Ramūnas Karbauskis: balsuojant dėl alkoholio spręsis koalicijos likimas
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) va­do­vas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko, kad nuo so­cial­de­mo­kra­tų bal­sa­vi­mo dėl al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mų ga­li pri­klau­sy­ti koa­li­ci­jos li­ki­mas.

So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas sa­vo ruo­žtu pa­brė­žia, kad jie pri­ta­ria ke­tu­riems penk­ta­da­liams pa­siū­ly­mų ir ra­gi­na R.Kar­baus­kį ne­siim­ti ul­ti­ma­tu­mų re­to­ri­kos.

„Aš šian­dien esu ti­kras, kad su­ge­bė­si­me pri­im­ti Vy­riau­sy­bės pa­teik­tus ir ko­mi­te­to pa­tvir­tin­tus spren­di­mus ne­pai­sant par­ti­jų ly­de­rių par­eiš­ki­mų vie­šo­jo­je erd­vė­je. Tai mums bus la­bai svar­bu. Aš at­vi­rai tą pa­sa­kiau ir tą ga­liu pa­kar­to­ti – ir koa­li­ci­jos li­ki­mas ga­li pri­klau­sy­ti nuo šio bal­sa­vi­mo. Nes tai di­de­lė at­sa­ko­my­bė. Tai ne su­si­ta­ri­mo, o at­sa­ko­my­bės klau­si­mas“, – penk­ta­die­nį nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė LVŽS ly­de­ris.

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pre­zi­diu­mas ket­vir­ta­die­nį nu­spren­dė siū­ly­ti ko­le­goms par­la­men­te bal­suo­ti už al­ko­ho­lio pre­ky­bos lai­ko ri­bo­ji­mą, ta­čiau ne­pri­tar­ti am­žiaus cen­zo svai­ga­lams pirk­ti di­di­ni­mui iki 20 me­tų, drau­di­mui pre­kiau­ti svai­ga­lais ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se ir lai­ki­no­se lau­ko ka­vi­nė­se.

G.Pa­luc­kas sa­ko, kad bū­tent ši po­zi­ci­ja koa­li­ci­jos par­tne­riams ir bus pri­sta­ty­ta ki­tą sa­vai­tę.

„Mes esa­me ga­vę koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­gei­da­vi­mą pa­sa­ky­ti iki an­tra­die­nio, ką pa­lai­ko­me ir ko mes ne­pa­lai­ko­me, tą mes ir pa­da­ry­si­me. O vi­so­kie ul­ti­ma­tu­mai „vis­kas ar­ba nie­ko“ skam­ba la­bai keis­tai (...). Ne­ži­nau, ko­dėl rei­kia taip karš­čiuo­tis – aps­kri­tai po­li­ti­ko­je bū­din­ga šne­kė­tis, ko­men­tuo­ti, gin­čy­tis, o vi­sos tos emo­ci­jos – per­tek­li­niai da­ly­kai“, – BNS sa­kė G.Pa­luc­kas.

Jis pa­brė­žė, kad iš 15 pa­siū­ly­mų so­cial­de­mo­kra­tai ne­pri­ta­ria tik trims.

„Mes sa­vo nuo­mo­nės į stal­čių ne­ki­ši­me, mes ją iš­sa­ko­me, ir tai yra pa­gar­bos vie­nas ki­tam par­tne­rių pa­grin­das“, – pri­dū­rė jis.

Sei­me ski­na­si ke­lią Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos, pa­gal ku­rias pir­ma­die­niais-šeš­ta­die­niais par­duo­tu­vė­se ir mai­ti­ni­mo įstai­go­se įsi­gy­ti al­ko­ho­lio bū­tų ga­li­ma nuo 10 val. ry­to iki 20 val. va­ka­ro, o sek­ma­die­niais – nuo 10 val. iki 15 va­lan­dos. Vė­liau mai­ti­ni­mo įstai­go­se pre­ky­ba bū­tų ga­li­ma tik pils­to­mais al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais var­to­ti vie­to­je. Da­bar svai­ga­lų nu­si­pirk­ti ga­li­ma nuo 8 val. iki 22 va­lan­dos.

Pa­gal pa­tai­sas, al­ko­ho­lio var­to­ji­mas as­me­nims iki 20 me­tų bū­tų drau­džia­mas – jie ne­ga­lė­tų nei var­to­ti, nei tu­rė­ti, nei lai­ky­ti svai­ga­lų. Kai ku­rios al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų lai­ky­mo iš­im­tys bū­tų tai­ko­mos dėl jų dar­bo veik­los, ta­da juos ga­lė­tų tu­rė­ti ir as­me­nys nuo 18 me­tų.

Al­ko­ho­lio pre­ky­bą ir var­to­ji­mą siū­lo­ma užd­raus­ti vi­sų spor­to var­žy­bų me­tu sa­lė­se. Taip pat sie­kia­ma užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą. Šis drau­di­mas ne­bū­tų tai­ko­mas tik al­ko­ho­lio ženk­li­ni­mui pre­ky­bos vie­to­je.

Nau­ja al­ko­ho­lio pre­ky­bos ir var­to­ji­mo tvar­ka siū­lo­ma mo­ka­muo­se ir ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se. Ne­mo­ka­muo­se ren­gi­niuo­se al­ko­ho­liu bū­tų drau­džia­ma pre­kiau­ti, o mo­ka­muo­se bū­tų ga­li­ma pre­kiau­ti, bet tik iki 7,5 laips­nio stip­ru­mo al­ko­ho­liu.

Taip pat siū­lo­ma nuo 2020 me­tų užd­raus­ti pre­kiau­ti al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais ne­sta­cio­na­rio­se vie­šo­jo mai­ti­ni­mo vie­to­se sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­to ku­ror­ti­nio, poil­sio ar tu­riz­mo se­zo­no lai­ko­tar­piu. To­kios ne­sta­cio­na­rios vie­tos iš­vis iš­nyks­ta iš įsta­ty­mo.

Vi­siems šiems pa­kei­ti­mams pri­ta­rė Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas.