Ramūnas Karbauskis ragina neskubėti su apkalta Mindaugui Basčiui
Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis tei­gia ne­ma­nan­tis, kad Sei­mo na­rio Min­dau­go Bas­čio ry­šiai su Ru­si­jos ener­ge­ti­kos ir Lie­tu­vos nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais kel­tų grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Jis skep­tiš­kai įver­ti­no opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių siū­ly­mą kol kas reng­ti ne ap­kal­tą M.Bas­čiui, o su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją iš­tir­ti grės­mes na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

„Man at­ro­do ne­są­ži­nin­ga su­reikš­min­ti tą da­ly­ką iki grės­mių vals­ty­bei. Aš pa­žiū­riu į Sei­mo na­rį Bas­tį ir man kaž­kaip ten ne­kve­pia di­de­lė­mis grės­mė­mis. Ne­atro­do jis grės­min­gas. Ke­tu­rios ka­den­ci­jos Sei­me...“, – pir­ma­die­nį BNS sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Gal­būt yra pa­grin­do ap­kal­tai, gal­būt yra da­ly­kų, ku­rie ne­su­de­ri­na­mi su Sei­mo na­rio veik­la, bet kad bū­tų grės­mė vals­ty­bei, man kaž­kaip ne­atro­do“, – tei­gė jis.

R.Kar­baus­kis tvir­ti­no pats su­si­dū­ręs su pa­na­šiais kon­ser­va­to­rių kal­ti­ni­mais, to­dėl ži­nąs, kad jie ne­tu­ri rea­laus pa­grin­do.

„Man at­ro­do, per­len­ki­mas per ryš­kus. Juk ta pa­ti ko­mi­si­ja, ku­ri tir­tų dėl ap­kal­tos, juk ir­gi ga­li gau­ti (įslap­tin­tą) in­for­ma­ci­ją. Ne­ma­tau rei­ka­lo įves­ti po­li­ti­nį po­žiū­rį. Su­pran­tu, ką jie ban­do pa­da­ry­ti, jie ban­do šiuo at­ve­ju žais­ti po­li­ti­ką daug pla­čiau ne­gu ver­ta ši­ta si­tua­ci­ja. Ka­dan­gi pats esu tai ne sy­kį iš jų pa­ty­ręs, ka­da da­ro po­li­ti­ką iš nie­ko, be jo­kio pa­grin­do, o čia jau šioks toks pa­grin­das yra, su­pran­tu, jiems ti­krai kim­ba ši­ta te­ma“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ va­do­vas.

Jis sa­kė siū­ly­siąs frak­ci­jai „ne­žais­ti ši­to žai­di­mo“.

Kon­ser­va­to­riai iš pra­džių ke­ti­no pra­dė­ti reng­ti ap­kal­tą M.Bas­čiui rem­da­mie­si Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) iš­va­da apie Sei­mo na­rio ry­šius, ta­čiau pir­ma­die­nį nu­ta­rė, kad si­tua­ci­ja tu­rė­tų bū­ti iš­tir­ta gi­liau. Juo­ba, kad ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, ir VSD di­rek­to­rius Da­rius Jau­niš­kis pa­tvir­ti­no, jog žval­gy­ba tu­ri dau­giau duo­me­nų apie M.Bas­tį.

Jie siū­lo su­da­ry­ti lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją grės­mėms na­cio­na­li­niam sau­gu­mui tir­ti.

„Tai yra pir­mas žings­nis į ap­kal­tą, nes tos ko­mi­si­jos iš­va­dų pa­sek­mė ir pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja ga­li pa­dė­ti ap­rėp­ti pla­tes­nį spek­trą ir pla­tes­nę for­mu­luo­tę ap­kal­tai. Ir gal net ne vie­nam Sei­mo na­riui“, – BNS tvir­ti­no kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis.

Pa­gal pir­mi­nį pro­jek­tą, ko­mi­si­ja tu­rė­tų nu­sta­ty­ti, ar M.Bas­tys, pa­lai­ky­da­mas ar­ti­mus ir nuo­la­ti­nius ry­šius su Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vais, ne­vei­kė prieš Lie­tu­vos vals­ty­bės in­te­re­sus.

Jai no­ri­ma pa­ves­ti iš­siaiš­kin­ti, ar ar­ti­mi Sei­mo na­rio ry­šiai su bu­vu­siais ar esa­mais Ru­si­jos žval­gy­bos, sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nais, Krem­liui ar­ti­mais žur­na­lis­tais ir bu­vu­siais ar esa­mais nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vais ne­ke­lia grės­mės Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui.

Lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją taip pat no­ri­ma įpa­rei­go­ti nu­sta­ty­ti, ko­kią įta­ką ir ža­lą Lie­tu­vos vals­ty­bei pa­da­rė M.Bas­tys, tar­pi­nin­kau­da­mas mi­nė­tiems Ru­si­jos vals­ty­bi­nių įmo­nių, žval­gy­bos ir sau­gu­mo struk­tū­rų par­ei­gū­nams, Krem­liui ar­ti­miems žur­na­lis­tams ir bu­vu­siems ar esa­miems nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vams, ar ne­bu­vo da­ro­ma įta­ka po­li­ti­niams pro­ce­sams.

Ko­mi­si­ja taip pat tu­rė­tų nu­sta­ty­ti, ar tu­ri­mos in­for­ma­ci­jos pa­kan­ka pra­dė­ti Sei­mo na­rio ap­kal­tos pro­ce­są.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, lai­ki­ną­ją ty­ri­mo ko­mi­si­ją ga­li ini­ci­juo­ti ne ma­žiau kaip 36 Sei­mo na­riai iš 141.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ga­vęs VSD iš­va­dą, kad tuo­me­ti­niam par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kui so­cial­de­mo­kra­tui M.Bas­čiui ne­tu­rė­tų bū­ti iš­duo­tas lei­di­mas dirb­ti su vi­siš­kai slap­ta in­for­ma­ci­ja.

VSD pa­teik­to­je me­džia­go­je ap­ra­šo­mi M.Bas­čio ry­šiai su at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos „Ro­sa­tom“ at­sto­vu va­di­na­mu Jev­ge­ni­ju­mi Kos­ti­nu, bu­vu­siu KGB dar­buo­to­ju Pio­tru Vo­jei­ka, Ru­si­jos vals­ty­bi­nio ka­na­lo RTR žur­na­lis­tu Er­nes­tu Mac­ke­vi­čiu­mi, bu­vu­siu Kau­no ma­fi­jos au­to­ri­te­tu įvar­di­ja­mu Sa­tur­nu Du­bi­nin­ku ir ne­tei­sė­ta veik­la įta­ria­mu vers­li­nin­ku Va­di­mu Pa­cho­mo­vu.

Pats par­la­men­ta­ras pa­tvir­ti­no pa­žįs­tan­tis vi­sus šiuos as­me­nis, ta­čiau at­me­ta įta­ri­mus dėl jo pa­žei­džia­mu­mo, va­din­da­mas tai in­terp­re­ta­ci­jo­mis. Ne­pai­sant to, jis pa­si­trau­kė iš Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko par­ei­gų ir at­si­sa­kė kan­di­da­tuo­ti į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kus bei su­stab­dė na­rys­tę par­ti­jo­je.