Ramūnas Karbauskis: prie „gardų“ masiniuose renginiuose klausimo žada sugrįžti
Sei­mu nu­spren­dus, kad ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se pre­kiau­ti silp­nu – iki 7,5 laips­nio – al­ko­ho­liu bus ga­li­ma bet kur, o ne spe­cia­lio­se zo­no­se, kaip siū­ly­ta, „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis ža­da, kad to­kios zo­nos anks­čiau ar vė­liau at­si­ras.

„Prie šio klau­si­mo grį­ši­me (...) kad bū­tų zo­nos, ku­rio­se žmo­nės ga­li var­to­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus, ir tai ne­truk­dy­tų žmo­nėms, ku­rie ne­no­ri su vai­kais vaikš­čio­ti tarp to­kių žmo­nių, ku­rie var­to­ja al­ko­ho­lį. Tai tą rei­ka­lin­ga pa­da­ry­ti“, – po bal­sa­vi­mo dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo drau­di­mų pri­ėmi­mo Sei­me žur­na­lis­tams par­eiš­kė R.Kar­baus­kis, ku­ris pats pa­siū­lė at­šauk­ti spren­di­mą dėl spe­cia­lių al­ko­ho­lio zo­nų ir bal­sa­vo prieš jį.

„Mes su frak­ci­jos... koa­li­ci­jos ko­le­go­mis šne­kė­jo­mės, kad pa­kei­si­me šiek tiek for­mu­luo­tę, ku­ri tiks tiek vie­nai, tiek ki­tai frak­ci­jai. Įsta­ty­mas pri­im­tas, bet jam pa­tai­sos ga­li bū­ti re­gis­truo­ja­mos kad ir ry­toj po jo įsi­ga­lio­ji­mo“, – pri­dū­rė jis.

R.Kar­baus­kis pri­pa­ži­no, kad svars­tant pa­tai­sas dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, bu­vo ne­pa­kan­ka­mai dis­ku­tuo­ta.

„Pri­trū­ko vis­gi lai­ko, nors jo bu­vo pa­kan­ka­mai daug, iš­dis­ku­tuo­ti, kad koa­li­ci­jo­je bū­tų pil­nas pa­lai­ky­mas, bet jis ti­krai bus, ir frak­ci­ja… koa­li­ci­ja re­gis­truo­tas pa­tai­sas ar­ti­miau­siu me­tu“, – tei­gė R.Kar­baus­kis.

„Aš ma­nau, kad tos zo­nos bus“, – pri­dū­rė jis.

Sei­mas, ket­vir­ta­die­nį pri­im­da­mas Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą, pa­kei­tė anks­tes­nį spren­di­mą ir pri­ta­rė pa­tai­soms dėl lais­ves­nės pre­ky­bos al­ko­ho­liu ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se.