Ramūnas Karbauskis: „Aš nesiimčiau dabar svarstyti, kas būtų, jeigu būtų“
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko ne­ma­nan­tis, kad so­cial­de­mo­kra­tai trauk­tų­si iš koa­li­ci­jos, „vals­tie­čiams“ pa­si­ra­šius su­si­ta­ri­mą su opo­zi­ci­niais kon­ser­va­to­riais dėl jų par­amos urė­di­jų re­for­mai mai­nais į pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą šil­dy­mui.

„Aš ne­siim­čiau da­bar svars­ty­ti, kas bū­tų, jei­gu bū­tų. Ne­ma­nau, kad taip bus, jau­čiu tai ste­bė­da­mas frak­ci­jos po­zi­ci­ją ir džiu­gi­na tai, kad kai ku­riais klau­si­mais daug pra­gma­tiš­kes­ni tam­pa opo­zi­ci­jos žmo­nės“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams į klau­si­mą, kaip elg­tų­si „vals­tie­čiai“ koa­li­ci­ją pa­li­kus so­cial­de­mo­kra­tams, at­sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Aš ma­nau, kad vals­ty­bei yra nau­din­ga, kai koa­li­ci­ja yra stip­ri ir di­de­lė, ir ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė yra dau­giau komp­li­kuo­tas va­rian­tas nei da­bar­ti­nis va­rian­tas. Mū­sų gai­lė­tis ne­rei­kia, mes ga­li­me dirb­ti ir taip, ir anaip“, – pri­dū­rė R.Kar­baus­kis.

Taip pat jis tei­gė, kad opo­zi­ci­jos par­amos krei­pė­si, nes bu­vo aki­vaiz­du, kad koa­li­ci­jos par­tne­rių dėl urė­di­jų re­for­mos ne­per­kal­bės.

„Man ir­gi kar­tais taip at­ro­do, kad Vy­riau­sy­bė dir­ba kaip ma­žu­mos, nes ne­tu­ri­me koa­li­ci­jos par­tne­rių pa­lai­ky­mo tam ti­krais klau­si­mais. Bet žmo­nės rink­da­mi LVŽS ti­kė­jo­si per­mai­nų, mes tas per­mai­nas da­ro­me, ko­kia be­bū­tų si­tua­ci­ja, ar mums rei­kia koa­li­ci­jos par­tne­rių, ar mums rei­kia opo­zi­ci­jos pa­gal­bos, re­for­mos vyks­ta, kaip mes pla­na­vo­me“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

„Vals­tie­čių“ koa­li­ci­jos par­tne­rių so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad po „vals­tie­čių“ ir kon­ser­va­to­rių raš­tu įtvir­ti­no su­si­ta­ri­mo dėl par­amos urė­di­jų re­for­mai už ma­žes­nį PVM šil­dy­mui koa­li­ci­ja tam­pa ne­veiks­ni.

„Mes la­bai skep­tiš­kai ver­ti­na­me to­kį koa­li­ci­jos par­tne­rių el­ge­sį, nes ma­no­me, jog aki­vaiz­džiai ga­li­me kons­ta­tuo­ti, kad koa­li­ci­ja yra ne­veiks­ni, o Vy­riau­sy­bė dir­ba ma­žu­mos są­ly­go­mis. Ki­to­kio ver­ti­ni­mo ir bū­ti ne­ga­lė­tų, nes pa­pras­tai kon­sen­su­so yra sie­kia­ma koa­li­ci­jos vi­du­je, o ne par­amos opo­zi­ci­nė­se frak­ci­jo­se“, – žur­na­lis­tams an­tra­die­nį Sei­me sa­kė G.Pa­luc­kas.

„Mū­sų koa­li­ci­jos par­tne­rių veiks­mai aki­vaiz­džiai ro­do, kad to­kia koa­li­ci­ja jiems, pa­na­šu, ne­rei­ka­lin­ga“, – kal­bė­jo so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris.

Vis dėl­to dėl to­li­mes­nio dar­bo su „vals­tie­čiais“ so­cial­de­mo­kra­tai ap­sisp­ręs­ti ne­sku­bės ir, pa­sak G.Pa­luc­ko, šį klau­si­mą spręs ru­de­nį.

„Po­li­ti­nis se­zo­nas bai­gia­si šią sa­vai­tę ir ru­de­nį mes api­bend­rin­si­me vi­sus mū­sų pra­ėju­sio po­li­ti­nio se­zo­no pa­sie­ki­mus, įver­tin­si­me ir pa­sta­ruo­sius epi­zo­dus, ir pri­im­si­me spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos at­ei­ties“, – sa­kė G.Pa­luc­kas.

So­cial­de­mo­kra­tams ne­pa­lai­kant Vy­riau­sy­bės siū­lo­mos urė­di­jų re­for­mos, LVŽS de­le­guo­tas prem­je­ras S.Skver­ne­lis an­tra­die­nį už­si­ti­kri­no opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos par­amą, kar­tu pa­ža­dė­da­mas ma­žes­nį pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fą šil­dy­mui.

Šis su­si­ta­ri­mas įtvir­tin­tas raš­tu – jį an­tra­die­nį pa­si­ra­šė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas S.Skver­ne­lis, Tė­vy­nės sąun­gos– Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis ir LVŽS se­niū­nas R.Kar­baus­kis.

Su­si­ta­ri­me pa­žy­mi­ma, kad sie­kiant Lie­tu­vos na­rys­tės Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jo­je pra­tęs­to­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je Miš­kų įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai dėl vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo pert­var­kos bus pri­im­ti su pa­siū­ly­mais, ku­rie su­de­rin­ti su Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ja.

Ki­tu punk­tu su­si­ta­ria­ma, kad Vy­riau­sy­bės tei­ki­mu nuo 2017 me­tų ru­dens šil­dy­mo se­zo­no „sie­kiant ma­žin­ti gy­ven­to­jų ener­ge­ti­nį skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį“ bus įve­da­mas leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas šil­dy­mui, o tam rei­ka­lin­gus tei­sės ak­tus bus sie­kia­ma pri­im­ti iki spa­lio 1 die­nos.

Žur­na­lis­tų Sei­me klau­sia­mas, ar tai reiš­kia, kad Vy­riau­sy­bė iš es­mės pra­de­da veik­ti ma­žu­mos są­ly­go­mis, prem­je­ras S.Skver­ne­lis sa­kė, jog tai „vei­ki­mas stra­te­gi­nių vals­ty­bės in­te­re­sų nau­dai“.