Ramūno Karbauskio dosnumo vaikams VTEK nesuprato
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė, kad Sei­mo na­rys Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo (VPIDV­TĮ) rei­ka­la­vi­mus nu­sta­ty­ta tvar­ka ir ter­mi­nais dek­la­ruo­ti su­da­ry­tus san­do­rius (6 straips­nio 1 da­lies 1 ir 6 punk­tas, 7 straips­nio 1 da­lis). Spren­di­mas pri­im­tas vien­bal­siai.

Tyrimo duomenys rodo, kad politikas VPIDVTĮ numatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų terminą nedeklaravo keturių sandorių. Du iš jų – vieną pinigų dovanojimo sūnui ir vieną akcijų pirkimo iš UAB „Agrokoncenas“ – R.Karbauskis privalėjo deklaruoti iš karto, kai tapo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nariu 2015 m. Kitus du pinigų dovanojimo sandorius sūnums politikas sudarė jau eidamas Seimo nario pareigas – pernai lapkritį, – tačiau deklaravo tik šiemet sausį.

VTEK pabrėžia, kad Seimo nariams yra taikomi aukštesni veiklos skaidrumo ir atsakomybės standartai, nei paprastiems valstybės pareigūnams ar tarnautojams. Visuomenė turi pagrįstų ir teisėtų lūkesčių, kad Seimo nariai veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų.

Tyrimą VTEK atliko žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei žurnalistų kreipimųsi pagrindu.