Ramūnas Karbauskis: netvarkingai pateikti LRT dokumentai – pasijuokimas iš Seimo
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas (LVŽS) Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad par­la­men­ti­nis ty­ri­mas dėl Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) fi­nan­sų yra „bū­ti­nas ir ne­iš­ven­gia­mas“, nes at­sa­ky­mai į Sei­mo na­rių duo­tus klau­si­mus bu­vo pa­teik­ti chao­tiš­kai.

„Seimo narių sprendimas suformuoti komisiją ir tirti LRT finansinę veiklą būtinas ir neišvengiamas. (...) Seimo nariai gavo medžiagą iš LRT tarybos visiškai chaotiškai pateiktą, ten nėra jokių aprašų, nėra jokių sutarčių, dalies sąmatų, nėra sutarčių, net jei gautas prodiuserio sutikimas pateikti informaciją“, – antradienį spaudos konferencijoje Seime sakė R. Karbauskis.

„Ta betvarkė, kuria pateikti dokumentai, rodo galimą netvarką ir LRT dokumentų tvarkyme. Viskas taip sumaišyta ir taip pateikta, tarsi bandyta pasijuokti iš Seimo narių“, – teigė „valstiečių“ vadovas.

„Ant sutarčių daug kur nėra numerio, nėra datų, kaip ta apskaita vykdoma, jei prie pateiktų sąmatų nėra datų, keistas apskaitos vedimas. Arba sutartis pateikta be numerio – yra data, bet nėra numerio. Netvarkingas apskaitos vedimas šiuo atveju akivaizdus“, – argumentavo R. Karbauskis.

Jis taip pat vardino atvejus, kai sutartyje, pasirašytoje kaip neatlygintina, praleidžiamas vienas punktas, o po kurio laiko jis atsiranda kaip priedas – ir čia jau atsiranda atlyginimo suma.

Pateikta 2014 metų nuasmeninta sutartis, kai prodiuseris įsipareigoja neatlygintinai užtikrinti kassavaitinės TV programos transliavimą, pačioje sutartyje praleistas penktas skyrius, o kitų metų kovą sutartis pakeičiama, išbraukiant žodį „neatlygintinai“, papildant sutartį penktu skyrium „atsiskaitymo sąlygos ir tvarka“. R. Karbauskio pateiktoje medžiagoje sumos nebuvo nurodyta.

Seimo Kultūros komiteto vadovas taip pat pateikė klausimų jam keliantį atvejį dėl LRT pirkinio, kaip kilnojama televizijos stotis už 3,7 mln. eurų buvo perkama neskelbiamų derybų būdu. LRT įvardijo, kad toks būdas pasirinktas, nes prieš tai vykęs atviras konkursas neįvyko – visi pateikti pasiūlymai buvo atmesti.

R. Karbauskį stebino ir tai, kad televizijos darbuotojams dalis atlyginimo buvo mokama pagal autorinę sutartį, nurodomas atvejis, kai paskaičiuotas per metus darbo užmokestis siekė per 4 tūkst, eurų, o pagal autorinę sutartį – per 19 tūkst. eurų.

„Šiandien to skaidrumo tikrai nėra, ir jei kas pradeda šnekėti, kad tikslas Seimo valdyti LRT kokiu nors būdu, ten labai tiksliai parašyta, kodėl šito niekas negalėtų padaryti“, – R. Karbauskis gynėsi, kad tikslas nėra kištis į žiniasklaidos darbą.

Sutarčių kopijas spaudos konferencijoje pristatęs R. Karbauskis sakė tai darantis, kad „nekiltų daugiau diskusijų, kad čia daroma politika“.

Lietuvos žinios transliuoja tiesiogiai:

Seimas baigdamas rudens sesiją sudarė parlamentinę komisiją LRT veiklai tirti. Parlamentarai teigia, kad komisija padės išsiaiškinti, ar nacionalinis transliuotojas tinkamai leidžia biudžeto lėšas. Jie argumentuoja, kad LRT taryba, motyvuodama konfidencialumu, pateikė ne visą Seimo narių prašytą informaciją, o pateikti atsakymai reikalauja išsamios analizės.

Kritikai komisijos sudarymą vadina spaudimu žiniasklaidai ir kerštu žurnalistams už keliamus „valstiečiams“ nepatogius klausimus.

Komisijai pavesta nustatyti, „ar LRT iš prodiuserių ir (ar) iš prodiusavimo paslaugas teikiančių kompanijų perkamų paslaugų kainos atitinka rinkos sąlygas, jei LRT sudaromuose sandoriuose nurodytos kainos laikytinos nepagrįstomis – kokios sandorio kainos laikytinos pagrįstomis vertinant rinkos sąlygas“.

Komisija taip pat aiškinsis, ar LRT valdomo turto (pavyzdžiui, patalpų) nuomos ar kitokio naudojimo kainos atitinka rinkos sąlygas.