Ramūnas Karbauskis: „valstiečiai“ vienareikšmiai remia urėdijų reformą
„Vals­tie­čiai“ pa­lai­ko miš­kų urė­di­jų pert­var­ką, jas su­jun­giant į vie­ną įmo­nę, ti­ki­na par­ti­jos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Ta­čiau, anot jo, „vals­tie­čiai“ ne­su­lau­kia par­amos iš ki­tų par­ti­jų.

„Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga vie­na­reikš­miai re­mia miš­kų re­for­mą, tai yra urė­di­jų re­for­mą, kad at­si­ras­tų vie­na įmo­nė, kad ne­be­bū­tų 42 įmo­nių, bet mes šiuo me­tu ne­tu­ri­me pa­gal­bos nei iš po­zi­ci­jos nei opo­zi­ci­jos“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė R. Kar­baus­kis.

Anot jo, ki­tą sa­vai­tę Sei­me bus bal­suo­ja­ma dėl re­for­mos ir tai taps eg­za­mi­nu opo­zi­ci­jai, ku­ri tu­rės par­ody­ti, ar pa­lai­ko re­for­mą.

„Bus ti­kriau­siai eg­za­mi­nas ki­tą sa­vai­tę, ti­kiuo­si, ka­da opo­zi­ci­ja ga­lės įro­dy­ti, ar ji pa­ti re­mia, ar tik šne­ka apie re­for­mas. Šiuo at­ve­ju tie po­ky­čiai, sa­ky­ki­me, miš­kų at­žvil­giu yra bū­ti­ni ir ne­ga­li­me šne­kė­ti, kad mes to ne­da­ro­me, bet mū­sų yra 56, o ne 71, kol kas. Ati­tin­ka­mai ti­kiuo­si, kad to pa­lai­ky­mo at­si­ras“, – ti­ki­no „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Sei­me svars­to­ma­me pro­jek­te dėl miš­kų urė­di­jų nu­ma­to­ma, kad vie­toj šiuo me­tu esan­čios Ge­ne­ra­li­nės urė­di­jos ir 42 urė­di­jų bus įsteig­ta vie­na vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Re­for­mai be­sip­rie­ši­nan­ti miš­ki­nin­kų pro­fe­si­nė są­jun­ga ti­ki­na, kad bus at­leis­ta ne 400, kaip tei­gia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, o ma­žiau­siai tūks­tan­tis iš 4 tūkst. dar­buo­to­jų.