Ramūnas Karbauskis: festivalių rengėjai pretenzijų nebegali turėti
Pa­da­rius iš­im­tį dėl pre­ky­bos al­ko­ho­liu mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se, fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai pre­ten­zi­jų įsta­ty­mų lei­dė­jams tu­rė­ti ne­be­ga­li, sa­ko „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

„Mes šian­dien tu­rė­jo­me la­bai pro­tin­gą ir ge­rą po­kal­bį Kul­tū­ros ko­mi­te­te apie tai, kad iš ti­krų­jų fes­ti­va­lių ren­gė­jai kaž­ko­kių tai pre­ten­zi­jų įsta­ty­mų lei­dė­jams dėl pri­ima­mų spren­di­mų ne­be­ga­li tu­rė­ti, o jų abe­jo­nė dėl am­žiaus, nuo ka­da ga­li­ma įsi­gy­ti, vi­siš­kai ne­be fes­ti­va­lių ren­gė­jų klau­si­mas ir čia kiek­vie­nas ga­li tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas R.Kar­baus­kis.

Jis pa­ti­ki­no, kad iš­im­čių fes­ti­va­liams ne­bus da­ro­ma ir dėl al­ko­ho­lio rek­la­mos.

„Mes tu­ri­me aiš­kią po­li­ti­nę nuo­sta­tą – al­ko­ho­lio rek­la­ma bus drau­džia­ma. Jei­gu šne­kant apie fes­ti­va­lius, tai ten ne al­ko­ho­lio rek­la­mos klau­si­mas, o pre­ky­bos al­ko­ho­liu fes­ti­va­liuo­se ir ren­gi­niuo­se, ku­rie yra mo­ka­mi ir aiš­kiai ap­ri­bo­ti“, – žur­na­lis­tams tre­čia­die­nį sa­kė jis.

Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riams pa­skel­bus, kad pla­nuo­ja­mi al­ko­ho­lio drau­di­mai su­griaus fes­ti­va­lius ar­ba pri­vers juos iš­si­kel­ti į už­sie­nį, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras „vals­tie­tis“ Au­re­li­jus Ve­ry­ga su gru­pe par­la­men­ta­rų pa­siū­lė iš­im­tis: ren­gi­niuo­se, į ku­riuos rei­kia pirk­ti bi­lie­tus, al­ko­ho­li­niai gė­ri­mai drau­džia­mi ne­bū­tų.

Pa­gal siū­ly­mą, ma­si­nis re­gi­nys bū­tų „šven­tė, fes­ti­va­lis ar ki­tas di­de­lei žmo­nių gru­pei skir­tas ren­gi­nys, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos ar įstai­gos, fi­zi­niai as­me­nys, ju­ri­di­niai as­me­nys ar ju­ri­di­nio as­mens sta­tu­so ne­tu­rin­čios or­ga­ni­za­ci­jos ar jų fi­lia­lai, su­de­ri­nę ren­gi­nio lai­ką ir jo or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką su rei­kia­mo­mis sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jo­mis, ir į ku­rį pa­te­ki­mas yra ne­mo­ka­mas ir nė­ra ri­bo­ja­mas“.

Ta­čiau fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai dve­jo­jo, ar al­ko­ho­lio ne­bus mė­gi­na­ma užd­raus­ti poįs­ta­ty­mi­niais ak­tais, pa­vyz­džiui, ne­su­tei­kiant lai­ki­nų li­cen­ci­jų. Ta­čiau R.Kar­baus­kis ti­ki­no, kad to­kių ri­bo­ji­mų nė­ra pla­nuo­ja­ma.

„To­kio drau­di­mo ar­ba ri­bo­ji­mo – nė­ra“, – sa­kė jis.

Al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­bus lei­džia­ma pre­kiau­ti to­kiuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se žmo­nės ne­ga­li iš­reikš­ti sa­vo su­ti­ki­mo da­ly­vau­ti, pa­vyz­džiui, Jū­ros šven­tė­je lan­ko­si šei­mos su ma­žais vai­kais, ša­lia ren­gi­nių vie­tų gy­ve­nan­tys žmo­nės, ku­rie ne­pir­ko bi­lie­to ir pa­tys ne­pa­si­rin­ko, kad jiems bū­tų siū­lo­mas al­ko­ho­lis.

Vi­suo­me­ni­nin­kų ini­cia­ty­va Sei­mui pa­teik­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės pa­tai­sos taip pat nu­ma­to ri­bo­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu se­zo­ni­nė­se lau­ko ka­vi­nė­se.