Ramūnas Karbauskis: „Mano vaikai grįš į Lietuvą“
Kaip ži­nia, „vals­tie­čių“ ly­de­rio Ra­mū­no Kar­baus­kio šei­ma gy­ve­na Is­pa­ni­jo­je. Per emig­ra­ci­jos prob­le­mai skir­tą spau­dos kon­fe­ren­ci­ją po­li­ti­kas tei­gė, kad jo vai­kai, kai baigs moks­lus, su­grįš.

„Vie­na di­džiau­sių šian­die­nos prob­le­mų yra jau­ni­mo emig­ra­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo R. Kar­baus­kis per Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos Sei­me spau­dos kon­fe­ren­ci­ją „Tu­ri­me su­si­telk­ti, kad Lie­tu­va ne­iš­si­vaikš­čio­tų“.

R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, apie 20 proc. pa­sau­lio žmo­nių mig­ra­ci­ja yra su­si­ju­si su moks­lu ir ki­tais da­ly­kais. „Ga­liu jus už­ti­krin­ti, kad ma­no vai­kai, pa­bai­gę moks­lus, ti­krai grįš“, – sa­kė „vals­tie­čių“ ly­de­ris ir LVŽS frak­ci­jos se­niū­nas.

Di­de­le prob­le­ma po­li­ti­kas va­di­no, kad žmo­nės ne­ži­no, kas pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti. „Tai tam­pa ne­ti­kė­ji­mu at­ei­ti­mi“, – sa­kė jis. Ypač tai ak­tua­lu dėl jau­ni­mo. Kai šis ne­ti­ki at­ei­ti­mi, ne­lie­ka mo­ty­vų lik­ti Lie­tu­vo­je da­ro­si vis ma­žiau. Kai tei­gė R. Kar­baus­kis, šne­kant apie de­mog­ra­fi­ją, emig­ra­ci­ją ir mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką, rei­kia su­pras­ti, kad ne­bė­ra ga­li­my­bių tęs­ti tar­pu­sa­vio gin­čų, ieš­ko­ti prie­mo­nių rei­kia ne­del­siant.

To­dėl, pa­sak R. Kar­baus­kio, yra siū­ly­mas, kad bū­tų su­kur­tas na­cio­na­li­nis su­ta­ri­mas, pa­si­ra­šy­tas dėl mig­ra­ci­jos ir de­mog­ra­fi­jos po­li­ti­kos. „Tai bū­tų su­si­ta­ri­mas ne po­li­ti­nių par­ti­jų, o toks, ku­rį pa­si­ra­šy­tų ir po­li­ti­nės par­ti­jos, ir vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos, ir vi­si tie, ku­riems šios prob­le­mos svar­bios“, – tvir­ti­no jis.

„Vals­tie­čių“ ly­de­rio nuo­mo­ne, do­ku­men­tas apie pla­tų na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą dėl emig­ra­ci­jos prob­le­mos ga­lė­tų bū­ti ge­gu­žės mė­ne­sį, bet, pa­sa­ko jo, ne ter­mi­nas svar­biau­sia, bet tu­ri­nys.

R. Kar­baus­kis ti­ki­si, kad moks­li­nin­kų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, po­li­ti­kų pa­gal­ba su­si­ta­ri­mui bus su­teik­tas pa­kan­ka­mai rim­tas tu­ri­nys.

„Na­cio­na­li­nis su­si­ta­ri­mas yra ban­dy­mas su­telk­ti vi­suo­me­nę, skir­tin­gas žmo­nių gru­pes, kad pa­stan­gos bū­tų bend­ros – nuo su­vo­ki­mo, ką tu­ri­me da­ry­ti, iki to, kad mes tai pa­da­ry­tu­me, ir ga­lė­tu­me ver­tin­ti re­zul­ta­tus“, – tei­gė R. Kar­baus­kis.

Vers­li­nin­kams trūks­ta sąmoningumo

Vie­na iš emig­ra­ci­jos prie­žas­čių yra ma­ži at­ly­gi­ni­mai Lie­tu­vo­je. Ar po­li­ti­kai ke­ti­na kal­bė­tis su vers­li­nin­kais, darb­da­viais apie ga­li­my­bę di­din­ti al­gas? Pa­sak R. Kar­baus­kio, tai yra su­si­ję su mū­sų ša­lies vers­li­nin­kų men­ta­li­te­tu, darb­da­vių min­ti­mis. „E­ko­no­mis­tų ver­ti­ni­mu, jei ne­kva­li­fi­kuo­ti žmo­nės Lie­tu­vo­je da­bar gau­tų 1000 eu­rų at­ly­gi­ni­mą, o kva­li­fi­kuo­ti dar­buo­to­jai – nuo 1500 iki 2000 eu­rų, eko­no­mi­nių pa­ska­tų emig­ruo­ti ne­be­bū­tų, – tei­gė R. Kar­baus­kis. – Šian­dien tie darb­da­viai, ku­rie sie­kia iš­sau­go­ti dar­buo­to­jus sa­vo įmo­nė­se, ke­lia at­ly­gi­ni­mus. Ir tas vers­las emig­ra­ci­jos ne­jau­čia.“

Ta­čiau, pa­sak po­li­ti­ko, vis dar daug vers­li­nin­kų yra su­in­te­re­suo­ti įdar­bin­ti kuo pi­ges­nę dar­bo jė­gą, kal­ba­ma net apie im­ig­ran­tus iš už­sie­nio ša­lių, taip už­pil­dant trūks­ta­mas dar­bo vie­tas. „Be vers­li­nin­kų są­mo­nin­gu­mo mes tu­rė­si­me dau­giau prob­le­mų, – įsi­ti­ki­nęs R. Kar­baus­kis. – O kon­kre­tūs vers­li­nin­kai ga­lė­tų pri­si­dė­ti prie šios prob­le­mos spren­di­mo.“

Už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos – ne pa­na­cė­ja?

„Ten­ka dirb­ti Už­sie­nio rei­ka­lų ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tuo­se ir ma­tau aiš­kų trū­ku­mą: Lie­tu­vo­je ne­pa­kan­ka­mai da­ro­me, kad pri­trauk­tu­me už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų , – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­jos na­rys Min­dau­gas Pui­do­kas. – Su Vy­riau­sy­be daug kal­ba­mės šia te­ma, kad tu­ri bū­ti pa­keis­ta da­bar­ti­nė ten­den­ci­ja. Vie­nas iš es­mi­nių tiks­lų yra tie­sio­gi­nių tiks­li­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas ku­rios su­kur­tų nau­jas ir ge­rai ap­mo­ka­mas dar­bo vie­tas Lie­tu­vo­je. Ma­nau, tai įma­no­ma ir kol kas tai yra ne­iš­nau­do­ta erd­vė. Šiuo me­tu pa­gal šį ro­dik­lį esa­me prieš­pas­ku­ti­nė­je vie­to­je Eu­ro­pos Są­jun­go­je. O ga­li­me nu­veik­ti ir pa­da­ry­ti la­bai daug. Vy­riau­sy­bė ir Sei­mas da­ro tin­ka­mus ir tei­sin­gus žings­nius, kad kli­ma­tas vers­lui Lie­tu­vo­je ge­rė­tų ir tie­sio­gi­nės in­ves­ti­ci­jos ga­lė­tų at­ei­ti į mū­sų ša­lį.“

O R. Kar­baus­kio tei­gi­mu, už­sie­nio in­ves­ti­ci­jos nė­ra pa­na­cė­ja, tik ko­kių 10 tūkst. žmo­nių ga­lės tuo nau­do­tis, to­dėl pir­miau­sia rei­kia kal­bė­ti apie Lie­tu­vos vers­lą, jo in­dė­lį į spren­di­mus dėl de­mog­ra­fi­jos ir mig­ra­ci­jos.

***

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skel­bė, kad per­nai iš Lie­tu­vos emig­ra­vo per 50 tūkst. žmo­nių, o per pir­mus du šių me­tų mė­ne­sius – be­veik 14 tūkst. gy­ven­to­jų.

2015 me­tais tuo­me­ti­nių val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va še­šios par­ti­jos pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl emig­ra­ci­jos ma­ži­ni­mo ir gy­ven­to­jų skai­čiaus pa­di­di­ni­mo dau­giau kaip pu­se mi­li­jo­no per de­šimt me­tų, pri­mi­nė BSN. Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ir Li­be­ra­lų są­jū­dis do­ku­men­to ne­pa­si­ra­šė sa­ky­da­mi, kad ja­me ne­kal­ba­ma apie kon­kre­čias prie­mo­nes, kaip emig­ra­ci­ja bus ma­ži­na­ma.