Rami savaitė NATO pilotams
Pra­ėju­si sa­vai­tė Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tiems NA­TO nai­kin­tu­vams bu­vo ra­mi.

NA­TO nai­kin­tu­vai ne­bu­vo ke­lia­mi at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­pras­tai to da­ry­ti Al­jan­so nai­kin­tu­vai ky­la ke­lis kar­tus per sa­vai­tę.

NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­do­ma iš Lie­tu­vos ir Es­ti­jos.