Ramūnas Karbauskis: „Gabrielius Landsbergis arba meluoja, arba nepažįsta savo frakcijos“
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jū­džio (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis pa­žė­rė prie­kaiš­tų Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui dėl pa­ki­tu­sio po­žiū­rio į al­ko­ho­lio drau­di­mus.

„Šio­mis die­no­mis kal­ba­ma, kad LVŽS at­sto­vai yra ra­di­ka­lai, siū­lan­tys „dra­ko­niš­kas“ prie­mo­nes ko­vo­je su be­sai­kiu al­ko­ho­lio var­to­ji­mu. Va­kar vy­ku­sia­me kon­cer­te prie Sei­mo toks po­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis jo­mis ir­gi bai­sė­jo­si ir pos­trin­ga­vo, kad to­kių pa­siū­ly­mų ne­pa­lai­kys“, – so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“ par­ašė R. Kar­baus­kis. Ir par­eiš­kė, kad G. Lands­ber­gis ar­ba me­luo­ja, ar­ba ne­pa­žįs­ta sa­vo frakcijos

LVŽS pir­mi­nin­kas pri­mi­nė, kad tuo me­tu Sei­me Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas pri­sta­tė Lie­tu­vos si­tua­ci­jos apž­val­gą, ku­rio­je skel­bia­ma, kad lie­tu­viai al­ko­ho­lio su­var­to­ja dau­giau­sia. „A­ki­vaiz­dus in­di­ka­to­rius, jog jei ne­bus im­ta­si prie­mo­nių, at­ei­ty­je bus dar blo­giau“, – pers­pė­jo R. Kar­baus­kis.

Pri­mi­nė, ką kal­bė­jo G. Landsbergis

„Vals­tie­čių“ va­do­vas vie­šai klau­sė: ar Tė­vy­nės są­jun­ga yra pri­nci­pin­ga ir at­sa­kin­ga opo­zi­ci­nė po­li­ti­nė jė­ga, ar vis dėl­to opor­tu­niz­mas ima vir­šų ir par­ti­ja vie­šai ima prieš­ta­rau­ti sa­vo siū­ly­mams?

R. Kar­baus­kis pri­mi­nė, kad po Sa­vie­čių tra­ge­di­jos 2016 me­tų sau­sio 8 die­ną G. Lands­ber­gis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je be ki­ta ko kal­bė­jo: „TS-LKD siū­lo nuo­sek­lius žings­nius, kaip ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą ar­ba ša­lin­ti jo su­kel­tas skau­džias pa­sek­mes. Siū­lo­ma vi­siš­kai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą taip kaip yra drau­džia­ma ta­ba­ko ga­mi­nių rek­la­ma; di­din­ti al­ko­ho­lio ak­ci­zus, sie­ti jų au­gi­mą su dar­bo už­mo­kes­čio au­gi­mu ša­ly­je; griež­tin­ti bau­das už ne­le­ga­lią pre­ky­bą al­ko­ho­liu ar pre­ky­bą drau­džia­mo­se vie­to­se; nu­sta­ty­ti, kad al­ko­ho­liu bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti tik spe­cia­li­zuo­to­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vė­se, ka­vi­nė­se, res­to­ra­nuo­se ir ba­ruo­se...“

LVŽS va­do­vas at­krei­pė dė­me­sį, kad kon­ser­va­to­riai pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me, per pa­si­ruo­ši­mą 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­mams, par­en­gė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rias pa­tei­kė 25 TS-LKD at­sto­vai. Ir iš­var­di­jo, ku­riuos kon­ser­va­to­rius šian­dien ga­li­ma su­tik­ti Sei­me. Tai And­rius Ku­bi­lius, Dai­nius Krei­vys, An­ta­nas Ma­tu­las, Ire­na De­gu­tie­nė, Sta­sys Šed­ba­ras, Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, Al­gis Strel­čiū­nas, Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Ri­man­tas Jo­nas Da­gys, Pa­ulius Sau­dar­gas, Ser­ge­jus Jo­vai­ša, Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Ro­kas Ži­lins­kas, Ar­vy­das Anu­šaus­kas, Ka­zys Star­ke­vi­čius.

Iš­var­di­jo kon­ser­va­to­rių siūlymus

R. Kar­baus­kis pa­žy­mė­jo, kad bū­tent G. Lands­ber­gio šian­dien va­do­vau­ja­mos par­ti­jos at­sto­vai pa­siū­lė: ab­so­liu­čiai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ži­niask­lai­do­je bei vie­šų ren­gi­nių vie­to­se; ne­leis­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ti ar jų tu­rė­ti jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims (be jo­kių pa­siū­ly­mų kaip spręs­ti res­to­ra­nuo­se dir­ban­čių stu­den­tų prob­le­mas); už­ti­krin­ti, kad as­me­nys iki 20 me­tų ne­bū­tų įlei­džia­mi į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves; ne­leis­ti pre­ky­bos įmo­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 20 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais, o sek­ma­die­niais nuo 15 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos pir­ma­die­nį; al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves leis­ti ne ma­žes­niu nei 100 m at­stu­mu nuo svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos, slau­gos, bei ug­dy­mo įstai­gų. Be to, tie pa­tys kon­ser­va­to­riai rei­ka­la­vo, kad bū­tų pe­rei­na­ma prie spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vių, ku­rio­se virš pre­kys­ta­lio bū­tų įreng­ta skait­me­ni­nio vaiz­do įra­šy­mo sis­te­ma, ste­bin­ti pir­kė­jus, o įra­šus par­duo­tu­vės sau­go­tų 180 die­nų.

Facebooko nuotrauka

„Ar kaž­ku­ris iš ger­bia­mų pa­mi­nė­tų Sei­mo na­rių at­siė­mė sa­vo prieš­rin­ki­mi­nius siū­ly­mus?, – tei­ra­vo­si „vals­tie­čių“ ly­de­ris ir pats at­sa­kė: – Ne. Už­tat kai ku­rie iš jų ne­be­no­ri pri­si­min­ti ir pri­pa­žin­ti, kad pa­tys siū­lė tai, dėl ko šian­dien links­niuo­ja­ma LVŽS. Su­pran­tu, kad ne­pa­to­gu, ma­tant reak­ci­jas vie­šo­jo­je erd­vė­je – bet gal, po­nai, tu­rė­ki­te drą­sos ir pa­do­ru­mo pri­pa­žin­ti, kad taip, mes ir­gi siū­lė­me to­kias prie­mo­nes?“

R. Kar­baus­kis vie­šai krei­pė­si į G. Lands­ber­gį klaus­da­mas: „Ar Tė­vy­nės Są­jun­ga-LKD spren­di­mus siū­lo tik ta­da, kai ži­niask­lai­do­je pla­čiai kal­ba­ma apie Sa­vie­čių, Kė­dai­nių bei ki­tas skau­džias tra­ge­di­jas? Kai rei­kia ar no­ri­si „pa­si­ro­dy­ti“? Ar jūs ge­ba­te tik pa­kal­bė­ti, bet ne rea­liai įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gus po­ky­čius?“

Sau­lius Skver­ne­lis: TS-LKD tak­ti­ka: no­riu at­si­me­nu, no­riu ne

Sa­vo po­zi­ci­ją dėl TS-LKD tak­ti­kos pri­imant spren­di­mus dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ri­bo­ji­mo, so­cia­li­nia­me tink­le iš­sa­kė ir prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis: „Vie­nam be­veik opo­zi­ci­jos ly­de­riui esu pa­sa­kęs, kad rin­kė­jų spren­di­mu jo vie­ta – ant at­sar­gi­nių suo­le­lio. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad kly­dau. Ma­tyt, suo­le­lis čia jau ne­be­pa­dės. Ga­li pri­reik­ti ir le­gen­di­nės „nu­si­ra­mi­ni­mo kė­du­tės“ :)

Čia aš apie TS-LKD tak­ti­ką „no­riu – at­si­me­nu, no­riu – ne“ ir jų per­nai pa­teik­tus pa­siū­ly­mus dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mo. Su­kurp­tus ban­dant pa­gau­ti po­pu­lia­ru­mo ban­gą.

Iš 25, pro­jek­tą tei­ku­sių ta­da, šiuo me­tu TS-LKD frak­ci­jo­je dar­buo­ja­si 15. Ką ta­da jie siū­lė? Tą, ką da­bar kri­ti­kuo­ja:

– Ab­so­liu­čiai užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ži­niask­lai­do­je bei vie­šų ren­gi­nių vie­to­se;

– Ne­leis­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ti ar jų tu­rė­ti jau­nes­niems nei 20 me­tų as­me­nims (be jo­kių pa­siū­ly­mų kaip spręs­ti res­to­ra­nuo­se dir­ban­čių stu­den­tų prob­le­mas);

– Už­ti­krin­ti, kad as­me­nys iki 20 me­tų ne­bū­tų įlei­džia­mi į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves;

– Ne­leis­ti pre­ky­bos įmo­nė­se pre­kiau­ti al­ko­ho­liu nuo 20 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos dar­bo die­no­mis ir šeš­ta­die­niais, o sek­ma­die­niais nuo 15 va­lan­dos iki 10 va­lan­dos pir­ma­die­nį;

– Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­ves leis­ti ne ma­žes­niu nei 100 m at­stu­mu nuo svei­ka­tos prie­žiū­ros, glo­bos, slau­gos, bei ug­dy­mo įstai­gų.

– Be to, kon­ser­va­to­riai rei­ka­la­vo pe­rei­ti prie spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vių, ku­rio­se virš pre­kys­ta­lio bū­tų įreng­ta skait­me­ni­nio vaiz­do įra­šy­mo sis­te­ma, ste­bin­ti pir­kė­jus, o įra­šus par­duo­tu­vės sau­go­tų 180 die­nų.

Tai tiek to nuo­sek­lu­mo.

Pa­bai­gai pri­min­siu, kad Vy­riau­sy­bė tik pa­tei­kė sa­vo iš­va­das (ne sa­vo pro­jek­tus) dėl mi­nė­tų TS-LKD pa­siū­ly­mų ir ki­to prie­mo­nių pa­ke­to, ku­rį tei­kė par­ašus su­rin­kę pi­lie­čiai.

Ne­py­ki­te, kad ne vis­kam, ką siū­lė­te, pri­ta­rė­me. Ti­ki­mės, kad dėl šio „ne­su­sip­ra­ti­mo“ jū­sų ža­dė­ta par­ama mū­sų kuk­liems dar­bams ne­išb­lės. Ir kad jūs lei­sit mums to­liau „dyrpt“.

G. Lands­ber­gis siū­lo lai­ki­nai stab­dy­ti svarstymą

Tuo me­tu TS-LKD iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą spau­dai, ku­ria­me G. Lands­ber­gis siū­lo lai­ki­nai stab­dy­ti to­les­nį Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo svars­ty­mą Sei­me. Taip pat siū­lo at­si­sa­ky­ti ne­ra­cio­na­lių siū­ly­mų bei siek­ti pla­taus po­li­ti­nio su­ta­ri­mo dėl pa­pil­do­mų prie­mo­nių įtrau­ki­mo į pro­jek­tą.

„Tai, ko­kius pro­jek­tus pri­sta­tė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas ir Vy­riau­sy­bė, nu­vi­lia ir ste­bi­na. Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai tu­ri rem­tis aiš­kia lo­gi­ka, kas tu­ri bū­ti pa­siek­ta: ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą, pa­nai­kin­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą ir ma­žin­ti al­ko­ho­lio įper­ka­mu­mą. Prie­ina­mu­mas bus ma­ži­ni­mas tik trum­pi­nant al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­ką, o ki­tos prie­mo­nės, to­kios kaip drau­di­mas al­ko­ho­liu pre­kiau­ti lau­ko ka­vi­nė­se ar ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, yra tie­siog ne­su­sip­ra­ti­mas, ne­duo­sian­tis jo­kios rea­lios nau­dos ir tai­kan­tis vi­siš­kai ne į tą vi­suo­me­nės gru­pę“, – tei­gė G. Lands­ber­gis.

Pa­sak Sei­mo TS-LKD frak­ci­jos se­niū­no, iš to, kas ma­to­ma įre­gis­truo­ta­me siū­ly­me, frak­ci­ja yra pa­si­ren­gu­si pa­lai­ky­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mo lai­ko ri­bo­ji­mą – tai bu­vo įra­šy­ta TS-LKD par­ti­jos rin­ki­mų prog­ra­mo­je. Kon­ser­va­to­riai pri­ta­ria ir tam, jog al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mas tu­ri bū­ti griež­ti­na­mas, ta­čiau ne­pri­ta­ria, kad to­kios rek­la­mos drau­di­mas tu­rė­tų bū­ti ab­so­liu­tus, kaip siū­lo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai. Pa­vyz­džiui, ga­li­ma svars­ty­ti apie tam ti­kras iš­im­tis spor­to rė­mi­mui.

Pa­sak par­la­men­ta­ro, po svars­ty­mų Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­te įre­gis­truo­tos pa­tai­sos ne­įti­ki­na, jog spe­cia­lus Vi­suo­me­nės svei­ka­ti­ni­mo fon­das bus tin­ka­mai ir pa­kan­ka­mai fi­nan­suo­ja­mas. At­si­sa­ky­ta ir spe­cia­li­zuo­tų al­ko­ho­lio par­duo­tu­vių idė­jos, nors tai yra vie­na iš svar­biau­sių prie­mo­nių sie­kiant ma­žin­ti al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą – jos leis­tų ge­riau kon­tro­liuo­ti per­kan­čių­jų al­ko­ho­lį am­žių bei taip pa­dė­tų rea­liai re­gu­liuo­ti al­ko­ho­lio par­da­vi­mą.

„Šian­dien Sei­mo LVŽS frak­ci­jos se­niū­no R. Kar­baus­kio iš­pla­tin­tas krei­pi­ma­sis į Vy­riau­sy­bę įne­ša dar dau­giau su­maiš­ties dėl klau­si­mo, ko­dėl jo pa­siū­ly­mai dėl spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių ne­at­sis­pin­di Vy­riau­sy­bės teik­to­se pa­tai­so­se. Ne­ma­to­me ir siū­ly­mų dėl griež­tes­nio pre­ky­bos al­ko­ho­liu li­cen­ci­jų iš­da­vi­mo tvar­kos įve­di­mo ar ko­vos su ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio par­da­vi­mo „taš­kais“, jau ne­kal­bant apie „minkš­tą­sias“ prie­mo­nes – gy­dy­mą ir psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, dar­bą su bend­ruo­me­nė­mis bei ki­tas pa­na­šias ini­cia­ty­vas. Ap­si­ri­bo­ja­ma tik drau­di­mais, ti­kin­tis, jog tai iš­spręs al­ko­ho­liz­mo prob­le­mą – ne­ma­nau, kad tai yra tei­sin­gas po­žiū­ris, – tei­gė G. Lands­ber­gis. – Ten­ka kons­ta­tuo­ti, kad įre­gis­truo­tas įsta­ty­mo pro­jek­tas at­ro­do ne­rim­tai – ne­lo­giš­ki ir ne­reikš­min­gi pa­siū­ly­mai ja­me tam­pa svar­bes­niais nei iš tie­sų al­ko­ho­lio var­to­ji­mo ma­žė­ji­mo efek­tą duo­ti ga­lin­čios prie­mo­nės. Tuo tar­pu val­dan­čių­jų ne­ge­bė­ji­mas pa­aiš­kin­ti siū­lo­mų ini­cia­ty­vų dis­kre­di­tuo­ja vi­są ko­vos su al­ko­ho­liz­mu idė­ją“.

Pa­sak G. Lands­ber­gio, kon­ser­va­to­riai ne­ga­li pri­tar­ti al­ko­ho­lio pre­ky­bos drau­di­mui lau­ko ka­vi­nė­se ir drau­di­mui al­ko­ho­liu pre­kiau­ti ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se, pa­vyz­džiui mies­tų šven­tė­se. Tai iki šiol re­gu­lia­vo sa­vi­val­dy­bės ir jos tą ga­li pui­kiai da­ry­ti to­liau sa­vo nuo­žiū­ra.

TS-LKD tei­gė ne­ga­li pri­tar­ti to­kiems ne­lo­giš­kiems siū­ly­mams kaip drau­di­mui ga­ben­ti ir lai­ky­ti al­ko­ho­lį vie­šo­se vie­to­se vie­šai ma­to­mo­je pa­kuo­tė­je. „A­be­jo­nių ky­la ir dėl al­ko­ho­lio par­da­vi­mo am­žiaus di­di­ni­mo iki 20 me­tų, ka­dan­gi TS-LKD teik­tuo­se pa­siū­ly­muo­se am­žiaus di­di­ni­mas bu­vo su­sie­tas su spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių at­si­ra­di­mu. At­si­sa­kant šios ini­cia­ty­vos, am­žiaus, nuo ku­rio ga­li­ma įsi­gy­ti al­ko­ho­lį, di­di­ni­mas pra­ran­da sa­vo pra­smę – to­kios nuo­sta­tos įgy­ven­di­ni­mas bū­tų su­nkiai kon­tro­liuo­ja­mas, kaip ir šian­dien tai­ko­mos am­žiaus ri­bos kon­tro­lė“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

„At­siž­velg­da­mas į vi­sa tai, siū­lau skelb­ti mo­ra­to­riu­mą to­les­niam Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų svars­ty­mui Sei­me, kol ne­bus ras­tas su­ta­ri­mas tarp frak­ci­jų ir ne­su­si­da­rys rei­ka­lin­ga dau­gu­ma šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mui. Aki­vaiz­du, kad Sei­mo dau­gu­mos pa­lai­ky­ti da­bar­ti­niam vals­tie­čių-ža­lių­jų stu­mia­mam ir ne­igia­mos vi­suo­me­nės reak­ci­jos su­si­lau­ku­siam įsta­ty­mo pro­jek­tui nė­ra, ta­čiau TS-LKD yra at­vi­ra kons­truk­ty­viam ir ope­ra­ty­viam įsta­ty­mo to­bu­li­ni­mui“, – sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas.

Pa­sak G. Lands­ber­gio, pro­jek­to svars­ty­mo ati­dė­ji­mo rei­kia tam, kad bū­tų ga­li­ma iš jo iš­brauk­ti ne­ra­cio­na­lius siū­ly­mus bei įtrauk­ti es­mi­nes pa­pil­do­mas prie­mo­nes, to­kias kaip siū­ly­mą stip­rin­ti spe­cia­laus so­cia­li­nės rek­la­mos fon­do, ku­ris kom­pen­suo­tų ži­niask­lai­dos pra­ra­di­mus užd­rau­dus rek­la­mą, idė­ją ir griež­tes­nio al­ko­ho­lio pre­ky­bos re­gu­lia­vi­mo prie­mo­nes.

„Švel­nes­nis, ta­čiau pa­na­šų kon­tro­lės efek­tą tu­rė­sian­tis siū­ly­mas, ku­rį ma­to­me kaip ga­li­mą al­ter­na­ty­vą spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių idė­jai (jei toks siū­ly­mas ne­su­lauk­tų pa­kan­ka­mai po­li­ti­nio pa­lai­ky­mo) yra ge­ro­kai griež­tes­nis al­ko­ho­lio pre­ky­bos vie­tų li­zen­ci­ja­vi­mas. Siū­ly­si­me, kad li­cen­zi­jų mi­ni­ma­li kai­na bū­tų di­di­na­ma, jų kie­kis sa­vi­val­dy­bė­se ri­bo­ja­mas, skir­tin­go stip­ru­mo al­ko­ho­liui bū­tų tai­ko­ma skir­tin­ga li­cen­ci­jos kai­na, o pats li­cen­ci­jų pir­ki­mas vyk­tų auk­cio­no bū­du“, – to­les­nius al­ko­ho­lio kon­tro­lės veiks­mus var­di­jo G. Lands­ber­gis.