Ramūnas Karbauskis: valdantieji ieško paramos iš opozicijos
Val­dan­čių­jų po­kal­biai su opo­zi­ci­ja rei­ka­lin­gi sie­kiant par­amos Sei­me ir vie­nin­gu­mo pri­imant spren­di­mus, sa­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis, ko­men­tuo­da­mas par­ti­jos de­le­guo­to mi­nis­tro pir­mi­nin­ko Sau­liaus Skver­ne­lio su­si­ti­ki­mą su opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­riu Gab­rie­liu­mi Lands­ber­giu.

„Aš ma­nau, kad ar­tė­ja pa­va­sa­rio se­si­ja ir yra de­ri­na­ma­si, ku­riais klau­si­mais ga­li bū­ti su­lauk­ta par­amos. Mes gi vi­są ei­lę įsta­ty­mų pri­imi­nė­ja­me vien­bal­siai, tai ne­daž­nai pa­si­tai­ko Sei­mų is­to­ri­jo­je“, – tre­čia­die­nį BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Aš la­bai džiau­giuo­si, kad Vy­riau­sy­bės va­do­vas su­ran­da tiek daug lai­ko su­si­ti­ki­mams su Sei­mo na­riais, su Sei­mo frak­ci­jų va­do­vais“, – kal­bė­jo jis.

Po­li­ti­kas tei­gė, kad pa­va­sa­rio se­si­jo­je bus ini­ci­juo­ti miš­kų urė­di­jų pert­var­kos, al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo kon­tro­lės, svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos pert­var­kos ir ki­ti klau­si­mai.

S.Skver­ne­lis ir G.Lands­ber­gis tre­čia­die­nį Vy­riau­sy­bė­je vy­ku­sio iš anks­to ne­skelb­to su­si­ti­ki­mo iš­sa­miai ne­ko­men­ta­vo. Anot kon­ser­va­to­rių ly­de­rio, jie ap­ta­rė prem­je­ro ga­li­my­bes at­vyk­ti į Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų su­va­žia­vi­mą ir „Eu­ro­vi­zi­jos“ at­ran­ką.

Apie šį su­si­ti­ki­mą iš anks­to skelb­ta ne­bu­vo. Jis vy­ko G.Lands­ber­giui anks­čiau šią sa­vai­tę par­eiš­kus, jog kon­ser­va­to­riai yra pa­si­ren­gę rem­ti švie­ti­mo re­for­mas ir vals­ty­bės įmo­nių, įskai­tant urė­di­jų, pert­var­ką, jei jų ne­pa­lai­kys so­cial­de­mo­kra­tai ir kai ku­rie „vals­tie­čiai“.

„Aš no­riu po­ky­čių. Jei But­ke­vi­čius ar Kar­baus­kis jiems ne­pa­si­ruo­šę, nes ne­iš­ma­no ar ne­sup­ran­ta, tai ne­si­ruo­šiu sė­dė­ti ran­kų su­dė­jęs. Kvie­čiu ir ki­tas par­ti­jas pa­svars­ty­ti, ką ga­lė­tu­me pa­lai­ky­ti drau­ge“, – tei­gė G.Lands­ber­gis.

Su­si­ti­ko ir su koa­li­ci­jos partneriais

Pla­nuo­ja­mas re­for­mas R.Kar­baus­kis ir S.Skver­ne­lis an­tra­die­nį Vy­riau­sy­bė­je taip pat ap­ta­rė su koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vy­be. Šios par­ti­jos na­riai pa­sta­ruo­ju me­tu kri­ti­ka­vo „vals­tie­čius“ dėl dia­lo­go trū­ku­mo.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius BNS sa­kė, kad par­ti­ja pa­lai­kys Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­tas re­for­mas, ta­čiau „pir­miau­sia rei­kė­tų su­ži­no­ti, apie ką jos yra“.

A.But­ke­vi­čius anks­čiau kri­ti­ka­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pla­ną vie­toj Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos ir 42 urė­di­jų įsteig­ti vie­ną vals­ty­bės įmo­nę. Bu­vęs mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tvir­ti­no, kad iš pra­džių urė­di­jų skai­čius bū­tų su­ma­žin­tas iki de­vy­nių.

Tuo me­tu „vals­tie­čių“ ly­de­ris R.Kar­baus­kis tei­gė, kad nors frak­ci­jo­je ne­spė­ta ap­tar­ti kai ku­rių pla­nuo­ja­mų re­for­mų, frak­ci­jos par­la­men­ta­rai jas pa­lai­kys.

„Aš ma­nau, kad dau­ge­liui tų re­for­mų bus ab­so­liu­čiai aiš­kiai pri­tar­ta ir vie­nin­gai pri­tar­ta, nes jos yra Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je, ku­rią mes ir­gi vien­bal­siai pa­lai­kė­me“, – sa­kė po­li­ti­kas.

So­cial­de­mo­kra­tų ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos va­do­vy­bė an­tra­die­nį taip pat ap­ta­rė ga­li­my­bę re­gu­lia­riai šauk­ti val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­čių po­li­ti­kų po­sė­džius, va­di­na­mus koa­li­ci­nė­mis ta­ry­bo­mis.

Pa­sak A.But­ke­vi­čiaus, dėl to iki ga­lo ne­ap­sisp­ręs­ta.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris ža­dė­jo, kad jei­gu so­cial­de­mo­kra­tams rei­kia daž­nes­nių su­si­ti­ki­mų, jie bus or­ga­ni­zuo­ja­mi.

„Jų (su­si­ti­ki­mų) bus ti­krai pa­dau­gin­ta, kad ne­kil­tų dau­giau jo­kių abe­jo­nių“, – sa­kė R.Kar­baus­kis ir pa­ti­ki­no, kad es­mi­nių ne­su­ta­ri­mų val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je nė­ra.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga bei so­cial­de­mo­kra­tai kar­tu Sei­me tu­ri 75 at­sto­vus, ne­skai­čiuo­jant „vals­tie­čių“ frak­ci­jai ne­prik­lau­san­čio Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pra­nckie­čio.