Ramūnas Karbauskis: referendumas dėl dvigubos pilietybės gali vykti savaitę
No­rint iš­plės­ti dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės ins­ti­tu­tą, re­fe­ren­du­mas ne­iš­ven­gia­mas, ta­čiau jis tu­rė­tų vyk­ti sa­vai­tę ar ke­lias die­nas ir jo­kiu bū­du ne­tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­mas kar­tu su rin­ki­mais, tei­gia val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„A­tro­do, kad mes ne­iš­veng­si­me re­fe­ren­du­mo. At­ro­do, nė­ra ki­to ke­lio“, – an­tra­die­nį sa­kė jis per Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės ir Sei­mo ko­mi­si­jos po­sė­dį.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad šiuo at­ve­ju ne­pa­dės ir 114 par­la­men­ta­rų par­ašų po Pi­lie­ty­bės įsta­ty­mo pa­tai­sos pro­jek­tu, kad Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę ga­lė­tų iš­sau­go­ti as­me­nys, įgi­ję NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių pi­lie­ty­bes.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad pla­čiau įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­jos 12 straips­nį. Jis da­bar nu­ma­to, jog „išs­ky­rus įsta­ty­mo nu­ma­ty­tus at­ski­rus at­ve­jus, nie­kas ne­ga­li bū­ti kar­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ir ki­tos vals­ty­bės pi­lie­tis“.

Ši nuo­sta­ta ga­li bū­ti pa­keis­ta tik su­ren­gus re­fe­ren­du­mą, o kad jis įvyk­tų, „už“ pri­va­lo bal­suo­ti ne ma­žiau kaip pu­sė vi­sų rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių.

Dėl to iš­ei­vi­jos at­sto­vai nuo­gąs­tau­ja, kad re­fe­ren­du­mas ne­įvyks.

R.Kar­baus­kis an­tra­die­nį tei­gė, kad ga­lė­tų pa­vyk­ti spe­ci­fi­nis re­fe­ren­du­mas.

„Tu­rė­tu­me kal­bė­ti apie ypa­tin­gą re­fe­ren­du­mą, pa­vyz­džiui, to­kį re­fe­ren­du­mą, ku­ris tęs­tų­si sa­vai­tę“, – sa­kė jis.

Re­fe­ren­du­mo įsta­ty­mas to­kią ga­li­my­bę nu­ma­to. Pa­gal jį, Sei­mas at­ski­ru nu­ta­ri­mu ga­li nu­sta­ty­ti, kad re­fe­ren­du­mas vyks­ta ne vie­ną die­ną.

LVŽS ly­de­ris taip pat pa­brė­žė, kad re­fe­ren­du­mą rei­kė­tų su­reng­ti ki­tą­met, tai yra ta­da, kai nė­ra su­pla­nuo­tų jo­kių rin­ki­mų. Anot jo, jo­kiu bū­du re­fe­ren­du­mo ne­ga­li­ma dub­liuo­ti su rin­ki­mais, nes žmo­nės pa­vargs­ta nuo rin­ki­mų. R.Kar­baus­kio tvir­ti­ni­mu, su­dub­lia­vus re­fe­ren­du­mą ir rin­ki­mus, var­giai ga­li­ma ti­kė­tis di­des­nio nei 60 proc. rin­kė­jų ak­ty­vu­mo. Jo tei­gi­mu, kad re­fe­ren­du­mas įvyk­tų, ja­me tu­rė­tų da­ly­vau­ti ma­žiau­siai 75 proc. rin­ki­mų tei­sę tu­rin­čių pi­lie­čių.

Sei­mo na­rys svars­tė, kad jei­gu re­fe­ren­du­mas dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės vyk­tų ke­lias die­nas, bū­tų ga­li­ma vyk­dy­ti nuo­la­ti­nę agi­ta­ci­ją vyk­ti bal­suo­ti, per to­kį re­fe­ren­du­mą bū­tų ga­li­ma iš­ban­dy­ti in­ter­ne­ti­nį bal­sa­vi­mą.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­sie­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu. Taip pat nu­ma­ty­tos iš­ly­gos, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę iš­lai­ky­ti ga­li už­sie­ny­je gi­mę vai­kai, jei ki­tos ša­lies pi­lie­ty­bę įgi­jo gim­da­mi, taip pat tie, ku­rie ki­tą pi­lie­ty­bę įgi­jo au­to­ma­tiš­kai per san­tuo­ką su ki­tos ša­lies pi­lie­čiu.