Ramūnas Karbauskis: viskas išėjo priešingai
So­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ Lie­tu­vos ža­lių­jų ir vals­tie­čių są­jun­gos ved­lys Ra­mū­nas Kar­baus­kis da­li­ja­si min­ti­mis apie pa­si­trau­ku­sią sa­vo ko­le­gę Gre­tą Kil­di­šie­nę.

„Pir­miau­sia no­rė­čiau at­sip­ra­šy­ti, kad vie­šo­je erd­vė­je jau an­tra sa­vai­tė kal­ba­ma, ne apie Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės pla­nus ar dar­bus. Da­bar jau aki­vaiz­du, jog tai pir­mas rim­tes­nis ban­dy­mas griau­ti val­džią, ku­rią iš­rin­ko žmo­nės. Mes įsi­vė­lė­me į bep­ras­mes dis­ku­si­jas, aiš­kiai ne­pa­sa­kė­me, jog tu­ri­me su­lauk­ti ty­ri­mų iš­va­dų ir tik ta­da už­siim­ti ver­ti­ni­mais. Ne­pa­sa­kė­me, jog ne­ga­li­ma ty­čio­tis iš žmo­nių, kiš­tis į jų pri­va­tų gy­ve­ni­mą tik to­dėl, jog to no­ri kaž­ko­kios įta­kin­gos jė­gos, o ne at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos. Jei bu­vo no­ri­ma pa­lauž­ti mū­sų va­lią, ga­vo­si at­virkš­čiai. Sei­mo na­rės pa­si­trau­ki­mas nė­ra silp­nu­mo po­žy­mis, ji at­si­sa­kė man­da­to tam, kad vi­si Lie­tu­vo­je su­pras­tų, jog šio puo­li­mo tiks­las yra ki­tas, ji tie­siog pir­mo­ji ei­lė­je. Ti­kiuo­si, pa­sku­ti­nė, nes dau­giau nei vie­nas mū­sų frak­ci­jos na­rys ne­at­sis­ta­ty­dins be rea­lių įro­dy­mų, jog pa­žeis­ti Lie­tu­vos įsta­ty­mai. Pra­ėju­si sa­vai­tė mus pa­kei­tė, su­pra­to­me, jog puo­li­mas prieš Sei­mo dau­gu­mą, Vy­riau­sy­bę bus nuo­žmus ir ne­gai­les­tin­gas, ne­sis­kai­tant nei su puo­la­mai­siais, nei su jų šei­mos na­riais. Pra­ėju­sios sa­vai­tės įvy­kiai tik su­stip­ri­no ma­no pa­si­ry­ži­mą telk­ti mū­sų frak­ci­ją, koa­li­ci­ją, dar ak­ty­viau rem­ti mū­sų pa­skir­tą Vy­riau­sy­bę, kad ga­lė­tu­me įgy­ven­din­ti tuos po­ky­čius, su ku­rių vil­ti­mi žmo­nės ėjo į rin­ki­mus,“ – ra­šo jis „Fa­ce­book“ pa­sky­ro­je.

Sei­mo na­rė G. Kil­di­šie­nė pir­ma­die­nį Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) įtei­kė pra­šy­mą nu­trauk­ti jos kaip Sei­mo na­rės įga­lio­ji­mus. Šian­dien VRK svars­tys šį pra­šy­mą taip pat pla­nuo­ja­ma ap­sisp­ręs­ti dėl nau­jų rin­ki­mų Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je da­tos.

„Neį­ver­ti­nau ga­li­mų sa­vo jau­nys­tės klai­dų įta­kos si­tua­ci­jai, kuo­met pa­ti tap­siu Sei­mo na­re, o Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – val­dan­čią­ja par­ti­ja. Ne­su teis­ta, bet su­pran­tu, jog pa­vie­šin­ti fak­tai ken­kia Sei­mo ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, ku­ri sie­kia są­ži­nin­gu­mo, skaid­ru­mo ir at­vi­ru­mo pri­nci­pų įgy­ven­di­ni­mo Lie­tu­vo­je, re­pu­ta­ci­jai“, – ra­šo­ma jos par­eiš­ki­me.