Ramūnas Karbauskis: Gintautas Paluckas turi savo tikslų
Ra­mū­nasb Kar­baus­kis tu­ri sa­vo ver­si­ją, ko­dėl so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas no­ri iš­ves­ti par­ti­ją iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su Lie­tu­vos vals­tie­čių ža­lių­jų są­jun­ga. Pa­sak „vals­tie­čių“ ly­de­rio, soc­de­mams tai bū­tų par­an­ku ar­tė­jant rin­ki­mams.

„Aš su­pran­tu, kad so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos nau­ja­sis pir­mi­nin­kas iš ti­krų­jų tu­ri tiks­lą, kad par­ti­ja iš­ei­tų iš koa­li­ci­jos. Tas tiks­las pir­miau­siai sie­ti­nas su sa­vi­val­dy­bių ir ki­tais rin­ki­mais, ti­krai ne su dar­bu Sei­me“, – tre­čia­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė R.Kar­baus­kis.

Taip jis kal­bė­jo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos sky­riams to­liau pa­si­sa­kant dėl pa­si­trau­ki­mo iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos. 2019 me­tais vyks pre­zi­den­to, Eu­ro­pos Par­la­men­to ir sa­vi­val­dos rin­ki­mai, dar po me­tų bus ren­ka­mas nau­jas Sei­mas.

Šiuo me­tu iš koa­li­ci­jos su „vals­tie­čiais“ trauk­tis siū­lo 20 iš 24 apk­laus­tų Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) sky­rių. Jo­na­vos ir Aly­taus ra­jo­no sky­riai yra už to­les­nį dar­bą su „vals­tie­čiais“, dar du – Ak­me­nės ir Šir­vin­tų – siū­lo per­si­de­rė­ti dėl koa­li­ci­nės su­tar­ties. Iš vi­so LSDP vie­ni­ja 60 sky­rių.

R.Kar­baus­kis kri­ti­ka­vo tai, kad dėl so­cial­de­mo­kra­tų at­ei­ties koa­li­ci­jo­je spren­džia par­ti­jos sky­riai.

„Kaip ga­li sky­riai spręs­ti tą klau­si­mą? Jie yra pui­kūs žmo­nės ra­jo­nuo­se ir ti­krai dir­ba (sa­vi­val­dy­bių) ta­ry­bo­se ir vi­sa ki­ta, bet spręs­ti tai, kaip bend­ra­dar­biau­ja dvi frak­ci­jos Sei­me, ga­li iš ti­krų­jų žmo­nės, ku­rie iš ti­krų­jų ži­no, kaip tai vyks­ta, ku­rie gir­di Sei­mo na­rių ar­gu­men­tus“, – kal­bė­jo „vals­tie­čių“ ly­de­ris.

Jis ap­gai­les­ta­vo, jog „par­ti­nės vi­di­nės ko­vos šian­dien tam­pa prob­le­ma Sei­mui, tam­pa prob­le­ma vi­sai val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai“.

„Lie­tu­va nė­ra to­je si­tua­ci­jo­je, ka­da bū­tų ga­li­ma sa­vo as­me­ni­nius ar par­ti­nius in­te­re­sus iš­kel­ti virš vals­ty­bės in­te­re­sų, virš Lie­tu­vos žmo­nių in­te­re­sų“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Po­li­ti­kas tvir­ti­no, kad jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai pa­si­trauk­tų iš val­dan­čio­sios dau­gu­mos, Vy­riau­sy­bė dirb­tų to­liau.

Ma­žes­nie­ji koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai klau­si­mą dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je su „ vals­tie­čiais“ iš­kė­lė, kai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris G.Pa­luc­kas par­ti­jos spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos ža­da po rug­sė­jo 20-osios.

So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­la­men­te se­niū­nas And­rius Pa­lio­nis, apk­lau­sęs par­ti­jos na­rius Sei­me tei­gia, kad iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos su LVŽS ne­no­ri trauk­tis 13 iš 19 Sei­mo frak­ci­jos na­rių.

„Vals­tie­čių“ frak­ci­ja Sei­me tu­ri 56 at­sto­vus, so­cial­de­mo­kra­tų gre­to­se dir­ba 19 par­la­men­ta­rų. So­cial­de­mo­kra­tai yra de­le­ga­vę ūkio, už­sie­nio rei­ka­lų ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trus. Ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­sta­ruo­ju me­tu yra par­eiš­kę, kad so­cial­de­mo­kra­tai ne­tu­rė­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos.