Ramūnas Karbauskis: protesto koncertas skirtas alkoholio pramonei
Tūks­tan­čiams žmo­nių an­tra­die­nį prie Sei­mo rū­mų su­si­rin­kus į pro­tes­to kon­cer­tą, ku­ria­me reiš­kia­mas ne­pri­ta­ri­mas val­dan­čių­jų pla­nams ap­ri­bo­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą per kon­cer­tus ir įvai­rius ren­gi­nius, „vals­tie­čių“ ly­de­ris sa­ko, kad jis skir­tas par­em­ti al­ko­ho­lio pra­mo­nę, o ne fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­rius.

Pa­sak par­la­men­ti­nio Kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vo Ra­mū­no Kar­baus­kio, pro­tes­to kon­cer­tą su­ren­gė ne tie, ku­riuos al­ko­ho­lio var­to­ji­mo su­var­žy­mai pa­lies­tų.

„Vi­si tie ren­gi­niai yra skir­ti al­ko­ho­lio pra­mo­nės tiks­lams, o ne fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riams“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams par­eiš­kė R.Kar­baus­kis.

„Ši­tie žmo­nės, ku­rie da­bar ren­gia ši­tuos ren­gi­nius, yra tų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai, ku­riuo­se jo­kių ap­ri­bo­ji­mų nie­kas ne­pla­na­vo da­ry­ti“, – pri­dū­rė jis.

R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras jam yra sa­kęs, kas fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai net ne­si­krei­pė dėl su­si­ti­ki­mo ap­tar­ti val­džios pla­nus.

R.Kar­baus­kis taip pat pik­ti­no­si pra­ne­ši­mais, kad jis esą at­si­sa­kė su­si­tik­ti su pro­tes­to kon­cer­to prie Sei­mo or­ga­ni­za­to­riais.

„Bu­vo pra­neš­ta mū­sų frak­ci­jos na­riams, kad at­si­sa­kiau ei­ti, bet tai yra me­las“, – tei­gė par­la­men­ta­ras. Jis ne­de­ta­li­za­vo, ar bu­vo iš­ėjęs iš Sei­mo į kon­cer­tą, ar su­si­ti­ko su jo or­ga­ni­za­to­riais.

„Nė vie­nas po­ky­tis įsta­ty­muo­se ne­pa­lies fes­ti­va­lių. Bet kaip ir da­bar aiš­kė­ja, kad vi­sai ne tas yra tiks­las. Kai ko­mi­te­te kal­bė­jo­mės apie al­ko­ho­lio kon­tro­lės spren­di­mus, pa­aiš­kė­jo, kad jiems vi­sai ne­svar­bu, kad tai ne­lie­čia bū­tent fes­ti­va­lių, o pra­de­da kel­ti klau­si­mą, ko­dėl 20 me­tų (val­džia sie­kia leis­ti al­ko­ho­lį var­to­ti tik nuo 20 me­tų, da­bar ga­li­ma nuo 18 me­tų – BNS) ir ki­ti da­ly­kai, kas ro­do, kad vi­si tie ren­gi­niai yra skir­ti al­ko­ho­lio pra­mo­nės tiks­lams“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

Val­džiai svars­tant Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­riais siū­lo­ma užd­raus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, jų or­ga­ni­za­to­riai bai­mi­na­si, kad tai su­griaus fes­ti­va­lius ar­ba pri­vers juos iš­si­kel­ti į už­sie­nį.

Rea­guo­da­mas į iš­sa­ky­tus nuo­gąs­ta­vi­mus, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras „vals­tie­tis“ Au­re­li­jus Ve­ry­ga su gru­pe par­la­men­ta­rų pa­siū­lė iš­im­tis: ren­gi­niuo­se, į ku­riuos rei­kia pirk­ti bi­lie­tus, al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai drau­džia­mi ne­bū­tų, ta­čiau mu­zi­kan­tai to­kio­mis nuo­lai­do­mis džiaug­tis ne­sku­ba. Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai to­liau nuo­gąs­tau­ja, kad pre­ky­ba al­ko­ho­liu fes­ti­va­liuo­se bū­tų ne­įma­no­ma dėl ap­ri­bo­tos pre­ky­bos se­zo­ni­nė­se lau­ko ka­vi­nė­se.

Fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai, mu­zi­kan­tai taip pat lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad į šiuos ren­gi­nius su­si­ren­kan­tys žmo­nės – ne ta vi­suo­me­nės da­lis, ku­rią rei­kia draus­min­ti ri­bo­ji­mais.