Ramūnas Karbauskis teigia kalbėjęs apie partijos, o ne Gretos Kildišienės reikalus
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko ket­vir­ta­die­nį vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jo­je kal­bė­ję­sis apie pla­nuo­ja­mą pa­si­ra­šy­ti su­tar­tį tarp jo va­do­vau­ja­mos par­ti­jos ir „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“.

„Mes su ta kom­pa­ni­ja dir­ba­me ir kaip par­ti­ja ir aš la­bai rim­tai šne­kė­jau­si apie tą su­tar­tį, ku­rią mes pla­nuo­ja­me pa­si­ra­šy­ti ru­de­nį su vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­ja. Ati­tin­ka­mai ėjau pro tas du­ris, iš­ėjau pro tas du­ris ir ne­sup­ran­tu, iš ko čia da­bar rei­kė­tų da­ry­ti to­kį ažio­ta­žą“, – penk­ta­die­nį „Ži­nių ra­di­jui“ sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis tei­gė, kad per su­si­ti­ki­mą su bu­vu­sia Sei­mo na­re Gre­ta Kil­di­šie­ne, ke­liais vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais ir tei­si­nin­ke Liud­vi­ka Meš­kaus­kai­te ne­bu­vo ap­tar­ta ne­se­niai iš­leis­ta eks­par­la­men­ta­rės kny­ga „At­vi­rai“, jos vie­ši­ni­mo ir pla­ti­ni­mo kam­pa­ni­ja.

„Aš ne­ži­nau, iš kur to­kios ži­nios iš­trauk­tos, kad mes tai ap­ta­ri­nė­jo­me. Iš ti­krų­jų vie­šo­je vie­to­je, Vil­niaus cen­tre, vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jo­je bu­vo su­si­ti­ki­mas, ku­rį ini­ci­ja­vo vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­ja“, – kal­bė­jo po­li­ti­kas.

„Vals­tie­čių“ ly­de­ris tvir­ti­no, kad ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mai apie jo slaps­ty­mą­si yra ne­pag­rįs­ti.

Jis taip pat ne­igė, kad as­me­niš­kai koor­di­na­vo kny­gos „At­vi­rai“ lei­dy­bos, fi­nan­sa­vi­mo, pla­ti­ni­mo ir vie­ši­ni­mo rei­ka­lus. Apie tai skel­bė BNS, rem­da­ma­si ke­liais šal­ti­niais Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­go­je.

„Čia, aš sa­ky­čiau, yra fan­ta­zi­jos ir, ti­kriau­siai, Ma­te­lio, o ne šal­ti­nių iš vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, nes aš ne­su to da­ręs“, – tei­gė R.Kar­baus­kis, tu­rė­da­mas min­ty­je iš frak­ci­jos pa­si­trau­ku­sį par­la­men­ta­rą Bro­nis­lo­vą Ma­te­lį.

Šiek tiek vė­liau por­ta­lo del­fi.lt kon­fe­ren­ci­jo­je par­la­men­ta­ras sa­kė, kad su­si­ti­ki­mo me­tu no­rė­jo ap­tar­ti sklin­dan­čius gan­dus, kad jis yra pri­si­dė­jęs prie kny­gos „At­vi­rai“ iš­lei­di­mo.

„Mies­to cen­tre, vie­šo­je vie­to­je (vy­ko) su­si­ti­ki­mas su vie­šų­jų ry­šių kon­to­ra, po­kal­bis apie tai, kad ma­no at­žvil­giu yra sklei­džia­mos to­kios keis­tos ži­nios, ne­va aš pri­si­dė­jau prie kny­gos fi­nan­sa­vi­mo“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Pa­sak jo, po­kal­bis su G.Kil­di­šie­ne, L.Meš­kaus­kai­te ir vie­šų­jų ry­šių eks­per­tais ne­bu­vo il­gas.

Vė­liau kar­tu su agen­tū­ros di­rek­to­re Ro­mual­da Ston­ku­te po­li­ti­kas sa­kė nag­ri­nė­jęs, kaip ži­niask­lai­da ku­ria nau­jie­nas apie jo pa­si­li­ki­mą „PR Ser­vi­ce / Edel­man Af­fi­lia­te“ pa­tal­po­se.

„Ji man aiš­ki­no, kaip tai yra pa­gal vie­šų­jų ry­šių pra­kti­kas da­ro­ma. Tai bu­vo kla­si­ki­nis va­rian­tas, kaip tai vyks­ta, ir kla­si­ki­nis va­rian­tas, kaip tai bu­vo už­baig­ta“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Ket­vir­ta­die­nį maž­daug aš­tuo­nias va­lan­das vie­šų­jų ry­šių kom­pa­ni­jos pa­tal­po­se pra­lei­dęs „vals­tie­čių“ ly­de­ris iš­ėjęs iš pa­tal­pos si­tua­ci­jos ne­ko­men­ta­vo.

G.Kil­di­šie­nė iki šiol ži­niask­lai­dai iš­sa­miai ne­ko­men­ta­vo kny­gos „At­vi­rai“ iš­lei­di­mo ap­lin­ky­bių. Biog­ra­fi­nė­je eks­par­la­men­ta­rės kny­go­je ne­bu­vo nu­ro­dy­ta spaus­tu­vė, ku­rio­je spaus­din­tas 30 tūkst. kny­gos ti­ra­žas. Kny­go­je įvar­di­ja­ma, kad ją iš­lei­do pa­čios G.Kil­di­šie­nės va­do­vau­ja­ma lei­dyk­la „A­ma­tas“.