Ramūnas Karbauskis: kostiumai vaikams bus ne tradiciniai tautiniai, bet stilizuoti
Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad vai­kams nu­ma­to­ma do­va­no­ti ne tra­di­ci­nius tau­ti­nius kos­tiu­mus, o sti­li­zuo­tus dra­bu­žius.

Per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją an­tra­die­nį R. Kar­baus­kis tei­gė, kad pla­nuo­ja­mi iki­mo­kyk­li­nu­kams do­va­no­ti dra­bu­žiai tu­rė­tų bū­ti la­bai pa­to­gūs, vai­kų mie­lai dė­vi­mi ir tu­rė­tų pri­si­dė­ti prie to, kad vai­kai vė­liau no­rė­tų dė­vė­ti tau­ti­nį kos­tiu­mą.

„Tai ne­bus tau­ti­nis kos­tiu­mas, kaip mes su­vo­kia­me“, – ža­dė­jo R. Kar­baus­kis.

Jis pa­kar­to­jo, kad vai­kams pri­tai­ky­tų tau­ti­nių dra­bu­žių do­va­no­ji­mas yra pri­va­ti ini­cia­ty­va, ji vals­ty­bei nie­ko ne­kai­nuos. Do­va­nos vai­kus tu­rė­tų pa­siek­ti 2018-ai­siais.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis, iš­kė­lęs idė­ją ki­tą­met Lie­tu­vai mi­nint vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­tį vi­siems Lie­tu­vos vai­kams iki sep­ty­ne­rių me­tų pa­do­va­no­ti po tau­ti­nį kos­tiu­mą, anks­čiau mi­nė­jo su­ta­ręs su ma­dos kū­rė­ju Juo­zu Stat­ke­vi­čiu­mi, kad šis par­engs es­ki­zus tau­ti­niams dra­bu­žiams.

„Jei­gu lei­si­te, aš pa­pra­šy­siu da­bar ši­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je tų klau­si­mų ne­už­da­vi­nė­ti, ga­lė­si­te at­ski­rai už­duo­ti, nes mes da­bar šne­ka­me apie tau­ti­nį kos­tiu­mą, o ten ei­na kal­ba apie sti­li­zuo­tus rū­bus“, – pa­klaus­tas, kaip vys­to­si bend­ra­dar­bia­vi­mas su mi­nė­tu di­zai­ne­riu, sa­kė R. Kar­baus­kis.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius Sau­lius Liau­sa sa­vo ruo­žtu per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė, kad tau­ti­nį kos­tiu­mą svar­bu pri­tai­ky­ti mo­der­niam žmo­gui, jis, pa­vyz­džiui, ga­lė­tų at­sis­pin­dė­ti gim­na­zis­tų uni­for­mo­se.

„Šian­dien tu­ri­me kal­bė­ti apie tai, kaip šian­die­nos kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me pri­tai­ky­ti, kaip įjung­ti ga­biau­sius kū­rė­jus, ga­biau­sius di­zai­ne­rius, kad jie pa­trauk­liai tą kos­tiu­mą pa­teik­tų ir kad, pa­vyz­džiui, gim­na­zis­tų uni­for­mo­se ar ko­kio­je nors kas­die­ni­nė­je ap­ran­go­je at­si­ras­tų de­ta­lės ar su­sie­ti da­ly­kai su tau­ti­niu kos­tiu­mu. Tam yra la­bai gra­ži pro­ga, nes šie­met yra Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai“, – kal­bė­jo jis.

Kar­tu S. Liau­sa pa­brė­žė, kad šie­met mi­nint Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tus ne­rei­kė­tų ap­si­ri­bo­ti pri­va­čio­mis ini­cia­ty­vo­mis.

„Tie frag­men­ti­niai klau­si­mai ir kaž­ko­kios prob­le­mos yra vi­sa ne apie tai, kas yra Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tai, koks sim­bo­lis yra tau­ti­nis kos­tiu­mas. Ir ti­krai ši­to­je vie­to­je la­bai kvies­čiau ne tik iš pri­va­čių lė­šų, bet ir iš vals­ty­bės lė­šų la­bai stip­riai pa­si­žiū­rė­ti (...). Su­vo­ki­me, kad tau­ti­nis kos­tiu­mas yra dau­giau ne­gu vie­na ini­cia­ty­va ar ki­ta ini­cia­ty­va“, – dės­tė S. Liau­sa.

Apie tau­ti­nio kos­tiu­mo reikš­mę vi­suo­me­nei, jo ga­my­bą, įsi­gi­ji­mą, su­si­ju­sių ama­tų iš­sau­go­ji­mą an­tra­die­nį Sei­me dis­ku­tuos po­li­ti­kai, et­no­lo­gai, dra­bu­žių di­zai­ne­riai. Ren­gi­nys skir­tas Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams pa­mi­nė­ti. Apie tau­ti­nio kos­tiu­mo vie­tą ir reikš­mę na­cio­na­li­nė­je kul­tū­ro­je kal­bės Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jos pro­rek­to­rė Eg­lė Gan­da Bog­da­nie­nė, Nor­ve­gi­jos tau­ti­nio kos­tiu­mo po­li­ti­ką pri­sta­tys Nor­ve­gi­jos tau­ti­nio kos­tiu­mo ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Ca­mil­la Ros­sing, Es­ti­jos liau­dies me­no ir ama­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kė Lii­na Ves­ki­ma­gi-Ilis­te kal­bės apie Es­ti­jos tau­ti­nį kos­tiu­mą ir jo įta­ką šiuo­lai­ki­nių dra­bu­žių di­zai­nui bei su­ve­ny­rams. Sa­vo įžval­go­mis apie tau­ti­nius dra­bu­žius ir šiuo­lai­ki­nę ma­dą da­ly­sis dra­bu­žių di­zai­ne­ris J.Stat­ke­vi­čius.