Ramūnas Karbauskis dar neprašė leidimo dirbti su slapta informacija
Prieš ke­lis mė­ne­sius ža­dė­jęs, jog vi­si Vals­tie­čių ir žaių­jų są­jun­gos at­sto­vai Sei­me pra­šys lei­di­mų dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja ir ati­tin­ka­mai bus pa­ti­krin­ti spe­cia­lių­jų tar­ny­bų, R.Kar­baus­kis sa­ko, jog šis ke­ti­ni­mas kol kas ne­įgy­ven­din­tas. Ta­čiau jo ne­iš­si­ža­da ir ke­ti­na pra­šy­ti lei­di­mo dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

„Mes to dar ne­spė­jo­me pa­da­ry­ti, tu­rė­jo­me su biu­dže­tu rū­pes­čių, su vis­kuo. Mes prie to dar fi­ziš­kai ne­priė­jom. Aš ne­su pra­šęs to­kio lei­di­mo, nes man pa­gal sta­tu­są ne­rei­kia. Bet mes vi­sų frak­ci­jos na­rių at­žvil­giu tą pa­da­ry­si­me. Ne­prik­lau­so­mai rei­kia, ar ne­rei­kia. Spren­di­mas yra“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis Sei­me va­do­vau­ja Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jai, taip pat yra Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas.

Lap­kri­tį Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­riai Ra­mū­nas Kar­baus­kis ir Sau­lius Skver­ne­lis tei­gė, jog sie­kiant iš­sklai­dy­ti sklei­džia­mas spe­ku­lia­ci­jas dėl ga­li­mų są­sa­jų su Ru­si­ja, šios ša­lies spe­cia­lių­jų tar­ny­bų at­sto­vais, vi­si Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos Sei­me na­riai kreip­sis dėl lei­di­mų dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, idant bū­tų pa­ti­krin­ti Lie­tu­vos sau­gu­mo tar­ny­bų.

Pro­ku­ro­rai šią sa­vai­tę ėmė­si nag­ri­nė­ti val­dan­čių­jų vals­tie­čių pir­mi­nin­ko R.Kar­baus­kio pa­teik­tą pra­šy­mą dėl, anot jo, apie jį pa­skleis­tos me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros at­sto­vė Ele­na Mar­ti­no­nie­nė, ty­ri­mas dėl ga­li­mo šmeiž­to per vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes pra­dė­tas an­tra­die­nį. Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už tai nu­ma­to mak­si­ma­lią dvie­jų me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę. R.Kar­baus­kis į Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si pra­ėju­sią sa­vai­tę.

Per­nai lap­kri­tį nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt ci­ta­vo ne­va iš Ukrai­nos gau­tą pra­ne­ši­mą, esą R. Kar­baus­kis bend­ra­dar­biau­ja su Ru­si­jos už­sie­nio žval­gy­bos tar­ny­ba. Raš­te tei­gia­ma, kad Ka­ra­ba­so sla­py­var­dį tu­rin­tis Lie­tu­vos po­li­ti­kas pa­lai­kė nuo­la­ti­nius kon­tak­tus su tri­mis šios Ru­si­jos spe­cia­lio­sios tar­ny­bos par­ei­gū­nais: Alek­se­ju­mi Per­ši­nu (sla­py­var­dis „Nu­lie­pė­lis“), Va­di­mu Get­ma­nec (sla­py­var­dis „Ru­bui­lis“) ir Elan­da Mor­gets, A.Per­ši­no drau­ge.

Tvir­ti­na­ma, ne­va R. Kar­baus­kis įėjo į Eu­ro­pos žy­dų kong­re­so pre­zi­den­to, Krem­liui ar­ti­mo Via­čes­la­vo Mo­šės Kan­to­ro agen­tū­ri­nę gru­pę, dir­bu­sią Ru­si­jos spe­cia­lio­sioms tar­ny­boms.

R.Kar­baus­kis tei­gia gy­ve­ni­me ne­gir­dė­jęs to­kių žmo­nių ir su jais ne­su­si­ti­kęs. Jis pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją va­di­no „at­vi­ro me­lo fab­ri­ka­vi­mu ir sklei­di­mu vie­šo­je erd­vė­je“.

Po­li­ti­ko įmo­nės pre­kiau­ja iš Ru­si­jos im­por­tuo­ja­mo­mis trą­šo­mis, ku­rias „Ag­ro­kon­cer­nui“ par­duo­da V. M. Kan­to­ro įmo­nė „Ac­ron“. Lie­tu­vos vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) del­fi.lt tei­gė, kad jo­kių ofi­cia­lių pa­žy­mų iš už­sie­nio žval­gy­bų apie R.Kar­baus­kį nė­ra ga­vęs. R.Kar­baus­kis taip pat pra­ne­šė krei­pę­sis ir į VSD.

Jo ma­ny­mu, „į­gy­ven­din­tų veiks­mų vi­su­ma ati­tin­ka hib­ri­di­nio ka­ro II fa­zę, kai vyk­do­mos spe­cia­lio­sios ope­ra­ci­jos, sie­kiant klai­din­ti po­li­ti­kos ir ka­ri­nius ly­de­rius koor­di­nuo­to­mis dip­lo­ma­ti­nių ka­na­lų, ži­niask­lai­dos ir aukš­čiau­sių vy­riau­sy­bės bei ka­ri­nių agen­tū­rų prie­mo­nėms pla­ti­nant fik­ty­vius duo­me­nis, įsa­ky­mus, nu­ro­dy­mus ar ins­truk­ci­jas“.

„Iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la ro­do, kad pro­ku­ra­tū­ra ma­to bau­džia­mo­sios vei­kos po­žy­mius, kad kaž­kas są­mo­nin­gai šmei­žia, tei­kia in­for­ma­ci­ją ir taip to­liau. Ir man la­bai no­ri­si su­pras­ti, kas yra tos in­for­ma­ci­jos šal­ti­nis. Nes pa­gal vi­są lo­gi­ką, tai ne­tu­rė­tų bū­ti už­sie­nio ta­ry­bos. Kiek man pa­aiš­kin­ta spe­cia­lis­tų, to­kių pa­žy­mų ne­tei­kia už­sie­nio tar­ny­bos. Ir dar vie­nas da­ly­kas – nie­kas sa­ko ne­ma­tę šios pa­žy­mos“, – BNS šeš­ta­die­nį kal­bė­jo R.Kar­baus­kis. Jis tei­gė, jog mi­nė­ta in­for­ma­ci­ja to­liau bu­vo sklei­džia­ma por­ta­le eks­per­tai.eu.