Ramūnas Karbauskis: Darbo kodeksas gali būti dar kartą atidėtas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, jog jei Tri­ša­lei ta­ry­bai lai­ku ne­pa­vyks su­si­tar­ti dėl vi­sų gin­čus ke­lian­čių nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so klau­si­mų, jo įsi­ga­lio­ji­mas ga­li bū­ti dar kar­tą ati­dė­tas.

„Jei kas nors bus ne­spė­ta, ta­da bus svars­to­mas ati­dė­ji­mas. Teo­riš­kai, ne pra­ktiš­kai. Jei­gu ne­bus spė­ta, pa­sau­lio pa­bai­ga ne­atei­na, bus ati­dė­ta. Mes no­ri­me, kad Tri­ša­lė ta­ry­ba iki ga­lo iš­dis­ku­tuo­tų Dar­bo ko­dek­są ir ne­lik­tų jo­kių abe­jo­nių“, – BNS sa­kė „vals­tie­čių“ frak­ci­jos Sei­me ly­de­ris R.Kar­baus­kis.

Anot jo, kol kas ne­aiš­ku, ka­da Sei­me ga­lė­tų bū­ti spren­džia­ma dėl Dar­bo ko­dek­so įsi­ga­lio­ji­mo. Sau­sio pra­džio­je po su­si­ti­ki­mo su Tri­ša­lės ta­ry­bos at­sto­vais prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė ti­kin­tis, jog dis­ku­si­jos dėl gin­čy­ti­nų Dar­bo ko­dek­so straips­nių bus baig­tos iki Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jos pra­džios ko­vo 10-ąją, kad jo­je ko­dek­sas bū­tų pri­im­tas ir lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­tų.

„Pir­mą kar­tą is­to­ri­jo­je Tri­ša­lė ta­ry­ba la­bai aiš­kiai ži­no iš mū­sų aiš­kiai pa­sa­ky­tą nuo­mo­nę, ką jūs nu­tar­si­te, tą mes pri­im­si­me. Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ir da­bar yra žmo­nių, ypač iš darb­da­vių pu­sės, ku­rie ma­no, kad ne­svar­bu, ką nu­tars Tri­ša­lė ta­ry­ba, Sei­me vis tiek bus tai ga­li­ma ko­re­guo­ti. Pa­sa­kau aiš­kiai, kad ne­bus ga­li­ma Sei­me nie­ko ko­re­guo­ti. Kas bus su­tar­ta Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, tas bus pri­im­ta Sei­me“, – in­ter­viu Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas BNS sa­kė, kad S.Skver­ne­lis vis dar ti­ki­si, kad Tri­ša­lei ta­ry­bai pa­vyks iki ko­vo 10 die­nos su­si­tar­ti dėl pa­grin­di­nių ir dau­giau­siai gin­čų ke­lian­čių Dar­bo ko­dek­so klau­si­mų.

„Prem­je­ras ti­ki­si, kad bent jau dėl pa­grin­di­nių, es­mi­nių, vi­siems la­biau­siai rū­pi­mų nuo­sta­tų abiem pu­sėms pa­vyks ras­ti su­ta­ri­mą iki de­ry­boms nu­ma­ty­to ter­mi­no pa­bai­gos“, – sa­kė T.Ber­žins­kas.

Tri­ša­lės ta­ry­bos po­sė­džiuo­se da­ly­vau­jan­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­trė Eg­lė Ra­di­šaus­kie­nė BNS sa­kė, jog eg­zis­tuo­ja ga­li­my­bė, kad ne­pa­vyks su­si­tar­ti dėl vi­sų gin­čus ke­lian­čių Dar­bo ko­dek­so vie­tų.

„An­tra­die­nį svars­to­me dar­bo ir at­os­to­gų lai­ko klau­si­mus. Tuoj svars­ty­si­me dar­bo ta­ry­bų ir pro­fe­si­nių są­jun­gų kom­pe­ten­ci­jų klau­si­mus. Yra ti­ki­my­bė, kad ga­li lik­ti kai ku­rie klau­si­mai be su­ta­ri­mo iki ko­vo 10 die­nos. Nag­ri­nė­ji­mui ga­li pri­reik­ti dar pa­pil­do­mo po­sė­džio“, – tvir­ti­no E.Ra­di­šaus­kie­nė.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Sei­mas pus­me­čiui ati­dė­jo so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­rio vie­na pa­grin­di­nių da­lių yra nau­jas Dar­bo ko­dek­sas, ga­lio­ji­mą.