Ramūnas Karbauskis: LNOBT vadovas Gintautas Kėvišas vykdo poveikį politikams
Kreip­da­ma­sis į Sei­mą vals­ty­bės va­do­vų pa­si­ti­kė­ji­mą pra­ra­dęs Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to tea­tro (LNOBT) va­do­vas Gin­tau­tas Kė­vi­šas ieš­ko po­li­ti­nio už­ta­ri­mo.

„Tai yra vi­siš­kai aki­vaiz­du, kad vyk­do­mas po­vei­kis po­li­ti­kų at­žvil­giu ir Sei­me, ir taip to­liau, kad ban­do­ma ras­ti są­jun­gi­nin­kų“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis ko­men­ta­vo G.Kė­vi­šo Sei­mo pir­mi­nin­kui, ke­liems ko­mi­te­tams ir di­džio­sioms frak­ci­joms ad­re­suo­tą laiš­ką, ku­ria­me Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos spren­di­mas su­stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jas į tea­trą va­di­na­mas nu­si­kals­ta­ma vei­ka.

R.Kar­baus­kio tei­gi­mu, LNOBT va­do­vas pats tu­ri pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už vis­ką, kas vyks­ta jo va­do­vau­ja­mo­je įstai­go­je.

„Jo re­pu­ta­ci­ja ir jo veiks­mai ken­kia ši­tai įstai­gai ir ypa­tin­gai griau­na ki­tų įstai­gų va­do­vų re­pu­ta­ci­ją, nes pra­de­da at­ro­dy­ti, kad mo­ra­lė Lie­tu­vos kul­tū­ros įstai­gų va­do­vams ga­li ne­reikš­ti nie­ko“, – tvir­ti­no po­li­ti­kas.

Jam an­tri­no opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis: „At­sa­ko­my­bė už vi­sa tai pir­miau­sia ten­ka pa­čiam Kė­vi­šui. Jis yra at­sa­kin­gas už skaid­rią sa­vo ins­ti­tu­ci­jos veik­lą ir jis tos veik­los ne­už­ti­kri­na“.

„Man tai vi­sa ši­ta veik­la yra pa­na­šiau­sia į Drus­ki­nin­kų me­ro veik­lą. Jis ana­lo­giš­kus to­kius pri­nci­pus nau­do­ja, kaip nuo­la­ti­nį iš­si­su­ki­nė­ji­mą, aiš­kų jau­ti­mą, kad esi virš tei­sės, virš tei­sin­gu­mo. Toks ca­ro sind­ro­mas“, – pri­dū­rė jis.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos Sei­me va­do­vo Eu­ge­ni­jaus Gent­vi­lo ma­ny­mu, LNOBT di­rek­to­riaus įvar­di­ja­mas prob­le­mas tu­rė­tų spręs­ti ne Sei­mo na­riai.

„Jei yra spė­lio­nių ar įta­ri­mų dėl ši­tų veiks­mų, tai yra fi­nan­sa­vi­mo su­stab­dy­mo, jie ga­li kreip­tis į tei­sė­sau­gą, pra­šy­da­mi nu­sta­ty­ti, ko­kia yra nu­si­kal­ti­mo su­dė­tis, ir, jei rei­kia, pra­šy­ti pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Vi­sa ki­ta yra emo­ci­jos“, – sa­kė li­be­ra­las ir pri­dū­rė, kad pri­ta­ria Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos spren­di­mui stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jas tea­trui.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas, so­cial­de­mo­kra­tų na­rys Kul­tū­ros ko­mi­te­te Ge­di­mi­nas Kir­ki­las tei­gia, kad G.Kė­vi­šas nė­ra ta­pa­tus vi­sam LNOBT. Jis sa­ko laiš­ko dar ne­ma­tęs ir dėl to, ar rem­ti G.Kė­vi­šą, bus ta­ria­ma­si frak­ci­jo­je.

Po­li­ti­kas taip pat įvar­di­jo, jog mi­nis­trės spren­di­mas ga­li bū­ti „spau­di­mo prie­mo­nė“ G.Kė­vi­šui at­sis­ta­ty­din­ti.

„Čia yra emo­ci­jos, bet stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jų, aš ma­nau, kad ne­rei­kia, ne ant vie­no žmo­gaus tea­tras lai­ko­si. Čia yra tea­trui da­ro­ma, o ne Kė­vi­šui“, – sa­kė G.Kir­ki­las.

Laiš­ke Sei­mo na­riams LNOBT di­rek­to­rius pra­šo at­siž­velg­ti į si­tua­ci­jos rim­tu­mą ir fak­tą, kad dėl pri­im­to spren­di­mo stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tų lė­šas nu­ken­čia ne tik tea­tras, bet ir vals­ty­bė.

Anot jo, „toks ne­tei­sė­tos ža­los pa­da­ry­mas vals­ty­bės tur­tui ga­li bū­ti ver­ti­na­mas, kaip nu­si­kals­ta­ma vei­ka ir kal­ti as­me­nys tu­rės pri­siim­ti pil­ną at­sa­ko­my­bę“.

Kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son prieš dvi sa­vai­tes pra­ne­šė stab­dan­ti fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mą LNOBT in­ves­ti­ci­niam pro­jek­tui – sce­nos re­kons­truk­ci­jai, rem­da­ma­si gau­ta in­for­ma­ci­ja iš Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, ku­ri per­nai at­nau­ji­no iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl LNOBT in­ves­ti­ci­jų. Mi­nis­trė sa­ko rė­mu­sis pri­nci­pu, kad vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos ne­ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ga­li­mai ne­skaid­riai vyk­do­miems pro­jek­tams, be to, va­do­vui jau yra tai­ky­ta draus­mi­nė nuo­bau­da, jis ne­si­lai­ko ke­lia­mų aukš­čiau­sių eti­kos rei­ka­la­vi­mų.

Pats G.Kė­vi­šas raš­te po­li­ti­kams nu­ro­do, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas 2013-ai­siais, įta­ri­mai jam bu­vo pa­nai­kin­ti ir kar­to­ja po­zi­ci­ją, jog 2015-ai­siais ty­ri­mas at­nau­jin­tas „tik dėl to, kad bū­tų iš­vers­ti į lie­tu­vių kal­bą do­ku­men­tai“ ir kad bū­tų iš­tir­ta Vo­kie­ti­jos įmo­nės gau­ta in­for­ma­ci­ja. Jis pa­brė­žia, kad įta­ri­mai šiuo me­tu nė­ra par­eikš­ti. Jie bu­vo par­eikš­ti anks­tes­nia­me ty­ri­me.

Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra šiuo me­tu dar ti­ria sce­nos re­kons­truk­ci­jos vyk­dy­mo fak­ti­nes ap­lin­ky­bes.