Ramūnas Karbauskis ir Saulius Skvernelis – kas lyderis
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gą (LVŽS) su­pur­tęs skan­da­las, vi­ręs ap­link šios par­ti­jos va­do­vą Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir jo pa­va­duo­to­ją Gre­tą Kil­di­šie­nę, dar la­biau su­stip­ri­no prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio, ne­ven­gu­sio iš­sa­ky­ti kri­tiš­kos nuo­mo­nės dėl su­si­da­riu­sios pa­dė­ties, po­zi­ci­jas. „Ne S. Skver­ne­lis yra R. Kar­baus­kio še­šė­ly­je, bet pats R. Kar­baus­kis ir vi­sa LVŽS tam­pa S. Skver­ne­lio še­šė­liu“, – šią si­tua­ci­ją api­bū­di­no po­li­to­lo­gas Lau­ras Bie­li­nis.

Po skan­da­lin­go G. Kil­di­šie­nės pa­si­trau­ki­mo iš Sei­mo bei jį pa­ly­dė­ju­sio vie­šo LVŽS va­do­vo R. Kar­baus­kio par­eiš­ki­mo, esą pa­sta­rų­jų sa­vai­čių įvy­kiai bu­vo „pir­mas rim­tes­nis ban­dy­mas griau­ti val­džią, ku­rią iš­rin­ko žmo­nės“, prem­je­ro S. Skver­ne­lio iš­sa­ky­ta po­zi­ci­ja, kad „vals­tie­čiams“ ne­rei­kė­tų leis­tis į kraš­tu­ti­nius ver­ti­ni­mus, su­kė­lė dis­ku­si­jų apie jo ga­li­my­bes pe­rim­ti ly­de­rys­tę par­ti­jo­je.

„S. Skver­ne­lis ga­li no­rė­ti tap­ti par­ti­jos ly­de­riu, bet ne­ma­nau, kad tai vyks­ta jau da­bar. Jei­gu aps­kri­tai S. Skver­ne­lis tu­rė­jo to­kių su­ma­ny­mų, ma­nau, kad jie bu­vo il­ga­lai­kiai, o ne orien­tuo­ti į ar­ti­miau­sias ke­lias sa­vai­tes ar ke­lis val­dy­mo mė­ne­sius. To­dėl vi­si da­bar­ti­niai įvy­kiai gal ir pa­de­da tiems il­ga­lai­kiams tiks­lams, bet ne­ma­nau, kad jau da­bar vyks­ta R. Kar­baus­kio ver­ti­mas“, – sa­kė por­ta­lo Lrt.lt vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Vla­di­mi­ras Lau­čius.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių tei­gi­mu, nors šiuo me­tu R. Kar­baus­kis ir tu­ri ne­ma­žos da­lies par­la­men­ti­nės LVŽS frak­ci­jos pa­lai­ky­mą, į san­tū­riau be­siel­gian­tį S. Skver­ne­lį grę­žia­si vis dau­giau „vals­tie­čių“.

„Pas­ta­rie­ji R. Kar­baus­kio ar­ba jo ap­lin­kos spren­di­mai, ban­dant bet ko­kia kai­na iš­sau­go­ti G. Kil­di­šie­nę Sei­me, vos ne­si­bai­gė LVŽS frak­ci­jos ski­li­mu. S. Skver­ne­lis šiuo me­tu ne­pa­si­duo­da emo­ci­joms, ko­men­tuo­ja si­tua­ci­ją taip, tar­si bū­tų ne­utra­lus žmo­gus. Ma­tyt, jis su­pran­ta, kad anks­čiau ar vė­liau R. Kar­baus­kis pats „su­si­maus“. S. Skver­ne­liui net ne­rei­kės nie­ko da­ry­ti“, – sa­kė ne­no­rė­jęs bū­ti įvar­dy­tas Sei­mo LVŽS frak­ci­jos na­rys.

Grė­sė skilimu

Va­kar LVŽS par­la­men­ti­nė frak­ci­ja pir­mą kar­tą po G. Kil­di­šie­nės spren­di­mo trauk­tis iš Sei­mo su­si­rin­ko ap­tar­ti su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos. Po dvi va­lan­das tru­ku­sio po­sė­džio R. Kar­baus­kis žur­na­lis­tams par­eiš­kė, esą frak­ci­ja vie­nin­ga kaip nie­ka­da. „To­kios vie­nin­gos frak­ci­jos dar ne­sa­me tu­rė­ję. Pa­lai­ky­mas Vy­riau­sy­bei yra ab­so­liu­tus, pa­lai­ky­mas Vy­riau­sy­bės yra ab­so­liu­tus. Ti­krai la­bai stip­riai dirb­si­me iki pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios tam, kad pa­ža­dai, ku­rie bu­vo duo­ti rin­kė­jams, bū­tų įvyk­dy­ti. Ryž­to yra la­bai daug. Ačiū už dė­me­sį“, – kal­bė­jo jis.

„Lie­tu­vos ži­nių“ šal­ti­nių LVŽS frak­ci­jo­je tei­gi­mu, ab­so­liu­čios vie­ny­bės de­mons­tra­vi­mo per po­sė­dį ne­bu­vo ma­ty­ti. „R. Kar­baus­kis vi­sų at­sip­ra­šė dėl klai­dų, ku­rias pa­da­rė, bet bend­ras fo­nas iš­li­ko toks pat, koks ma­to­mas ir vie­šo­jo­je erd­vė­je. Trum­pai po­sė­dy­je bu­vęs S. Skver­ne­lis kal­bė­jo, kad frak­ci­jai rei­kia ne­bi­jo­ti bend­rau­ti su ži­niask­lai­da, aiš­kin­ti sa­vo po­zi­ci­jos, tuo me­tu R. Kar­baus­kis to­liau lai­kė­si nuo­mo­nės, kad puo­li­mas, ku­rio esą su­lau­kė „vals­tie­čiai“, tę­sis. Dis­ku­si­ja dėl to vy­ko, ir ne­pa­sa­ky­čiau, kad la­bai ra­mi“, – pa­sa­ko­jo dien­raš­čio pa­šne­ko­vas.

Anot jo, da­lies LVŽS frak­ci­jos na­rių ap­sisp­ren­di­mą ne­ty­lė­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę ga­lė­jo lem­ti kiek anks­čiau, G. Kil­di­šie­nei pa­skel­bus apie trau­ki­mą­si iš Sei­mo, nu­skam­bė­jęs gru­pės „vals­tie­čių“ su­ma­ny­mas. Jie ėmė­si ini­ci­juo­ti par­ašų rin­ki­mą, kad ši jau­na po­li­ti­kė pa­keis­tų nuo­mo­nę ir ne­si­trauk­tų. Su­ma­ny­mas esą bu­vo grin­džia­mas ar­gu­men­tu, kad jei­gu frak­ci­ja ne­ap­gins G. Kil­di­šie­nės, „puo­lan­čios jė­gos“ iš­gau­dys vi­sus po vie­ną.

„Tam pa­vy­ko už­kirs­ti ke­lią, ki­taip si­tua­ci­ja ga­lė­jo grės­ti frak­ci­jos ski­li­mu“, – ne­slė­pė „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

Kai ku­rie kal­bin­ti LVŽS at­sto­vai įta­rė, kad ini­cia­ty­va sve­ti­mo­mis ran­ko­mis ap­gin­ti G. Kil­di­šie­nę ga­lė­jo at­sklis­ti iš pa­ties R. Kar­baus­kio ar­ba jo ar­ti­miau­sios ap­lin­kos. „Jie pa­ban­dė pa­ty­ri­nė­ti si­tua­ci­ją, gal­būt ma­nė, kad pa­tys lik­da­mi nuo­ša­ly­je ga­lės įgy­ven­din­ti to­kį su­ma­ny­mą, bet ga­vo ga­na griež­tą at­kir­tį“, – ti­ki­no „vals­tie­čių“ at­sto­vas.

Konf­lik­tams ga­li­my­bių buvo

Vy­ku­sio skan­da­lo fo­ne S. Skver­ne­lis, „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tų „vals­tie­čių“ tei­gi­mu, su­ge­bė­jo iš­lik­ti san­tū­rus ir ko­men­tuo­ti si­tua­ci­ją taip, tar­si ne­bū­tų su­si­jęs su LVŽS frak­ci­ja, ku­rios na­rys yra. „At­vi­rų jo su­si­kir­ti­mų su R. Kar­baus­kiu, nuo­mo­nių iš­sis­ky­ri­mo Sei­me ne­te­ko ma­ty­ti“, – aiš­ki­no jie.

LVŽS at­sto­vai ne­slė­pė, kad si­tua­ci­jų, kai S. Skver­ne­lis, bend­rau­da­mas su R. Kar­baus­kiu, tu­rė­jo pro­gų par­ody­ti emo­ci­jas ar net įsi­vel­ti į at­vi­rą konf­lik­tą jau bu­vo per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. Esą R. Kar­baus­kis jau ta­da ne­veng­da­vo aš­triai ir ka­te­go­riš­kai gin­čy­ti ne­re­tai ra­cio­na­lius S. Skver­ne­lio siū­ly­mus, da­ry­da­vo tai gir­dint ki­tiems LVŽS at­sto­vams, ta­čiau bū­si­ma­sis prem­je­ras nu­ty­lė­da­vo. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad S. Skver­ne­lis yra ra­cio­na­liai nu­ma­tęs daug ėji­mų į prie­kį ir ži­no, iki ku­rio mo­men­to tu­ri ken­tė­ti ar­ba leis­tis į komp­ro­mi­sus. Jis iš­nau­dos pa­lan­kią pro­gą, juo­lab kad R. Kar­baus­kis yra karš­ta­ko­šis“, – dės­tė „vals­tie­čiai“.

Vis dėl­to, jų tei­gi­mu, pa­čios LVŽS vi­du­je dar ne­bu­vo to­kio su­krė­ti­mo, ku­ris ga­lė­tų vi­sus iš­ju­din­ti ir pri­vers­ti rink­tis vie­ną ar ki­tą ly­de­rį, tad kol kas S. Skver­ne­liui esą ne­pa­lan­ku vel­tis į at­vi­rus konf­lik­tus su R. Kar­baus­kiu. „Bal­są par­ody­ti ga­li­ma, kai tu no­ri pe­rim­ti val­džią ar įta­ką. Jei­gu S. Skver­ne­lis da­bar kels bal­są, at­ro­dys, kad jis gvie­šia­si nu­stum­ti R. Kar­baus­kį – to­kiu at­ve­ju ga­li su­lauk­ti da­lies LVŽS frak­ci­jos na­rių pa­sip­rie­ši­ni­mo. O jei­gu jis to­liau lai­ky­sis so­li­džiai, ypač jei R. Kar­baus­kis įsi­vels į nau­jus konf­lik­tus, jam val­džia įkris į ran­kas pa­ti“, – ti­ki­no pa­šne­ko­vai.

Ku­ria įvaizdį

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­riaus L. Bie­li­nio ma­ny­mu, šiuo me­tu S. Skver­ne­lis žai­džia su­bti­lų žai­di­mą, po­zi­cio­nuo­da­mas sa­ve kaip ob­jek­ty­vų ir kri­tiš­ką po­li­ti­ką tiek opo­zi­ci­jos, tiek jį de­le­ga­vu­sios par­ti­jos at­žvil­giu. „Taip S. Skver­ne­lis už­si­ti­kri­na, kad jį – tei­sin­gą ir kri­tiš­ką tiek sa­viems, tiek sve­ti­miems – ypač pa­lai­kys vie­šo­ji nuo­mo­nė. Be to, ne­pa­mirš­ki­me, kaip jis at­ėjo į po­li­ti­ką. Į LVŽS jis at­ėjo ne kaip šios par­ti­jos na­rys, bet kaip tas, ku­ris at­ne­šė jiems rei­tin­gus, su­tei­kė pa­grei­tį. S. Skver­ne­lis ži­no as­me­ni­nį in­dė­lį bei su­pran­ta tu­rin­tis po­li­ti­nį svo­rį. Dėl šios prie­žas­ties san­ty­kį su par­ti­ja jam rei­kia kons­truo­ti taip, kad pats ne­bū­tų sie­ja­mas su „vals­tie­čių“ prob­le­mo­mis“, – pa­žy­mė­jo po­li­to­lo­gas.

R. Kar­baus­kiui, kaip sa­kė L. Bie­li­nis, šiuo me­tu nau­din­giau­sia bū­tų „tie­siog ken­tė­ti ir per daug ne­si­gin­čy­ti“. „Prem­je­rui da­bar nie­ko ne­reikš­tų dar griež­čiau pa­sa­ky­ti žo­dį par­ti­jos at­žvil­giu, įver­tin­ti jos at­sto­vų pro­fe­sio­na­lu­mo sty­gių vei­kiant Sei­me, ir ne­ži­nau, kuo tai pa­si­baig­tų. Jei­gu jau kal­bė­si­me, kas nuo ko pri­klau­so, tai šian­dien S. Skver­ne­lis yra daug nau­din­ges­nė­je ir pa­to­ges­nė­je po­zi­ci­jo­je ne­gu R. Kar­baus­kis“, – tei­gė jis.

Por­ta­lo Lrt.lt va­do­vo V. Lau­čiaus ma­ny­mu, šiuo me­tu pre­ten­duo­ti į R. Kar­baus­kio vie­tą S. Skver­ne­liui bū­tų ne­pa­ran­ku. „Da­bar toks veiks­mas par­ody­tų LVŽS kaip silp­ną, ne­pa­si­ren­gu­sią val­dy­ti, klimps­tan­čią skan­da­luo­se, ku­riuo­se žlun­ga jų pa­grin­di­niai ly­de­riai, ir sky­lan­čią par­ti­ją. Tai su­duo­tų smū­gį, gal­būt ne­tie­sio­giai ir ne to­kį di­de­lį, bet ir pa­čiam S. Skver­ne­liui bei jo ša­li­nin­kams. Ma­nau, ku­rį lai­ką jiems rei­kė­tų steng­tis iš­lai­ky­ti sta­bi­lu­mą bei rim­tį ir tik vė­liau, gal­būt ar­tė­jant ka­den­ci­jos vi­du­riui, ga­lė­tų bū­ti rim­tes­nių per­mai­nų, jei­gu S. Skver­ne­lis iš ti­krų­jų no­rė­tų pa­keis­ti R. Kar­baus­kį“, – sa­kė apž­val­gi­nin­kas.

Vis dėl­to, jo tei­gi­mu, kol kas ne­aiš­ku, ar S. Skver­ne­lis iš tie­sų no­rė­tų pre­ten­duo­ti į LVŽS ly­de­rius. „Jo pla­nai ga­li bū­ti vi­sai ki­ti – gal­būt jis ke­ti­na da­ly­vau­ti pre­zi­den­to rin­ki­muo­se, o gal aps­kri­tai pla­nuo­ja iš­va­žiuo­ti į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, nes 2019 me­tais bus rin­ki­mai. Gal­būt jam net vi­sai nau­din­ga, kad R. Kar­baus­kis to­liau bū­tų par­ti­jos va­do­vas, val­dy­tų Sei­mo frak­ci­jos rei­ka­lus, bet bū­tų kiek nu­sil­pęs, šiek tiek blo­giau at­ro­dy­tų ir taip par­yš­kin­tų kon­tras­tą tarp pui­kaus S. Skver­ne­lio ir to­li gra­žu ne to­kio pui­kaus ir jau po­li­tiš­kai su­žeis­to R. Kar­baus­kio“, – svars­tė V. Lau­čius.