra­cia). Kaip ra­šo „Lie­tu­vos ry­tas“, tai – vie­ni bran­giau­sių būs­tų Bar­se­lo­no­je. Jų kai­na ga­li siek­ti iki 15 tūkst. eu­rų už kvad­ra­ti­nį me­trą.

16-uoju numeriu pažymėtas namas garsiausioje Barselonos gatvėje Grasijos bulvaras (Passeig de Gracia)./ habitatapartments.com nuotrauka

Įmo­nė par­da­vi­nė­ja al­ko­ho­lį?

„Lie­tu­vos ry­tas“ taip pat tei­gia, kad nors R. Kar­baus­kis griež­tai pa­si­sa­ko už al­ko­ho­lio kon­tro­lę ir sie­kia iš­blai­vin­ti vi­są Lie­tu­vą, jam pri­klau­san­ti įmo­nė „Cor­po­ra­tion Mo­bi­lia­ria del Bal­ti­co“ už­sii­ma ne tik bal­dų, teks­ti­lės pre­ky­ba, bet ir vy­no ir stip­rių­jų gė­ri­mų par­da­vi­mu, eks­por­tu ir im­por­tu.

15min.lt ži­nio­mis, 2001 m. va­sa­rio 19 d. L. Kar­baus­kie­nė įkū­rė Bla­ne­so mies­te nuo­sa­vą ak­ci­nę bend­ro­vę „Cor­po­ra­cion Mo­bi­lia­ria de Bal­ti­co SA“ (įmo­nės sa­vi­nin­kas – R. Kar­baus­kis). „Cor­po­ra­cion Mo­bi­lia­ria de Bal­ti­co SA“ įsi­kū­ru­si di­de­lia­me pre­ky­bi­nia­me pa­sta­te. Iš pra­džių bend­ro­vei va­do­va­vo du žmo­nės – is­pa­nas Ma­nue­lis de Pied­ra Vi­da­lis ir pa­ti L. Kar­baus­kie­nė. Ta­čiau nuo 2003 m. di­rek­to­riau­ti ėmė­si tik pa­ti L. Kar­baus­kie­nė. Vie­šai pa­tei­kia­ma ir me­ti­nė bend­ro­vės apy­var­ta – iki 2 mln. eu­rų.

Kaip ra­šo 15min.lt, vie­ti­nių is­pa­nų tei­gi­mu, bal­dai „Cor­po­ra­cion Mo­bi­lia­ria de Bal­ti­co SA“ – ko­ky­biš­ki ir ta­čiau ne­pi­gūs. Bet par­duo­tu­vė­je par­da­vi­nė­ja­mi ne tik bal­dai – pir­ma­ja­me par­duo­tu­vės aukš­te yra ir gin­ta­ri­nių pa­puo­ša­lų, pa­žy­mė­tų „Am­ber World“ pre­kės ženk­lu.

Pa­siaiš­ki­no „Facebooke“

Kaip anks­čiau skel­bė LŽ, sek­ma­die­nį so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ R. Kar­baus­kis su­rea­ga­vo į ži­niask­lai­dos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją ir pra­ne­šė, kad sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je dek­la­ra­vo vi­sus Is­pa­ni­jo­je tu­ri­mus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus, o ten vei­kian­ti įmo­nė nie­ka­da ne­pre­kia­vo ir ne­ke­ti­na pre­kiau­ti al­ko­ho­liu.

„Vie­šu­mo­je pa­skleis­ta in­for­ma­ci­ja, kad sa­vo tur­to dek­la­ra­ci­jo­je esą esu nu­ro­dęs ne vi­sus man pri­klau­san­čius ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tus Is­pa­ni­jo­je, yra vi­siš­kai ne­tei­sin­ga. Taip, pa­si­tai­ko klai­dų, bet jos nė­ra są­mo­nin­gos ar pik­ty­biš­kos. Esu dė­kin­gas žur­na­lis­tams, ku­rie at­krei­pė dė­me­sį į ga­li­mą klai­dą ma­no tur­to dek­la­ra­ci­jo­je – iš tie­sų, ne­bu­vau dek­la­ra­vęs na­mo sta­ty­bai Is­pa­ni­jo­je iš ban­ko pa­im­to kre­di­to. Ta­čiau, no­riu pa­brėž­ti, tai ne­su­ku­ria jo­kių mo­kes­ti­nių prie­vo­lių vals­ty­bei, o dek­la­ra­ci­ja jau pa­tiks­lin­ta“, – sek­ma­die­nį sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je ra­šė R. Kar­baus­kis.

Jis taip pat tei­gia, kad Is­pa­ni­jo­je jo val­do­ma įmo­nė „Cor­po­ra­tion Mo­bi­lia­ria del Bal­ti­co“ ne­pre­kia­vo al­ko­ho­lio ir at­ei­ty­je ne­ke­ti­na to da­ry­ti.

„Is­pa­ni­jo­je įsteig­ta įmo­nė, ku­rios ak­ci­nin­ku esu, ne­tu­ri lei­di­mo to­kiai eko­no­mi­nei veik­lai kaip pre­ky­ba al­ko­ho­liu, nie­kuo­met to­kio lei­di­mo ne­tu­rė­jo ir nie­ka­da ne­bu­vo kreip­ta­si į ati­tin­ka­mas vals­ty­bi­nes ins­ti­tu­ci­jas dėl to­kio lei­di­mo ga­vi­mo. Tai, kad Is­pa­ni­jo­je įre­gis­truo­tos įmo­nės vie­nas iš stei­gė­jų is­pa­nas prieš še­šio­li­ka me­tų į įmo­nės įsta­tus tarp ki­tų veik­lų įra­šė ir pre­ky­bą al­ko­ho­liu, ne­reiš­kia, jog toks rea­lus ke­ti­ni­mas bu­vo, yra ar bus. Tai pa­tvir­ti­na ir pra­ėję še­šio­li­ka me­tų – mi­nė­ta įmo­nė nie­ka­da ne­pir­ko ir ne­par­da­vė nė la­šo al­ko­ho­lio“, – aiš­ki­no R. Kar­baus­kis.

Krei­pė­si į VMI

Dėl R. Kar­baus­kio dek­la­ra­ci­jos sku­biai rea­ga­vo sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos na­riai Rad­vi­lė Mor­kū­nai­tė-Mi­ku­lė­nie­nė, Mo­ni­ka Na­vic­kie­nė, Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir And­rius Ku­bi­lius. Jie krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, pra­šy­da­mi at­lik­ti iš­sa­mų mo­kes­ti­nį Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ko R. Kar­baus­kio pa­ti­kri­ni­mą, sie­kiant nu­sta­ty­ti, ar yra dau­giau ne­dek­la­ruo­to ir sle­pia­mo Sei­mo na­rio tur­to, tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir už­sie­nio vals­ty­bė­se.

Pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, jog opo­zi­ci­jos at­sto­vai taip pat krei­pė­si ir į Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­ją, pra­šy­da­mi įver­tin­ti, ar pa­teik­da­mas ne­pil­ną tur­to dek­la­ra­ci­ją, R. Kar­baus­kis ne­pa­žei­dė Gy­ven­to­jų tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo bei Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mų. Taip pat pra­šo­ma nu­sta­ty­ti, ar toks po­li­ti­ko vei­ki­mas ne­ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mas, kaip rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas.