Ramūnas Karbauskis: gerti lauko kavinėse nedrausime, mokslo metų ilginti nereikia
Nie­kas ne­draus ger­ti al­ko­ho­lio lau­ko ka­vi­nė­se, ku­rios dir­ba mies­tų cen­truo­se, tei­gia Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Jo tei­gi­mu, drau­di­mai nu­tai­ky­ti į ter­mi­nuo­tas ka­vi­nes pa­plū­di­miuo­se. Kal­bė­da­mas su LRT.lt po­li­ti­kas ti­ki­no, kad vi­sa LVŽS frak­ci­ja ne­pri­ta­ria švie­ti­mo mi­nis­trės Jur­gi­tos Pe­traus­kie­nės siū­ly­mui il­gin­ti moks­lo me­tus.

Ket­vir­ta­die­nį Sei­me bus svars­to­mos prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mos al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos. Jos nu­ma­to il­gin­ti am­žių, nuo ku­rio ga­li­ma var­to­ti al­ko­ho­lį, bei sie­kia ri­bo­ti jo prie­ina­mu­mą.

Par­la­men­ta­rai svars­tys, ar pri­tar­ti pa­tai­soms, ku­rio­se nu­ma­to­ma, kad al­ko­ho­lį pirk­ti ir var­to­ti ga­lė­tų tik 20 m. su­lau­kę as­me­nys. Be to, Sei­mas spręs dėl siū­ly­mo draus­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais pre­kiau­ti ne­sta­cio­na­rio­se pre­ky­bos ir mai­ti­ni­mo vie­to­se.

Siū­lo­ma ne­mo­ka­muo­se ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se įreng­ti tam ti­kras zo­nas, ku­rio­se bū­tų pre­kiau­ja­ma al­ko­ho­liu, ta­čiau tik silp­nes­niu nei 7,5 laips­nio, o į zo­ną ne­ga­lė­tų pa­tek­ti jau­nes­ni nei 20 m. as­me­nys. Pa­tai­so­se nu­ma­to­ma, kad par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lį bū­tų ga­li­ma įsi­gy­ti nuo 10 iki 20 val. (sek­ma­die­niais – iki 15 val.). Pa­tai­so­mis taip pat bū­tų drau­džia­ma bet ko­kia al­ko­ho­lio rek­la­ma.

Dau­giau­sia klau­si­mų ga­li kel­ti lau­ko ka­vi­nės ir amžius

Kal­bė­da­mas su LRT.lt „vals­tie­čių“ ly­de­ris R. Kar­baus­kis ti­ki­no, jog nie­kas į ka­vi­nes, įreng­tas lau­ke ša­lia vei­kian­čių res­to­ra­nų, nie­ka­da ne­si­kė­si­no. Pa­grin­di­nė prob­le­ma, pa­sak po­li­ti­ko, yra pa­plū­di­miai.

„Tre­čia­die­nį So­cial­de­mo­kra­tų frak­ci­jo­je tu­rė­jo­me dis­ku­si­ją. Sa­kiau, kad, ar mes ket­vir­ta­die­nį pri­im­si­me [pa­tai­sas], ar pri­trūk­tų bal­sų, pa­ža­dė­jau, kad pri­ėmi­mo sta­di­jo­je pats re­gis­truo­siu pa­tai­są, jog bū­tų pla­čiau iš­aiš­kin­ta. Ma­tau, kad tie, ku­rie opo­nuo­ja, skai­to taip, kaip no­ri skai­ty­ti. Tie, ku­rie gi­li­na­si, su­pran­ta, ką mes tu­ri­me gal­vo­je“, – aiš­ki­no R. Kar­baus­kis.

Tą pa­tį LVŽS frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas tei­gia pa­da­ręs ir su punk­tu, ku­ris bu­vo su­si­jęs su vie­šais ne­mo­ka­mais ren­gi­niais.

„Ten juk bu­vo įra­šy­ta, kad ri­bo­tos prie­igos. Tai reiš­kia, kad ga­li­ma pre­kiau­ti, ap­ri­bo­jant prie­igą. Kas nu­ti­ko? Vi­si rė­kė, kad užd­rau­si­me [al­ko­ho­lį]. Aš iš­plė­to­jau pa­tai­są, kas yra ri­bo­tos prie­igos. Tai yra tos vie­tos, ku­rio­se bus už­ti­krin­ta, kad tie žmo­nės, ku­rie ne­ga­li var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, ne­bus įlei­džia­mi. Kaž­kas tai pa­va­di­no gar­dais, bet, jei no­ri­me ra­miai vai­kus iš­leis­ti į šven­tes, ši­ta pa­tai­sa nu­ma­to, kad bus spe­cia­lios zo­nos. Jų ga­li bū­ti daug – Ka­ziu­ko mu­gė­je ga­li bū­ti ir pen­kios ar kaž­kiek.

Ly­giai taip pat iki pri­ėmi­mo rei­kės pa­tiks­lin­ti, kad ir da­bar kal­ba pir­miau­sia ei­na ne apie se­na­mies­čio ka­vi­nes, o tas, ku­rios iš­sii­ma lei­di­mą 2 mė­ne­siams. Tai dau­giau­sia su­si­ję su pa­plū­di­miais tarp Pa­lan­gos ir Šven­to­sios, kur yra 22 lai­ki­no­sios ka­vi­nės. Įsi­vaiz­duo­jat, koks kie­kis? Apie tai ir ei­na kal­ba, o ne apie ka­vi­nes, ku­rios yra se­na­mies­čiuo­se“, – tvir­ti­no R. Kar­baus­kis..

Tuo me­tu po­zi­ci­jos dėl ki­tų klau­si­mų esą ne­kin­ta ir R. Kar­baus­kis ti­ki­si, kad ket­vir­ta­die­nį Sei­me už­teks pa­lai­ky­mo dėl pa­tai­sų.

„Aš ma­nau, kad ab­so­liu­ti dau­gu­ma pa­siū­ly­mų ti­krai su­lauks pa­kan­ka­mo pa­lai­ky­mo. Gal­būt nė­ra vie­na­reikš­mio pa­lai­ky­mo dėl 20 me­tų am­žiaus. Nors mū­sų vai­kai per vė­lai ei­na į mo­kyk­lą, pa­ly­gin­ti su ki­tų Eu­ro­pos ša­lių vai­kais. Ki­to­se ša­ly­se 18-me­čiai jau bū­na pa­bai­gę mo­kyk­las. Mes tu­ri­me vi­sai ki­tą si­tua­ci­ją, 19-me­čius mo­kyk­lo­se. Svar­biau­sia, kad moks­lei­viai ne­ga­lė­tų le­ga­liai pirk­ti al­ko­ho­lio. Moks­lo nu­sta­ty­ta, kad iki ke­tu­rių kar­tų su­ma­žė­ja ti­ki­my­bė tap­ti pri­klau­so­mam nuo skir­tu­mo, ka­da žmo­gus pra­de­da var­to­ti al­ko­ho­lį. Kuo vė­liau pra­de­da, tuo ma­žiau ga­li­my­bių, kad jis bus pri­klau­so­mas“, – LRT.lt ko­men­ta­vo R. Kar­baus­kis.

R. Kar­baus­kio pa­teik­tais duo­me­ni­mis, net 48 proc. Lie­tu­vos vy­rų ir 16 proc. mo­te­rų tu­ri vie­no­kią ar ki­to­kią pri­klau­so­my­bę nuo al­ko­ho­lio: „Tai ne­reiš­kia, kad jie – al­ko­ho­li­kai. Bet jie tu­ri pri­klau­so­my­bę. Įsi­vaiz­duo­kit, 48 proc. vy­rų po­pu­lia­ci­jos Lie­tu­vo­je! Tai yra siau­bin­gas skai­čius ir mums bū­ti­na keis­ti si­tua­ci­ją. Al­ter­na­ty­vos ne­eg­zis­tuo­ja, mes ne­ga­li­me nie­ko ne­da­ry­ti.“

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas tei­gia nie­kaip ne­ga­lin­tis su­pras­ti ir Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų elg­se­nos – esą jie ty­čio­ja­si iš sa­vo pa­čių pa­teik­tų pa­siū­ly­mų dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo.

„Ne­ži­nau, kaip ki­taip tai pa­va­din­ti, tik džia­zu. Pa­tys kon­ser­va­to­riai tei­kia pa­siū­ly­mus o vė­liau iš jų ty­čio­ja­si. Jie rin­ki­muo­se la­bai kie­tai ir aiš­kiai sa­kė, ką ruo­šia­si pa­da­ry­ti, o da­bar iš tų pa­čių pa­siū­ly­mų jie juo­kia­si. Tai tie­siog iš­da­vys­tė sa­vo pa­čių pa­siū­ly­mams. Pri­si­me­nat, kaip bu­vo juo­kia­ma­si, kad bus fil­muo­ja­mi žmo­nės, ku­rie per­ka al­ko­ho­lį? Tai­gi čia yra kon­ser­va­to­rių pa­siū­ly­mas. Jie pa­tys jį tei­kė, pa­tys iš jo juo­kia­si ir sa­ko, kad mes siū­lom. Mes nie­ka­da to­kių ne­są­mo­nių ne­siū­lėm.

Į mus vie­šo­jo­je erd­vė­je ban­do for­muo­ti ne­igia­mą po­žiū­rį, bet net ne­žiū­ri, kas tei­kia siū­ly­mus. Kai man sa­ko, kad „vals­tie­čiai“ iš­pro­tė­jo, aš sa­kau: at­leis­kit, o ka­da pa­teik­ti pa­siū­ly­mai? Pra­ei­toj ka­den­ci­joj. Mes ti­krai ap­gal­vo­tai ir ra­miai ei­na­me pri­im­ti spren­di­mų, nes jų rei­kia ir jų ne­ga­li­ma ne­priim­ti“, – LRT.lt kal­bė­jo R. Kar­baus­kis.

Ne­pri­ta­ria moks­lo me­tų ilginimui

R. Kar­baus­kis, kal­bė­da­mas su LRT.lt, taip pat kri­tiš­kai įver­ti­no Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos už­mo­jus il­gin­ti moks­lo me­tų truk­mę. Mi­nis­te­ri­jos po­zi­ci­ja – moks­lo me­tai tu­rė­tų il­gė­ti 10–15 die­nų.

Pa­gal Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ją, vai­kai il­giau ga­lė­tų mo­ky­tis bir­že­lį ar­ba anks­čiau pra­dė­ti moks­lo me­tus rugp­jū­tį. Taip pat mo­kyk­loms bū­tų pa­lie­ka­ma pa­čioms ap­sisp­ręs­ti, kaip jos no­ri iš­si­dė­lio­ti moks­lo me­tus.

„Pir­miau­sia, man at­ro­do, dėl ko mes vi­si su­ta­ria­me – kad no­ri­me iš­si­la­vi­nu­sios Lie­tu­vos. Am­bi­cin­gos, iš­si­la­vi­nu­sios ir mo­der­nios ša­lies. Esa­me nu­ma­tę daug re­for­mų ir sie­kia­me tu­rė­ti ko­ky­biš­ką švie­ti­mą. Mū­sų pa­sie­ki­mų re­zul­ta­tai, de­ja, pra­stė­ja. O mes tu­ri­me vie­nus trum­piau­sių moks­lo me­tų. Ug­dy­mo tu­ri­nys, apie ką kal­ba tė­vai, ug­dy­mo prog­ra­ma, apie ku­rią kal­ba mo­ky­to­jai ir moks­lei­viai, iš tie­sų su­ke­lia di­de­lį krū­vį ir di­de­lę įtam­pą mo­kyk­lo­je. Moks­lo me­tų il­gi­ni­mas su­da­ro ga­li­my­bes nuo­sek­liau, ra­miau iš­dės­ty­ti ug­dy­mo tu­ri­nį. Tai tu­rė­tų įta­kos tei­gia­miems pa­sie­ki­mams“, – LRT tei­gė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė J. Pe­traus­kie­nė.

Sa­vo ruo­žtu LVŽS ly­de­ris R. Kar­baus­kis tei­gia esan­tis ka­te­go­riš­kai prieš to­kius pa­siū­ly­mus. Pa­sak po­li­ti­ko, LVŽS frak­ci­jo­je nė­ra žmo­gaus, ku­ris pri­tar­tų moks­lo me­tų il­gi­ni­mui.

„Aš la­bai ti­kiuo­si, kad to­kių spren­di­mų ne­bus, nes apie šne­kė­jo­me ir su prem­je­ru, kad vis­kas tu­ri tu­rė­ti pa­grin­di­mus. Ši­tas siū­ly­mas ti­krai tas siū­ly­mas, ku­ris yra be pa­grin­di­mo. Jei bū­tų pa­sa­ky­ta, kad bus ski­ria­mos lė­šos ke­lio­nėms ir ga­lė­tų mo­ty­vuo­ti, ko­dėl rei­kia il­gin­ti... Da­bar apie tu­ri­nį ne­šne­kam, kal­bam tik apie tiks­lą pra­il­gin­ti. Ti­kiuo­si, kad to spren­di­mo ne­bus, mū­sų frak­ci­jos nuo­mo­nė – vie­na­reikš­mė“, – tvir­ti­no R. Kar­baus­kis.

Jo žo­džiais, „kai bus at­ei­ta su kon­kre­čiais pa­siū­ly­mais, ta­da bus ki­ta kal­ba, ir vi­suo­me­nė tai esą taip pat gal­būt ver­tins pa­lan­kiau“.

„Da­bar su­pran­tu ne­igia­mą vi­suo­me­nės reak­ci­ją. Ir aš, kaip tė­vas, ne­ga­liu į tai tei­gia­mai žiū­rė­ti. Švie­ti­mo re­for­mo­je yra lo­giš­kų da­ly­kų – štai jau uni­ver­si­te­tai pa­tys pra­dė­jo tar­tis, vyks­ta pro­ce­sai. Bet kas su­si­ję su moks­lo me­tų il­gi­ni­mu... Už­da­ry­si­me vai­kus an­tro­je bir­že­lio pu­sė­je ir juos mo­ky­si­me? Kas ga­li 25 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je, kai už lan­go vis­kas ža­liuo­ja, mo­ky­tis? Vi­si su­pras­tu­me, jei bū­tų eks­kur­si­jos, sto­vyk­los, dar kaž­kas. Tuo­met bū­tų ga­li­ma tai svars­ty­ti, bet da­bar nė­ra tu­ri­nio ir dėl to mes esa­me griež­tai prieš“, – LRT.lt kal­bė­jo R. Kar­baus­kis.