Ramūnas Karbauskis siūlo skelbti amnestiją
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis vals­ty­bės šimt­me­čio ir po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­to pro­ga siū­lo skelb­ti am­nes­ti­ją. R. Kar­baus­kis re­gis­tra­vo Įsta­ty­mo dėl am­nes­ti­jos pro­jek­tą, ku­riuo nuo baus­mės bū­tų at­lei­džia­mos iki še­še­rių me­tų ne­lais­vės nu­teis­tos nėš­čios bei ne­pil­na­me­čių vai­kų tu­rin­čios mo­te­rys.

Taip pat būtų paleidžiami iki trejų metų nelaisvės nuteisti: vyresni kaip 65 metų, turintys vidutinį ar sunkų neįgalumą, nusikaltimus padarę būdami nepilnamečiais asmenys.

Kitiems nuteistiesiems bausmės laikas galėtų būti sumažinamas – nėščioms bei nepilnamečių vaikų turinčioms moterims, taip pat padariusiems nusikaltimus dėl neatsargumo.

Asmenims, pažeidinėjantiems laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimą, atleidimas nuo bausmės ar bausmės sumažinimas galėtų būti netaikomas.

Amnestija nebūtų taikoma nuteistiems iki gyvos galvos, recidyvistams, nuteistiems daugiau nei 10 metų nelaisvės už tyčinius nusikaltimus, teistiems už nusikaltimus laisvės atėmimo vietose, nuteistiems lygtinai.

Siūloma, kad amnestija būtų taikoma nuo spalio, už nusikaltimus, padarytus dar iki šio įstatymo projekto registravimo, liepos 1 dienos.