Raimundas Karoblis: „Zapad“ – ne gynybos, o puolamojo pobūdžio simuliacija
Rug­sė­jį pa­sie­ny­je vyk­sian­čios Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nės pra­ty­bos „Za­pad“ ke­lia ne­ri­mą dėl si­mu­liuo­ja­mų puo­la­mų­jų veiks­mų prieš NA­TO al­jan­są, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Tur­būt di­džiau­sia prob­le­ma iki šiol bu­vu­si, kad tos pra­ty­bos ti­krai di­džiu­lės, bet skaid­ru­mas ti­krai yra ma­žas. Švel­niai ta­riant, yra ne­sma­gu, yra si­mu­liuo­ja­mos at­akos prieš va­di­na­mą­sias aukš­tes­nio pa­jė­gu­mo ša­lis, tai yra NA­TO al­jan­sas“, – LRT lai­do­je „Sa­vai­tė“ sa­kė R.Ka­rob­lis.

Pa­sak jo, pra­ty­bo­se yra si­mu­liuo­ja­mi puo­la­mie­ji veiks­mai prieš Len­ki­ją ir Bal­ti­jos ša­lis.

„Tai yra ne gy­ny­bos, tai yra, ma­tyt, puo­la­mo­jo po­bū­džio, si­mu­lia­ci­ja prieš NA­TO, kon­kre­čiai – ir prieš Bal­ti­jos ša­lis ir, ma­tyt, Len­ki­ją. Taip, tai žval­gy­bos duo­me­nys – ir mū­sų, ir są­jun­gi­nin­kų – pir­miau­sia, kal­ba­me apie pra­ty­bas, nė­ra jo­kių pre­liu­di­jų apie pil­ną ar da­li­nį konf­lik­tą“, – sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

Pa­sak jo, di­džiau­sia šiuo me­tu nu­ma­to­ma pra­ty­bų ri­zi­ka – ga­li­mos klai­dos: pa­kly­di­mas, „lo­ka­lūs ban­dy­mai pa­ti­krin­ti bud­ru­mą ki­to­mis prie­mo­nė­mis“.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ir An­tro­jo ope­ra­ty­vi­nių tar­ny­bų de­par­ta­men­to ba­lan­dį pa­skelb­ta­me kas­me­ti­nia­me grės­mių ver­ti­ni­me nu­ro­do­ma, kad ša­lies va­ka­ri­nė­je da­ly­je ir Ka­ra­liau­čiaus kraš­te ka­ri­nes pa­jė­gas su­stip­ri­nu­si Ru­si­ja šiuo me­tu su­ge­bė­tų per 24–48 va­lan­das pra­dė­ti ko­vos veiks­mus prieš Bal­ti­jos vals­ty­bes.

Žval­gy­bos tar­ny­bos taip pat pers­pė­jo dėl ga­li­mų pro­vo­ka­ci­jų pa­sie­ny­je per rug­sė­jį vyk­sian­čias Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos ka­ri­nes pra­ty­bas „ Za­pad2017“.

Bal­ta­ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­tras tuo­met pra­ne­šė, kad pra­ty­bo­se „Za­pad 2017“ rug­sė­jo 14–20 die­no­mis da­ly­vaus 13 tūkst. ka­rių, o jos bus gy­ny­bi­nio po­bū­džio. Lie­tu­vos žval­gy­bos tei­gi­mu, „la­bai ti­kė­ti­na, kad ti­kra­sis mo­ky­mų da­ly­vių skai­čius bus di­des­nis, o mo­ky­mų sce­na­ri­ju­je bus nu­ma­ty­tas gink­luo­tas konf­lik­tas su NA­TO“. Da­lis mo­ky­mų vyks gre­ta Lie­tu­vos sie­nos, į Bal­ta­ru­si­jos te­ri­to­ri­ją bus per­dis­lo­kuo­ta daug Ru­si­jos ka­rių ir ko­vi­nės tech­ni­kos.